PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Překlad literárních textů I (EN-CS) - AMPA60006
Anglický název: Literary Translation I (EN-CS)
Zajišťuje: Ústav translatologie (21-UTRL)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 18 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Zuzana Šťastná, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Zuzana Šťastná, Ph.D.
Záměnnost : AMPA00006
Je záměnnost pro: AMPA00006
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Lukáš Klimeš (27.06.2022)
Jednosemestrální předmět překladu literárních děl různých žánrů a forem z cizího jazyka do češtiny s důrazem na prozaická díla literatury 20. a 21. století. Cílem je naučit studenta základním metodám, technikám a postupům pro převod prozaického uměleckého textu ve všech jeho fázích na pozadí dobové české překladatelské normy. Kurs rozvíjí schopnost studentů rozumět funkci a významu specifických prostředků jazykových variet z hlediska sociálního, geografického, historického a stylistického, a to v jazyce originálu i při hledání adekvátních řešení v cílovém jazyce. Při analýze se dále studenti učí odhalit a pochopit intertextovost, presupozice, v textu zakódované kulturní hodnoty a stereotypy. Při společné analýze překladů získávají schopnost obhájit vlastní překladatelská řešení a rovněž profesionálně hodnotit cizí překladatelskou práci, včetně oficiálně publikovaných překladů. Student se rovněž učí základům redakční práce v nakladatelství a kritice literárního překladu.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Lukáš Klimeš (27.06.2022)

Podmínkou udělení zápočtu je pravidelná účast na seminářích (minimálně 75%), průběžné vypracovávání zadaných překladů a zasílání části z nich (při cca 10 účastnících zhruba každý druhý překlad) v elektronické formě vyučující. K těmto odevzdávaným překladům pak studenti obdrží i podrobnější zpětnou vazbu.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Lukáš Klimeš (27.06.2022)

BERMAN, A. Toward a Translation Criticism: John Donne. Kent, OH: The Kent State University Press, 2009.

BOASE-BEIER, J. - HOLMAN, M. The practices of literary translation. Manchester: St Jerome, 1998.

van COILLIE, J. - VERSCHUEREN, W. Children᾽s Literature in Translation: Challenges and Strategies. London: Routledge, 2006.

ČERMÁK, J. (ed.). Překlad literárního díla. Praha: Odeon, 1970.

INGARDEN, R. Umělecké dílo literární. Praha: Odeon, 1989.

ISER, W. Der Akt des Lesens. Theorie aesthetischer Wirkung. Stuttgart: UTB, 1994.

KLOEPFER, R. Die Theorie der literarischen Übersetzung. München: Wilhelm Fink, 1967.

LEFEVERE, A. Translating Literature. The Modern Language Association of America, 1992.

LEVÝ, J. Bude literární věda exaktní vědou? Praha: Československý spisovatel, 1971.

LEVÝ, J. Umění překladu. Praha: 2013.

MOSSOP, B. Revising and editing for translators. Manchester: St Jerome, 2007.

MUKAŘOVSKÝ, J. Studie z estetiky. Praha: Odeon, 1971.

PECHAR, J. Otázky literárního překladu. Praha: Československý spisovatel, 1986.

REISS, K. Translation Criticism: The Potentials and Limitations. London: Routledge, 2015.

The Translator as Writer (ed. Susan Bassnett and Peter Bush). London: Continuum, 2006.

VÍZDALOVÁ, I. Na stezkách kritického žánru. Tvar 1997, 17.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Lukáš Klimeš (27.06.2022)

„Naivní“ vypravěč či úhel pohledu v beletrii a související překladatelské problémy:

1) Rozbor stylu románu Marka Haddona The Curious Incident of a Dog in the Night Time se zřetelem k osobě vypravěče a požadavkům na styl, které s sebou nesou specifika jeho vnímání světa.

2) Rozbor překladů textu uvedeného pod bodem 1.

3) William Golding: The Inheritors

4) Peter Carey: The True History of the Kelly Gang


Překlad ironie v anglické klasice: 

5) Arnold Bennett: The Old Wives' Tale

6) Jane Austenová – Northanger Abbey

Překlad vnitřní řeči a proudu vědomí: 

7) Virginia Woolf: To the Lighthouse

Překlad literární pastiše

8) A. S. Byatt: Possession – problém imitace staršího stylu a jeho možná řešení 

Literární ozvěny – intertextualita, navazování na klasické literární dílo

9) Margaret Atwoodová: Hag Seed I

10) Margaret Atwoodová: Hag Seed II

Překlad expresivního jazyka

11) Toni Morrison: The Bluest Eye I – překlad dialektu, black English


12) Toni Morrison: The Bluest Eye II – symbolický a obrazný jazyk, práce autora s klíčovými pojmy a metaforami

13) George Orwell: Keep the Aspidistra Flying – překlad jazyka reklamy, substituce

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK