PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Dějiny středověkého osídlení 2 - APA550022
Anglický název: The History of the Mediaeval Settlement 2
Zajišťuje: Ústav pro archeologii (21-UPRAV)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: APA555009
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
Garant: prof. PhDr. Jan Klápště, CSc.
prof. PhDr. Josef Žemlička, DrSc.
doc. PhDr. Tomáš Klír, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Bc. Kateřina Bromová (10.12.2012)
Náplní předmětu je problematika komplexně pojatých dějin středověkého osídlení, s přesahem do raně novověkého období.
Literatura
Poslední úprava: Bc. Kateřina Bromová (10.12.2012)

1) Ruralia I-VII
2) Siedlungsforschung
3) Historická geografie
Abel, W. 1955: Die Wüstungen des ausgehenden Mittelalters. 2. Auflage. Stuttgart.
Blaschke, K. 1998a: Ortsformen (= Beihefte zur Karte B II 2). In: Atlas zur Geschichte und Landeskunde von Sachsen. Leipzig - Dresden.
Blaschke, K. 1998b: Flurformen (= Beihefte zur Karte B II III). In: Atlas zur Geschichte und Landeskunde von Sachsen. Leipzig - Dresden.
Bork, H.-R. et al. 1998: Landschaftsentwicklung in Mitteleuropa. Gotha.
Born, M. 1974: Die Entwicklung der deutschen Agrarlandschaft (= Erträge der Forschung 29) Darmstadt.
Born, M. 1977: Geographie der ländlichen Siedlungen 1. Die Genese und Siedlungsformen in Mitteleuropa (= Studienbücher der Geographie). Stuttgart.
Born, M. 1980: Siedlungsgenese und Kulturlandschaftsentwicklung. Gesammelte Beiträge von Martin Born (+) (K. Fehn / Hrsg.) (= Erkundliches Wissen 53). Wiesbaden.
Bubeník, J. 1997: Archeologické prameny k dějinám osídlení Čech v 7. až polovině 9. století (Katalog nalezišť). Praha.
Černý, E. 1979: Zaniklé středověké osady a jejich plužiny. Metodika historickogeografického průzkumu v oblasti Drahanské vrchoviny. Praha.
Černý, E. 1992: Výsledky výzkumu zaniklých středověkých osad a jejich plužin. Brno.
Denecke, D. 2005: Wege der historischen Geographie und Kulturlandschaftsforschung. Ausgewählte Beiträge. Wiesbaden.
Dohnal, M. 2006: Vesnická sídla a kulturní krajina na Táborsku v 15.-19. století (= Národopisná knižnice 41). Praha.
Ebert, W. 1937: Ländliche Siedelformen im deutschen Osten. Berlin.
F. Biermann - G. Mangelsdorf (Hrsg.): Die bäuerliche Ostsiedlung des Mittelalters in Nordostdeutschland. Untersuchungen zum Landesausbau des 12. bis 14. Jahrhunderts im ländlichen Raum (= Greifswalder Mitteilungen. Beiträge zur Ur- und Frühgeschichte und Mittelarcharchäologie 7.), Frankfurkt.
Fehn, K. - Brandt, K. - Denecke, D. - Irsigler, F. (Hrsg.) 1998: Genetische Siedlungsforschung in Mitteleuropa und seinen Nachbarräumen I., II. Bonn.
Frolík, J. - Sigl, J. 1995: Chrudimsko v raném středověku. Vývoj osídlení a jeho proměny. Hradec Králové.
Graus, F. 1994: Pest - Geißler - Judenmorde. Das 14. Jahrhundert als Krisenzeit (= Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Geschichte 86. Göttingen.
Gringmuth-Dallmer, E. 2002: Wendepflug und Planstadt? Forschungsprobleme der hochmittelalterlichen Ostsiedlung, Siedlungsforschung. Archäologie-Geschichte-Geopraphie 20, 239-255.
Gringmuth-Dallmer, E. 2006: Die hochmittelalterliche Ostsiedlung in vergleichender Sicht. Archäologie - Geschichte - Geographie 24, 99-121.
Charvátová, K. 1995: Settlement Patterns within the Domain of Plasy Abbey, Bohemia: 1100-1400 A.D. Památky archeologické 84, 120-147.
Klaar, A. 1942: Siedlungsformenkarte der Reichsgaue Wien, Kärnten, Niederdonau, Oberdonau, Salzburg, Steiermark, Tirol und Vorarlberg. Wien.
Klápště, J. - Žemlička, J. 1979: Studium dějin osídlení a jeho další perspektivy. Československý časopis historický 27, 884-906.
Klápště, J. 1978: Středověké osídlení Černokostelecka. Památky archeologické 69, 423-475.
Klápště, J. 1978: Středověké osídlení Černokostelecka. Památky archeologické 69, 423-475.
Klápště, J. 1994a: Paměť krajiny středověkého Mostecka. Most.
Klápště, J. 1994b: Změna - středověká transformace a její předpoklady. In: Mediaevalia archaeologica bohemica 1993 (= Památky archeologické - Supplementum 2), 9-59.
Klápště, J. 2002: Středověká vesnice v proměnách našeho poznávání. In: Civitas et villa. Miasto i wieś średniowiecznej Europie środkowej, Wrocłav - Praha, 327-338.
Kopsidis, M. 2006: Agrarentwicklung. Historische Agrarevolutionen und Entwicklungsökonomie (= Grundzüge der modernen Wirtschaftsgeschichte 6). Stuttgart.
Kötzschke, R. 1953: Ländliche Siedlung und Agrarwesen in Sachsen. Remagen.
Krajíc, R. 1983: Přehled archeologických výzkumů středověku na Táborsku (se zaměřením na zaniklé středověké osady). Archeologické výzkumy v jižních Čecchách 1, 95-127.
Krenzlin, A. - Reusch, L. 1961: Die Entstehung der Gewannflur nach Untersuchungen im nördlichen Unterfranken. Frankfurter Geographische Hefte 35, I. Textband, II. Kartenband, 3-132.
Krenzlin, A. 1952: Dorf, Feld und Wirtschaft im Gebiet der großen Täler und Platten östlich der Elbe (= Forschungen zur deutschen Landeskunde 70). Remagen.
Krenzlin, A. 1983: Beiträge zur Kulturlandschaftsgenese in Mitteleuropa. Gesammelte Aufsätze aus vier Jahrzenten (= Geographische Zeitschrift. Beihefte. Heft 63). Wiesbaden.
Krüger, R. 1967: Typologie des Waldhufendorfes nach Einzelformen und deren Verbreitungsmustern (= Göttinger Geographische Abhandlungen 42). Göttingen.
Kuhn, W. 1973: Vergleichende Untersuchungen zur mittelalterlichen Ostsiedlung (= Ostmitteleuropa in Vergengenheit und Gegenwart 16), Köln, 1-53.
Leipoldt, J. 1927: Die Geschichte der ostdeutschen Kolonisation im Vogtland auf der Grundlage der Siedlungsformenforschung (= Mitteilungen des Vereins für vogtländische Geschichte und Altertumskunde 36). Plauen.
Lienau, C. - Uhlig, H. (Hrsg.) 1978: Flur und Flurformen (= Materialen zur Terminologie der Agrarlandschaft, Vol. I). Giessen. 2. Auflage.
Lineau, C. 1995: Die Siedlungen des ländlichen Raumes. Braunschweig. 2. Auflage.
Meduna, P. - Černá, E. 1992: Ke struktuře osídlení raného středověku v SZ Čechách. Výzkum oblasti Pětipeské pánve. Archeologické rozhledy 44, 77-93.
Müller, J. 2002: Entstehung mittelalterlicher Siedlungsformen in Thüringen. Archäologische Untersuchungen im östlichen Teil des Keuperbeckens (= Weimarer Monographien zur Ur- und Frühgeschichte 37). Stuttgart.
Nitz, H.-J. (Hrsg.) 1974: Historisch-genetische Siedlungsforschung. Genese und Typen ländlicher Siedlungen und Flurformen (= Wege der Forschung 300). Darmstadt.
Nitz, H.-J. 1994: Historische Kolonisation und Plansiedlung in Deutschland (Ausgewählte Arbeiten Band I) (= Kleine geographische Schriften 8). Berlin.
Petráň, J. 1964: Poddaný lid v Čechách na prahu třicetileté války. Praha.
Piskorski, J. ed. 2002: Historiographical Approaches to Medieval Colonization of East Central Europe: a comparative analysis against the background of other European inter-ethnic colonization processes in the Middle Ages (= East European Monographs 611). Boulder.
Rippon, S. 2000: The Transformation of Coastal Wetlands. Exploitation and Management of Marshland Landscapes in North West Europe during the Roman and Medieval Periods. Oxford.
Rösener, W. 1987: Bauern im Mittelalter. München. 3. Auflage.
Schreg, R. 2001: Dorfgenese und histoire totale. Zur Bedeutung der histoire totale für die Archäologie des Mittelalters, in: J. Pfrommer - R. Schreg (edd.), Zwischen den Zeiten, Archäologische Beiträge zur Geschichte des Mittelalters in Mitteleuropa, Festschrift für Barbara Scholkmann (Internationale Archäologie, Studia honoraria, Bd. 15), Rahden/Westf. 2001, 333-348.
Schreg, R. 2006: Dorfgenese in Südwestdeutschland. Das Renninger Becken im Mittelalter. Stuttgart.
Schröder, K.H. - Schwarz, G. 1969: Die ländlichen Siedlungsformen in Mitteleuropa. Grundzüge und Probleme ihrer Entwicklung (= Forschungen zur deutschen Landeskunde 175), Bad Godesberg, 33-87.
Sláma, J. 1967: Příspěvek k vnitřní kolonisaci raně středověkých Čech. Archeologické rozhledy 19, 433-445.
Smetánka, Z. - Klápště, J. 1981: Geodeticko-topografický průzkum zaniklých středověkých vsí na Černokostelecku. Památky archeologické 73, 416-458.
Sperling, W. 1982: Formen, Typen und Genese des Platzdorfes in den böhmischen Ländern (= Erkundliches Wissen 61). Wiesbaden.
Šimák, J.V. 1938: České dějiny I/5. Středověká kolonisace v zemích českých. Praha.
Štěpánek, M. 1967: Plužina jako pramen dějin osídlení. Příspěvky k dějinám osídlení 1. Československý časopis historický 15, 725-746.
Štěpánek, M. 1968: Plužina jako pramen dějin osídlení. Příspěvky k dějinám osídlení 2. Československý časopis historický 16, 551-570.
Vařeka, P. a kol. 2006: Archeologie zaniklých středověkých vesnic na Rokycansku I. Plzeň.
Velímský, T. 1998: Trans montes, ad fontes! (Přes hory, k pramenům!). K roli újezdů při středověké kolonizaci středních a vyšších poloh na území severozápadních Čech. Most.
Žemlička, J. 1974: Osídlení Zbraslavska od 10. do počátku 15. století. Památky archeologické 45, 419-465.
Žemlička, J. 1980: Vývoj osídlení dolního Poohří a Českého středohoří do 14. století. Praha.
Žemlička, J. 1997: Čechy v době knížecí. Praha.
Žemlička, J. 2002: Počátky Čech královských, 1198-1253. Proměna státu a společnosti. Praha.
Brachmann, H.-J. (Hrsg.) 1995: Burg - Burgstadt - Stadt. Zur Genese mittelalterlicher nichtagrarischer Zentren in Ostmitteleuropa. Berlin.
Buśko, C. - Klápště, J. - Leciejewicz, L. - Moździoch, S. (red.) 2002: Civitas & Villa. Miasto i wieś w średniowiecznej Europie środkowej. Wrocław - Praha.
Henning, J. (ed.) 2007: Post-Roman Towns, Trade and Settlement in Europe and Byzantium. Vol. 1, 2. Berlin - New York.
Ježek, M. - Klápště, J. (red.) 1999: Mediaevalia Archaeologica 1 (Středověké město a jeho zázemí). Praha.
Kejř, J. 1998: Vznik městského zřízení v českých zemích. Praha.
Moździoch, S. (red.) 1999: Centrum i zaplecze we wczesnośredniowiecznej Europie środkowej. (= Spotkania Bytomskie III). Wrocław.
Piekalski, J. 1999: Od Kolonii do Krakowa. Przemiana topografii wczesnych miast. Wrocław.
Poláček, L. - Boháčová, I. (red.) 2008: Burg - Vorburg - Suburbium. Zur problematik der Nebenareale frühmittelalterlicher Zentren. (VII. Internationale Tagungen in Mikulčice) Brno.
Poláček, L. (Hrsg.) 2008: Das wirtschaftliche Hinterland der frühmittelalterlichen Zentren. (= Internationale Tagungen in Mikulčice 6) Brno.

Sylabus
Poslední úprava: Bc. Kateřina Bromová (10.12.2012)

V rámci přednášky bude ukázán význam řešení sídelně-historických problémů pro poznání společenského, kulturního a hospodářského vývoje Českých zemí v evropských souvislostech, s důrazem na klíčové období středověké proměny jako děje dlouhého trvání (6.-14. století). Předmět má výrazně interdisciplinární charakter a propojuje přístupy příbuzných společenských a částečně také přírodních věd, zejména historie, archeologie, kulturní antropologie a geografie. Absolvent předmětu by měl být schopen integrovat poznatky dílčích disciplin do sociálního a ekonomického vývoje jednotlivých regionů a následně do historických souvislostí. Zároveň by měl zvládnout kritickou analýzu poznatků zpřístupňovaných jednotlivými dílčími obory, především historií, etnografií, toponomastikou a sídelní geografií. V rámci předmětu budou probírány dosavadní poznatky české a evropské medievistiky, výsledky regionálních sond a diskutovány aktuální otázky.

Výuka bude zaměřena na tři tématické okruhy:

1. tematický okruh (5 hodin) - sídelně-historické regionální studie:
a) Mostecko. Poohří.
b) Chrudimsko. Čáslavsko. Zbraslavsko. Podbrdsko.
c) Slánsko. Rokycansko. Táborsko. Jižní Čechy.
d) Českomoravská vysočina. Drahanská vrchovina.
e) Enklávy zemědělsky nepříznivých půd - Černokostelecko, Klánovický les, Kersko.
f) Horské oblasti I. - Krušné hory (Sasko, Čechy), Smrčiny, Slavkovský les, Tepelská plošina..
g) Horské oblasti II. - Sudety na severu Čech a Moravy, Slezsko.
h) Regiony s vývojem východoevropského modelu (Beskydy).
i) Oblasti tzv. Ostsiedlung (Braniborsko, Lužice, Pomoří, Prusko).
k) Západoevropské oblasti (Francie).
l) Západoevropské oblasti (jižní Německo).
m) Západoevropské oblasti (oblasti při Severním moři), Skandinávie.

2. tématický okruh - problematika centrálních míst (5 hodin)
a) teorie centrality
b) sociálně-ekonomické a geografické modely, studium zázemí centrálních lokalit
c) centrální lokality raného středověku
d) problematika předlokačních aglomerací a kontinuity v města vrcholného středověku
e) vrcholně středověká města, jejich hospodářské zázemí a region; neúspěšná založení

3. tématický okruh - problematika neagrární výroby (3 hodiny)
a) neagrární výroba v raném a vrcholném středověku (železářství, hrnčířství)
b) studium hornictví, montánní archeologie

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK