PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Překlad odborných textů I (DE-CS) - AMPN60002
Anglický název: Technical Translation I (DE-CS)
Zajišťuje: Ústav translatologie (21-UTRL)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Věra Kloudová, Ph.D.
Vyučující: Helena Krygelová, M.A.
Záměnnost : AMPN00002
Je záměnnost pro: AMPN00002
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Petra Mračková Vavroušová, Ph.D. (17.02.2022)
Předmět „Překlad odborných textů I“ navazuje na překladové semináře tříletého bakalářského cyklu a pomáhá studentům dále rozvíjet překladatelské, komunikační a rešeršní kompetence, překladatelské techniky a metody, práci s IT a profesionální etiku. Předmět je zaměřen na překlady odborných textů zejména z oblasti práva, ekonomie, medicíny a evropské i domácí administrativy do českého jazyka. Kromě samotné individuální překladatelské práce studentů je náplní semináře rovněž společná analýza výchozích textů a následné porovnání vyhotovených překladů, jejich evaluace a diskuse nad konkrétními překladatelskými problémy. Studenti jsou obeznámeni také se základní související teoretickou literaturou a relevantními překladatelskými pomůckami.

1) Úvod do problematiky odb. překladu, rešeršní a terminologické pomůcky, korektury a revize, překladatelský proces.
2) Překlad textů z obchodní sféry, kupní smlouva.
3) Překlad textů z oblasti bankovnictví.
4) Překlady pro EU (I); eurožargon, zásady překladu pro EU, rešeršní pomůcky, požadavky kladené na překlad(atele).
5) Překlady pro EU (II).
6) Překlad právnických textů a jeho specifika (I); překlady úředních dokumentů (vysvědčení, rodné listy, výpisy atd.).
7) Překlad právnických textů (II), texty z oblasti trestního práva.
8) Překlad právnických textů (III), texty z oblasti pracovního práva.
9) Překlad textů z oblasti pojišťovnictví.
10) Překlad textů z oblasti techniky a technologií (I); návody k údržbě/obsluze, technické specifikace přístrojů.
11) Překlad textů z oblasti techniky a technologií (II); kvalita různých překladů téhož textu, odborná argumentace.
12) Překlad kulinářských textů (překlady jídelních menu), popř. tematická oblast zvolená studenty.
13) Tematická oblast zvolená studenty.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Petra Mračková Vavroušová, Ph.D. (17.02.2022)

Pravidelná domácí příprava (vyhotovování zadaných překladů) a aktivní účast na seminářích, min. 75% docházka.

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Petra Mračková Vavroušová, Ph.D. (17.02.2022)

Teoretická pojednání k odbornému překladu:

STOLZE, R. Die Fachübersetzung: eine Einführung. Tübingen: Narr, 1999.

NORD, Ch. Translating as a Purposeful Activity. Manchester: St. Jerome, 1997.

KOLAŘÍKOVÁ. Vývoj odborného překladu u nás 1945–2004. In: Hrala, M. et al.: Český překlad II. Praha: FF UK, 2005.

PTÁČNÍKOVÁ. Ekvivalence v odborném překladu. In: Hrala, M. et al.: Český překlad II (1945–2004). Praha: FF, 2005.

 

Doporučené překladatelské pomůcky a praktické příručky:

DAUM, U. Gerichts- und Behördenterminologie. Aktualisiert, überarbeitet, erweitert. BDÜ, 2013.

HORÁLKOVÁ, M. et al. Německý jazyk pro právníky. Praha: Všehrd, 1997.

KOŘENSKÝ, J. – CVRČEK, F. – NOVÁK, F. Juristická a lingvistická analýza právních textů. Praha: Academia, 1999.

KOTTNAUER, A – TÝC, J. Smlouvy a jiná ujednání v pracovním právu. 3. vyd. Olomouc: ANAG, 2004.

MONTALT, V. Medical Translation Step by Step. Manchester: St. Jerome, 2007.

ROZSYPAL, K. Němčina pro soudní tlumočníky. 2. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009.

MORRIS, M. (ed.). Translation and the law. ATA Scholarly Series VIII. Amsterdam: Benjamins, 1995.

SANDRINI, P. Übersetzen von Rechtstexten. Tübingen: Narr, 1999.

SCHLÜTER-ELLNER, C. Juristendeutsch – verständlich gemacht. München: 2000.

Standardformulierungen für deutsche Vertragstexte mit Übersetzungen in englischer, französischer  und spanischer Sprache. Berlin: De Gruyter, 2004.

SVOBODA, Tomáš. Kapitoly z překladatelské praxe. Odborný překlad mezi němčinou a češtinou. Praha: FFUK, 2012.

ŠKÁROVÁ, M. a kol. Vzory smluv a podání. Praha: Linde, 2014.

WAGNER, E. et al. Translating for the European Institutions. Manchester: St. Jerome, 2002.

WIESMANN, E. Rechtsübersetzung und Hilfsmittel zur Translation. Tübingen: Narr, 2004.

 

Vybrané doporučené slovníky a on-line zdroje:

HORÁLKOVÁ, M. Česko-německý právnický slovník. Čeněk Aleš, 2011.

HORÁLKOVÁ, M. Německo-český právnický slovník. Čeněk Aleš, 2011.

http://eur-lex.europa.eu

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK