PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Bakalářský seminář a - AMN100132
Anglický název: Bachelor Seminar a
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. Daniel Berounský, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Zdeňka Eclerová (07.06.2019)
Seminář bude zaměřen na metodické vedení k technice psaní odborně zaměřené práce většího rozsahu v rovině
obecné, i na konkrétní bakalářské práce. Bude požadována schopnost kritického zhodnocení literatury a pramenů v
předběžné shromažďovací fázi i jeho písemná formulace v práci samé. Vznikající jednotlivé kapitoly budou studenty
průběžně prezentovány a ostatními posuzovány, což současně poslouží jako příprava k obhajobě bakalářské práce.
Podmínkou pro udělení zápočtu je průběžně referovat o postupu psaní práce a vést o problematice diskusi.
Literatura a jednotlivá témata sylabu budou specifikovány podle zaměření jednotlivých prací.
Literatura
Poslední úprava: Zdeňka Eclerová (07.06.2019)
Odborná literatura:
Literatura k tématu diplomové práce (bude specifikována podle zaměření jednotlivých prací).

Další studijní literatura:
ECO, U., Jak napsat diplomovou práci, Votobia, Olomouc 1997.

ČMEJRKOVÁ, S., DANEŠ, F., SVĚTLÁ, J., Jak napsat odborný text. Leda, Praha 1999.

ŠESTÁK Z.: Jak psát a přednášet o vědě. Praha, Academia 2000.

LIŠKA, V.: Diplomová práce, zpracování a obhajoba. Praha, Ivo Ulrych 2003.

HOLOUŠKOVÁ, D., KROBOTOVÁ, M.: Diplomové a závěrečná práce. Olomouc, UP 2002.

FILKA, J.: Metodika tvorby diplomové práce. Brno, Knihař 2002.

SGALL, P., PANEVOVÁ, J.: Jak psát a nepsat česky. Praha 2004.

Projekt Bibliografické citace dle normy ČNS ISO 690 a ČNS ISO 690-2 [online]. 2004-2007 [cit. 2007-08-26]. Dostupné na WWW: .

Sylabus
Poslední úprava: Zdeňka Eclerová (07.06.2019)

1.-3. Propedeutika k psaní bakalářské práce, rozvržení témat.

4.-13. Prezentace témat dipl. prací formou referátu. Následný komentář.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK