PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Morfologie nizozemštiny I - ANL100015
Anglický název: Dutch Morphology I
Zajišťuje: Ústav germánských studií (21-UGS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. Jan Pekelder, Dr.
Mgr. Iva Rezková, Ph.D.
Vyučující: prof. Jan Pekelder, Dr.
Mgr. Iva Rezková, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: UGSUNGE (28.06.2009)
Přednášky jsou zaměřeny na základní otázky a specifika jednotlivých slovních druhů. Cílem je prohloubení znalostí gramatické stavby současné nizozemštiny. Morfologie a její operace. Důraz bude kladen na: morfém a jeho funkce, problematiku morfologické normy v současné nizozemštině, nominální slovní druhy, některé ustrnulé tvary a konstrukce a jejich stylistické využití a vývoj pravopisu a současné problémy pravopisné kodifikace.
Seminární cvičení, navazující tematicky na přednášky, vybaví studenty vědomostmi, které prohlubují dovednosti získané v praktickém kurzu.
Literatura
Poslední úprava: UGSUNGE (28.06.2009)
Základní studijní literatura:
Pescher, A., e.a.: Grammatica voor anderstaligen. Utrecht 1993

Florijn, A. F.: De regels van het Nederlands, Wolters-Noordhoff, Groningen, 1994

Geerts, G., e.a.: Algemene Nederlandse Spraakkunst, Wolters-Noordhoff, Groningen, 1997

Rietveld, D., e.a.: Concise Dutch Grammar, SDU, 1992

Rijpma, E., e.a.: Nederlandse spraakkunst. Groningen, 1962

Doporučená literatura:
Santen, A. van, Booij, G.: Morfologie van het Nederlands, Amsterdam 1998

Santen, A. van: Productiviteit in de morfologie. Muiderberg, 1981

Klein, M.: Nieuwe spelling. Wolters-Noordhoff, Groningen, 1998

Čermák, F., Hrnčířová, Z.: Nizozemsko-český slovník, Praha, Leda 1997 (přehled gramatiky)

Donaldson, B.: Dutch: a comprehensive grammar. London, 1997

Dutch reference grammar. Den Haag, 1981

Sonck, G.: Grammatica Nederlands. Groningen, 1993

Tacx, J. P. M.: Nederlandse spraakkunst voor iedereen. Utrecht, 1972

Eijk, I. van: De nieuwe taalhulp. Amsterdam 1999

Akademická mluvnice češtiny.

Prisma van de voorzetsels. Het Spectrum, 1997

Woordenlijst van de Nederlandse taal, SDU, 2005

Časopisy:
Onze taal, Nederlandse Taalkunde, Nederlands van nu

Sylabus
Poslední úprava: UGSUNGE (28.06.2009)

Hlavní tematické okruhy:

  • Úvod do morfologie, základní morfologické pojmy.
  • Seznámení s odbornou literaturou, gramatiky nizozemštiny.
  • Vývoj pravopisu, pravopisná kodifikace.
  • Struktura slovních tvarů.
  • Tvary syntetické a analytické.
  • Podrobná analýza jednotlivých nominálních slovních druhů, jejich morfologická, syntaktická a sémantická charakteristika.
  • Vícečlenné předložky.
  • Stylová platnost, charakteristika mluveného a psaného projevu, využití specifických morfologických prostředků.
  • Zbytky flexe, analýza různých typů textů.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK