PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Mongolský jazyk Ia - AMN100104
Anglický název: Mongolian language Ia
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/4, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Mgr. Alena Oberfalzerová, Ph.D.
Mgr. Veronika Zikmundová, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Mgr. Alena Oberfalzerová, Ph.D.
Mgr. Veronika Zikmundová, Ph.D.
Anotace
První stupeň praktické výuky mongolštiny. Cílem kurzu v zimním semestru je, aby studenti ovládli aktivně hovoroovu mongolštinu na úrovni 5. lekce učebnice Colloquial Mongolian “ Colloquial Mongolian – An Introductory Intensive Course” (gramatiku jednoduchých vět) a zásobu cca 750 slov.
Základem výuky je memorování rozhovorů, krátkých textů a větných vzorců, což napodobuje osvojování si řeči v dětském věku, studenti získají základní cit pro stavbu jazyka a automaticky využívají naučené větné vzorce, což je v případě typologicky odlišného jazyka zvláště důležité. Tímto způsobem, simulujícím jazykovou praxi, se učí používat jednotlivé gramatické jevy, které jsou vysvětlovány a analyzovány v paralelním kursu gramatiky. Velký důraz je kladen na fonetiku a písemné testy, které probíhají každou hodinu, pomáhají také zvládnutí pravopisu moderní mongolštiny.
Podmínkou atestace v zimním semestru je reprodukce textů prvních pěti lekcí učebnice zpaměti. Při hodnocení bude přihlíženo k výsledkům pravidelných testů.

Opakovaný zápis není možný.

The first level of practical study of colloquial Mongolian. The aim of the course in the winter semester is for students to master actively colloquial Mongolian at the level of the 5th lesson of the textbook "Colloquial Mongolian – An Introductory Intensive Course" (grammar of simple sentences) and a stock of about 750 words.
The basis of teaching is memorizing conversations, short texts and sentence patterns, which imitates the acquisition of speech in childhood. Students acquire a basic sense of the structure of language and will be able to automatically use the learned sentence patterns, which is especially important in the case of a typologically different language. In this way, simulating language practice, they learn to use individual grammatical phenomena, which are explained and analyzed in a parallel grammar course. Great emphasis is placed on phonetics, and written tests that take place during every class also help master the orthography of modern Mongolian.
The condition of certification in the winter semester is the reproduction of the texts of the first five lessons of the textbook by heart. The results of regular tests will be taken into account during the evaluation.

Re-enrollment is not possible.
Poslední úprava: Pastyříková Iveta, Mgr. (21.11.2023)
Cíl předmětu

Ovládnutí hovorové mongolštiny na úrovni 5. lekce učebnice Colloquial Mongolian.

Poslední úprava: Zikmundová Veronika, Mgr., Ph.D. (22.09.2023)
Podmínky zakončení předmětu

Podmínkou atestace v zimním semestru je reprodukce textů prvních pěti lekcí učebnice zpaměti. Při hodnocení bude přihlíženo k výsledkům pravidelných testů.

Domácí úlohy budou zohledněné během hodnocení u zkoušky. Splnění předmětu je podmínkou do zapsání předmětu Mongolský jazyk II.

Poslední úprava: Zikmundová Veronika, Mgr., Ph.D. (22.09.2023)
Literatura

Lubsangdorji, J., Vacek, J., Colloquial Mongolian - An Introductory Intensive Course. Prague: Charles University, 2004, Units 1-5.

Poslední úprava: Eclerová Zdeňka, Mgr. (29.05.2019)
Sylabus

1.-15. 1. lekce - genitiv, dativ-lokativ jmenná věta - procvičování základních otázek a odpovědí

16.-31. 2. lekce - akuzativ, sociativ, ablativ, srovnání, základní slovesné časy, výraz „mít“, vyjadřování existence, sloveso ge-

32.-47. 3. lekce - imperativ, praesens perfecti párová slova, zástupná slovesa, kolektivní číslovky, používání postpozic

48.-63. 4. lekce preskripriv, negace imperativních forem, posesivní sufix -aa4, enklitická zájmena, negace neurčitých zájmen, kolektivní číslovky, omezení počtu

64.-78. 5. lekce negace časových forem, converbum perfecti, slovesné fráze - tvorba „pseudosouvětí“ pomocí slovesných frází

Poslední úprava: Eclerová Zdeňka, Mgr. (29.05.2019)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK