PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Zvuková stavba verše - APH200029
Anglický název: Sound Structure of Verse
Zajišťuje: Fonetický ústav (21-FU)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2013
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: prof. PhDr. Zdenka Palková, CSc.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: doc. PhDr. Jan Volín, Ph.D. (23.07.2008)

Předmět uvádí do problematiky zvukové stavby verše, také ve vztahu k možnostem daným zvukovou strukturou
konkrétního jazyka. Studenti jsou vedeni k uvědomění si zvukových kvalit a jejich specifické organizace, která zakládá
vnímání rytmu v básnických textech. Součástí výuky jsou praktické analýzy zvukové stavby vybraných básnických děl.
Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Jan Volín, Ph.D. (23.07.2008)

Červenka, M. (2001): Dějiny českého volného verše. Brno: Host. (výběrově)

Červenka, M. (2007): Kapitoly o českém verši. Praha: Karolinum.

Hayes, B. (1989): The Prosodic Hierarchy in Meter. In Kiparsky, P. - Youmans, G. (eds.). Phonetics and Phonology I: Rhythm and Meter. New York, Orlando: Academic Press, s. 201-260.

Hrabák, J. (1986): Úvod do teorie verše. 6. vyd. Praha: SPN.

Jakobson, R. (1995): Poetická funkce. Ed. M. Červenka. Jinočany: H&H. (vybrané stati)

Jiráček, P. (2005): Tělo a verš. Česká literatura, roč. 53, s. 1-40.

Levý, J. (1962): Izochronie taktů a izosylabismus jako činitelé básnického rytmu. Slovo a slovesnost, roč. 23, s. 1-8, 83-92.

Levý, J. (ed.) (1966): Teorie verše I. Sborník brněnské versologické konference, uspořádané Filosofickou fakultou University J. E. Purkyně v Brně ve spolupráci s Literárněvědnou společností při ČSAV 13.-16. 5 1964. Brno: Universita J. E. Purkyně. (vybrané stati)

Levý, J. - Palas, K. (eds.) (1968): Teorie verše II. Sborník 2. brněnské versologické konference, uspořádané Filosofickou fakultou University J. E. Purkyně v Brně ve spolupráci s Literárněvědnou společností při ČSAV 18.-20. 10. 1966. Brno: Universita J. E. Purkyně. (vybrané stati)

Mukařovský, J. (1982): Studie z poetiky. Praha: Odeon. (vybrané stati)

Literatura bude doplňována dle aktuálních potřeb předmětu.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. PhDr. Jan Volín, Ph.D. (23.07.2008)

Hlavní tematické okruhy:
1. Úvod do versologie, základní pojmy; prozódie, prozodické systémy; hlásková instrumentace, rým.

2. Jednotky zvukové stavby řeči (hláska), slabika, mluvní takt, promluvový úsek) a jejich podíl na utváření dojmu rytmické organizace v jazykovém materiále.

3. Zvuková stavba českého časoměrného verše.

4. Zvuková stavba českého sylabického verše.

5. Zvuková stavba českého sylabotónického verše.

6. Zvuková stavba českého volného verše.

7. Průběžně analýza vybraných zvukových ukázek podle stanovených kritérií (referáty studentů s diskusí).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK