PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Archeologie krajiny - APA550010
Anglický název: Archeology of Landscape
Zajišťuje: Ústav pro archeologii (21-UPRAV)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
Garant: doc. PhDr. Tomáš Klír, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Bc. Kateřina Bromová (10.12.2012)
Cílem předmětu je prohloubit znalosti studentů o současné archeologii krajiny. Důraz je přitom kladen zejména na ty přístupy, které se věnují evidenci, dokumentaci a interpretaci památek dosud v krajině uchovaných, a to v podobě povrchových tvarů nebo různě viditelných stavebních reliktů. Absolvent předmětu získá teoretické i praktické základy pro porozumění a kritickou interpretaci těchto památek v jejich krajinném kontextu, a to od pravěku po současnost. V první části předmětu jsou studenti seznamováni s různými aktuálními koncepty a přístupy ke krajině, s kontextuální analýzou památek, s přístupy tzv. prostorové archeologie a s fenomenologií krajiny; ve druhé se sběrem dat a se způsoby výzkumu krajiny jako součásti fyzického prostředí; ve třetí s praktickými aspekty péče o památky dosud uchované v krajině.
Literatura
Poslední úprava: Bc. Kateřina Bromová (10.12.2012)

David, B. - Thomas, J. (eds.) 2008: Handbook of Landscape Archaeology.
Walnut Creek. Boguszak, F. - Šlitr, J. 1962: Topografie (= Spisy České matice technické 67/1962, č. 396). Praha.
Born, M. 1977: Geographie der ländlichen Siedlungen 1. Die Genese und Siedlungsformen in Mitteleuropa (= Studienbücher der Geographie). Stuttgart.
Brothwell, D. R. - Pollard, A.M. (eds.) 2001: Handbook of Archaeological Sciences. Chichester.
Cameron, C. C. - Tomka, S.A. (eds.) 1993: Abandonment of Settlements and Regions. Ethnoarchaeological and Archaeological Approaches (= New Directions in Archaeology). Cambridge.
Chisholm, M. 1968: Rural Settlement and Land Use. London.
Hagget, P. 1965: Locational Analysis in Human Geography. Cambridge.
Hlaváček, I. - Kašpar, J. - Nový, R. 1997: Vademecum pomocných věd historických. Praha.
Howard, P. 2007: Archaeological Surveying and Mapping. London - New York.
Kuna, M. a kol. 2004: Nedestruktivní archeologie. Praha.
Rösener, W. 1987: Bauern im Mittelalter. München. 3. Auflage.
Schiffer, M. 1987: Formation Processes of the Archaeological Record. Albuquerque.
Semotanová, E. 1994: Kartografie v historické práci : vademecum. Praha.
Smetánka, Z. - Klápště, J. 1979: Geodeticko-topografický průzkum zaniklých středověkých osad. Archeologické rozhledy 21, 614-628.
Zapletal, L. 1968: Geneticko-morfologická klasifikace antropogenních forem reliéfu. Acta Universitatis Palackianae
Olomucensis, Facultas Rerum Naturalium 23, Geographica - Geologica 8, 239-423.

Sylabus
Poslední úprava: Bc. Kateřina Bromová (10.12.2012)

Osnova:
1. okruh - konceptualizace krajiny, tzv. prostorová archeologie, fenomenologie krajiny
•    úvod, pojetí krajiny v archeologii a ostatních společenských nebo přírodních vědách,
•    reflexe krajiny, historická perspektiva
•    kontextuální analýza památek, mezo- a makrokontext památek
•    tzv. prostorová archeologie, prostorové analýzy sociální a ekonomické geografie aplikované v archeologii
•    klíčové geografické a kulturně-antropologické teorie; tzv. sídelní a ekonomický prostor
•    fenomenologie krajiny, vnímání a prožívání krajiny, symbolický význam míst
2. okruh - charakterizování a výzkum krajiny, sběr a interpretace dat, rekonstrukce minulé krajiny
•    základy antropogenní geografie a geomorfologického mapování; dokumentace a analýza povrchových tvarů, geometrický rozbor terénního reliéfu (topografie)
•    vývoj povrchových tvarů, geomorfologické procesy, (geoarcheologie), morfologická klasifikace; geodeticko-topografický průzkum, interpretace povrchových tvarů
•    metody rekonstrukce minulé krajiny; písemné a kartografické prameny; využití geofyzikálních, geochemických a paleo-botanických metod
•    relikty pravěkého, středověkého a raně novověkého osídlení v současné krajině - příklady a příkladové studie
3. okruh - péče o krajinu a ochrana památek dosud v krajině uchovaných
•    výzkum památek dosud uchovaných krajině jako předpoklad jejich ochrany, role archeologie v územním a hospodářském plánování;
•    ochrana památek v zalesněných terénech;
•    praktické příklady vypracování elaborátu jako podkladu prohlášení archeologických lokalit za kulturní památku; popularizace archeologických památek jako součásti kulturního dědictví

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK