PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Frazeologie současné nizozemštiny - ANL500004
Anglický název: Phraseology of contemporary Dutch
Zajišťuje: Ústav germánských studií (21-UGS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: prof. Jan Pekelder, Dr.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Lucie Sedláčková, Ph.D. (18.09.2015)
Cílem předmětu je získání teoretických znalostí o ustálených slovních spojeních - frazémech, idiomatice a základních
teoretických přístupech. V popředí stojí otázky koncepce oblasti frazeologie, charakteristické znaky frazémů, pojetí
kolokací, variabilita frazémů atp. Nedílnou součástí je také interdisciplinární pohled na frazeologii ve vztahu k lexikologii,
slovotvorbě, syntaxi a lexikografii. Frazeologie je také probírána z hlediska, kontrastivního a didaktického. Studenti jsou
seznámeni se základní odbornou literaturou k tématu a také s nejmodernějšími trendy ve frazeologickém bádání.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Lucie Sedláčková, Ph.D. (18.09.2015)

Povinná literatura:
Geeraerts, D.: Wat er in een woord zit. Leuven, 1989.
Geeraerts, D.: Woordbetekenis. Amersfoort 1986.
Gestel,F.: De omschrijving van spreekwoord, zegswijze uitdrukking en gezegde, In: De nieuwe taalgids, 56.
Jong, F. De: Betekenis en taalstructuur. Dordrecht 1988.
Sterkenburg, P. G., van: Vaste woordverbindingen. In Neerlandica Wratislaviensia, Wroclaw 1986.
Verstraten. L.: Vaste verbindingen.Utrecht, 1993.
Klimaszewska, Z.:Verbale Phraseologie des Niederlandischen.Varšava, 1990.
Čejka,M.: Česká lexikologie lexikogragie. Brno 1992.
Čermák,F.: Slovník české frazeologie a idionatiky, Praha 2010.
Èermák, F.: Frazeologie. In: Manuál lexikografie, Praha, 1995, 116-135.
Čermák,F.: Frazeologie a idiomatika česká a obecná, Praha 2008.


Doporučená literatura:
Mollay, E. 1998: ´Een contrastieve analyse van de Nederlandse fraseologismen en hun
Hongaarse equivalenten die van elkaar in beeldspraaak verschillen´. In: Neerlandica Wratislaviensia X, Wroclaw, 213-224.
Mrhačová, E., 2000: Názvy lidského těla v české idiomatice a frazeologii, Ostrava.
Prêdota, S.1995: Over recente uitgaven van Nederlandse spreekwoordenboeken en fraseologismen´. In: Neerlandica
Wratislaviensia VIII, Wroclaw, 177-192.
Kleijn, P. de 1999: Nederlandse woordenboeken als basis voor een woordenboek van vaste verbindingen´. In: Neerlandica extra
muros 37, 14-22.
Kleijn,P. de, 2003: Combinatiewoordenboek, Amsterdam.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Lucie Sedláčková, Ph.D. (18.09.2015)

Hlavní tematické okruhy:
1. Úvod, stručný přehled frazeologického výzkumu v oblasti nizozemštiny
2. Základní frazeologická klasifikace a terminologie-.
3. Typy ustálených spojení, klasifikace
4. Typy ustálených spojení. Pojem kolokace.
5. Variabilita, Modifikace.
6. Vztah frazeologie a lexikologie/slovotvorby; zařazení frazeologie do jazykového systému.
7. Morfologické vlastnosti ustálených spojení.
8. Syntaktické vlastnosti ustálených spojení.
9. Základní frazeografická díla - jejich popis, koncepce.
10. Kontrastivní pojetí frazeologie - základní úskalí.
11. Sémantika frazeologických spojení.
12. Frazeologie a osvojování cizího jazyka
13. Paremiologie

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK