PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Kultura řeči I - APH200015
Anglický název: Elocution I
Zajišťuje: Fonetický ústav (21-FU)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2014
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (14)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Jitka Veroňková, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Jitka Veroňková, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Lenka Weingartová, Ph.D. (27.06.2014)

Cílem semináře je seznámit účastníky se zásadami techniky mluveného projevu, s přípravou projevů a kulturou
jejich
přednesu. Důraz je kladen na praktická cvičení a rozbor přednesených projevů, posluchači jsou vedeni k
identifikaci
stylových a nářečních jevů ve výslovnosti vlastní i cizí. Od studentů je požadována aktivní účast v diskuzi o daných
tématech.
Během výuky je používána technika (audio a video).

Ve zkouškovém období nenásledujícím bezprostředně po semestru, ve kterém byl předmět vyučován, bude
vypsán pouze jeden zkušební termín.
Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Jan Volín, Ph.D. (23.07.2008)

Hála, B. (1967): Výslovnost spisovné češtiny I. Praha: Academia.

Romportl, M. a kol. (1978): Výslovnost spisovné češtiny II (Výslovnost slov přejatých). Praha: Academia

Palková, Z. (1994): Fonetika a fonologie češtiny. Praha: Karolinum.

Toman, J. (1974): Jak dobře mluvit. Praha: Svoboda.

Hubáček, J. (1983): Jak mluvit a přednášet. Ostrava: Profit.

Daneš, F. - Hála, B. - Jedlička, A. - Romportl, M. (1955): O mluveném slově. Praha: SPN.

Hála, B. (1958): Technika mluveného projevu s hlediska fonetiky. Praha: SPN.

Mareš, J. - Křivohlavý, J. (1995): Komunikace ve škole. Brno: Masarykova univerzita.

Bartošek, J. (2003): Technika a kultura mluvené řeči. Zlín: Univerzita Tomáše Bati.

Palková, Z. (1994): Mluvená čeština ve veřejných projevech (k problematice řečových vzorů). In Přednášky XXXVI. běhu LŠSS. Praha: Univerzita Karlova, s. 67-81.

Palková, Z. (1995): Některé problémové jevy výslovnosti a intonace v současné spisovné češtině. In Přednášky z XXXVII. a XXXVIII. běhu LŠSS. Praha: Univerzita Karlova, s. 103-109.

Křivohlavý, J. (1988): Neverbální komunikace. Praha: SPN.

Vávra, V. (1990): Mluvíme beze slov. Praha: SPN.

Lewis, D. (1989): Tajná řeč těla. Praha: Victoria Publishing.

Hurst, B. (1994): Encyklopedie komunikačních technik. Praha: Grada.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. PhDr. Jan Volín, Ph.D. (30.01.2009)

Hlavní tematické okruhy:
1. Pojem "kultura řeči". Efektivita komunikace a faktory, které ji ovlivňují. Pojmy "diskurs" - "text".

2. Řečová komunikace - řeč mluvená a psaná; spisovná čeština a její funkce (psanost vs. mluvenost).

3. Rétorika. Produkce řeči. Výstavba mluvených projevů a jejich příprava.

4. Nonverbální komunikace.

5. Sociolingvistické faktory formující komunikaci.

6. Pragmatické aspekty řeči.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK