PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Normativní mluvnice portugalštiny I - APG100136
Anglický název: Portuguese normative grammar I
Zajišťuje: Ústav románských studií (21-URS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Jan Hricsina, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Jan Hricsina, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: URSJINDR (03.02.2017)

Přednáška zaměřená na funkční morfologii a morfosyntax a na systematické studium slovních druhů současné portugalštiny a jejich gramatických kategorií. Největší pozornost je věnována portugalskému slovesu a kontrastivnímu studiu modotemporálního systému obou jazyků. Integrální součástí je i kategorie modality u sloves. Studentům se rovněž dostane informace o variantách portugalštiny v jednotlivých portugalsky mluvících zemích a o dialektech evropské a brazilské varianty.

Literatura
Poslední úprava: URSJINDR (03.02.2017)

Základní literatura:

 

Cintra, L; Cunha, C., Nova Gramática do Português Contemporâneo, João Sá da Costa, Lisboa 2001

 

Bechara, E., Moderna Gramática Portuguesa, Editora Lucerna, Rio de Janeiro 2001 

 

Ventura, Helena; Caseiro, Manuela, Dicionário Prático de Verbos Seguidos de Preposições,

 

               Publicações Lisboa, Lisboa 1999

 

Ghitescu, Micaela, Dicionário Prático de Substantivos e Adjectivos com Regimes Preposicionais,

 

               Fim de Século Edições, Lisboa 1997

 

Hampl, Z.,  Stručná mluvnice portugalštiny, Academia,  Praha 1972

 

Bergstrom-Reis, Prontuário ortográfico e guia da língua portuguesa, Notícias, Lisboa 1998

 

Vilela, Mário, Gramática da Língua Portuguesa, Almedina, Coimbra 1999  

 

Costa Campos, M.H., PODER e DEVER - Um subsistema modal do português, Lisboa 1998                                                                                                                             

 

Almeida Moura, José de, Gramática do Português Actual, Lisboa Editora 2004

Sylabus
Poslední úprava: URSJINDR (03.02.2017)

 

 

1. Vymezení pojmu morfologie a morfém. Morfologická stavba slova. Problematiky slovních druhů,  slovní druhy autosémantické a synsématické, ohebné s neohebné.  

 

 2. Člen jako premorfologický gramatický prostředek. Člen jako prostředek textové koheze. Determinační funkce členu.  Formy portugalského členu. Člen u vlastních jmen. Vynechávání členu.

 

3. Kategorie substantiva - rod a číslo. Podstatná jména látková, hromadná a pomnožná. Gramatické prostředky vyjadřování rodu. Přirozený rod portugalských substantiv. Rod podle zakončení. Přechylování substantiv. Tvoření plurálu, pravidelné tvary a výjimky. Sémantické aspekty rodu a čísla substantiv. Plurál složených substantiv. Plurál substantiv přejatých. Vyjadřování pádových vztahů substantiv analytickými prostředky.

 

4. Kategorie adjektiva - rod, číslo. Gramatické prostředky vyjadřování rodu. Přechylování adjektiv. Tvoření plurálu, pravidelné tvary a výjimky. Plurál složených adjektiv. Adjektiva obyvatelská. Pravidelné stupňování adjektiv. Nepravidelné stupňování. Superlativ absolutní, pravidelné a nepravidelné tvary. Sémantická pravidla pro postavení adjektiv. 

 

5. Kategorie zájmen. Druhy zájmen a pravidla o jejich postavení. Zájmena osobní předmětová, pravopisné změny, enklitické, proklitické a mezoklitické postavení. Determinační a deiktická funkce zájmen. Člen před posesivními zájmeny. Pravidla pro užívání vztažných zájmen. Zájmena neurčitá a záporná - poziční varianty.   

 

6. Portugalské číslovky. Druhy číslovek, pravidla pro užívání číslovek základních a řadových. Vyjadřování procent a násobků, zlomky. Gramatická shoda u číslovek.

 

7. Adverbia a adverbiální spojení. Druhy adverbií, pravidelné a nepravidelné stupňování. Syntaktická funkce adverbií. Vyjadřování času v portugalštině. Relace časových adverbií a slovesného času.

 

8. Portugalské předložky a předložkové výrazy, složené předložky.  Předložky po slovesech pohybu. Vyjadřování pádových vztahů předložkami. Předložky a slovesné rekce. Užívání jednotlivých předložek.

 

9. Portugalské spojky jednoduché a spojkové výrazy. Druhy spojek. Syntaktická funkce spojek. Spojky jako spojovník mezi větnými členy, spojky jako spojovník mezi větami.

 

10. Citoslovce jako samostatné propozice. Integrace citoslovcí do věty. Emoční vypjatost citoslovcí. Onomatopoická slova.

 

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK