PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Gramatická cvičení z nizozemštiny III A - syntax - ANL100045
Anglický název: Dutch Grammar Exercises III A - Syntax
Zajišťuje: Ústav germánských studií (21-UGS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Iva Rezková, Ph.D.
prof. Jan Pekelder, Dr.
Záměnnost : ANL100024
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Ondřej Tichý, Ph.D. (11.03.2012)
Předmět je koncipován jako praktický doplněk předmětů Syntax I a II. Seminář systematicky procvičuje jednotlivé kategorie s cílem prohloubit a upevnit znalosti získané na přednáškách. Pozornost je věnována zvláště písemnému projevu a otázkám slovosledu v nizozemské větě. Cílem je aktivní jazykový projev na úrovni stupně B2+ dle evropského referenčního rámce pro jazyky. Důraz je kladen především na praktickou syntaktickou analýzu různých typů textů a variabilnost slovosledu.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Ondřej Tichý, Ph.D. (11.03.2012)
Základní studijní literatura:
Luif, J.: In verband met de zin. Oefeningen. Amsterdam University Press, 1998

Kuiken, F., Vedder, I.: Regelrecht I. Amsterdam, 1992

Kuiken, F., Vedder, I.: Regelrecht II. Amsterdam, 1994

Bouman, D., e.a.: Beter Nederlands I. Coutinho, Muiderberg, 1992

Bouman, D., e.a.: Beter Nederlands II. Coutinho, Muiderberg, 1993

Doporučená literatura:
Florijn, A. F., e.a.: De regels van het Nederlands - Werkboek. Groningen, 1993

Kalsbeek, A. van: Code Nederlands, NCB Utrecht, 1999

Keuken, G. J. van der, e.a.: Werken met taal. Thieme, 1993

Keuken, G. J. van der, e.a.: Het woord in de zin. Thieme, 1994

Renkema, J.: Schrijfwijzer. Coutinho, 2007

Es, G. A. van: Nederlandse syntaxis. Zwolle, 1966

Bennis, H.: De binnenbouw van het Nederlands. Dordrecht, 1992

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Ondřej Tichý, Ph.D. (11.03.2012)

Okruhy cvičení:

  • věta jednoduchá a souvětí, slovosled
  • souvětí souřadné, typy spojek a spojovacích prostředků
  • souvětí podřadné, typy spojek, slovosled
  • komunikativní funkce vět
  • explicitní a implicitní negace ve větě
  • syntaktické prostředky vyjádření negace
  • větné členy, postavení ve větě
  • slovosled věty neutrální a zabarvené
  • syntaktické rozdíly psané nizozemštiny v Nizozemsku a Belgii
  • syntaktické prostředky k vyjádření modality
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK