PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Mongolská společnost a - AMN100116
Anglický název: Mongolian Society a
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2022 do 2022
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Mgr. Alena Oberfalzerová, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Veronika Zikmundová, Ph.D. (21.09.2023)
Zimní semestr bude věnován uvedení do mongolské tradiční společnosti nejprve z historické, později ze současné
perspektivy. Důraz bude kladen na kočovnické tradice, kolektivní způsob života a jeho odraz ve vnímání okolního
světa. Budou probírána nepsaná pravidla soužití, funkce symbolů a zvykového práva.

The winter semester will be devoted to introducing Mongolian traditional society first from the historical, later from the present
perspectives. Emphasis will be placed on nomadic traditions, the collective way of life and its reflection in the perception of the surrounding world. Unwritten rules of coexistence, the function of symbols and customary law will be discussed.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Zdeňka Eclerová (29.05.2019)

Bulag, Uradyn., 1998, Nationalism and Hybridity in Mongolia. Clarendon Press, Oxford.

Grollová, Ivana, Zikmundová Veronika, 2001, Mongolové, pravnuci Čingischána. Triton, Praha.

Haslund-Christensen, Henning, Lidé a bozi v Mongolsku.

Makúch, Branislav, 2013, Výchovné metody mongolských kočovníků, zvyklosti ve vybraných lokalitách. diplomová práce, ÚJCA FF UKm Praha.

Oberfalzerová, Alena, 2006, Metaphors and Nomads. Triton, Praha.

Oberfalzerová, Alena., 2008, Hora s poraněným hřbetem. in: mýtus a geografie. Hermann & synové, praha, str. 303-320.

Pegg, Caroline., 2001, Mongolian Music, Dance & Oral Narrative: Performing diverse identities. University of Washington Press, Seattle & London.

Cizinci v ČR. ČSÚ, Praha 2017

Poucha, Pavel., 1954, Třináct tisíc kilometrů Mongolskem. Melantrich, Praha.

Piller, I., 2011, Intercultural Communication (A Critical Introduction) [Interkulturní komunikace (kritické představení)]. Edinburgh University Press, Edinburgh.

Steiner, F. B., 1999, Taboo, truth, and religion [Tabu, pravda a náboženství]. Berghahn, New York.

Srba, Ondřej., Schwarz, Michal., 2015, Dějiny Mongolska. Praha, Nakladatelství Lidové Noviny.

Weatherford, Jack. 2006, Čingischán a utváření moderního světa. BB/ART s.r.o.

Weigert, Vladimír., 2005, Mongolská rodina v sociokulturních proměnách. Diplomová práce Ústavu jižní a centrální Asie FF UK, Praha.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Veronika Zikmundová, Ph.D. (21.09.2023)

1.-3. Historie kočovného způsobu života

4.-5. Vývoj a symbolika kočovnického obydlí

6.-8. Pastevectví a pět druhů dobytka

9.-13. Víra, tradice, myšlení

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK