PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Korpus a syntax - AMLV00064
Anglický název: Corpus and syntax
Zajišťuje: Ústav českého národního korpusu (21-UCNK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / 10 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Tomáš Jelínek, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Tomáš Jelínek, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Lucie Chlumská, Ph.D. (14.06.2017)

Seminář je určen bohemistům a dalším zájemcům o práci s jazykovým korpusem, kteří se chtějí naučit získávat z korpusu informace o syntaxi. Doporučujeme jako navazující seminář po absolvování jiného korpusového semináře, např. Čeština a korpus, nebo pro studenty s vlastními zkušenostmi s prací s korpusovým manažerem KonText (ideálně včetně dotazovacího jazyka CQL). Po ukončení tohoto semináře budou studenti schopni samostatně využívat syntakticky anotované korpusy češtiny (a částečně i dalších jazyků) pro svou vlastní lingvistickou práci. Naučí se pracovat se syntaktickou anotací v korpusovém manažeru KonText i s dalšími nástroji pro práci se syntakticky anotovanými korpusy. V rámci samostatného výzkumu dokážou vyhledat a interpretovat lingvistický jev.

Počet studentů v semináři je z kapacitních důvodů omezen na 10.


Literatura
Poslední úprava: Mgr. Lucie Chlumská, Ph.D. (14.06.2017)

Povinná literatura

ČNK: Wiki (Kontext, CQL, Syntaktická analýza).

https://wiki.korpus.cz/doku.php/manualy:kontext:index

https://wiki.korpus.cz/doku.php/pojmy:dotazovaci_jazyk

https://wiki.korpus.cz/doku.php/pojmy:syntakticka_analyza

ČNK: Kurz práce s korpusovým rozhraním.

https://wiki.korpus.cz/doku.php/kurz:uvod

 

Doporučená literatura

Bartoň, T. a kol.: Statistiky češtiny. NLN, Praha 2009.

Grepl, M. – Karlík, P.: Skladba češtiny. Olomouc, 1998.

Hajič, J. a kol.: Pražský závislostní korpus: Pravidla anotace na analytické rovině. https://ufal.mff.cuni.cz/pdt2.0/doc/manuals/cz/a-layer/html/ch03.html

Jelínek, T.: Skladební funkce a pád v korpusu: Frekvenční analýza. NLN, Praha 2015.

Nivre, J. a kol.: Universal Dependencies: Introduction.

http://universaldependencies.org/introduction.html

http://universaldependencies.org/u/overview/syntax.html

Oliva, K. – Doležalová, D. J.: O korpusu jako zdroji jazykových dat. In: P. Karlík (ed.), Korpus jako zdroj dat o češtině, s. 7-10. MU, Brno 2004.

Panevová, J. a kol.: Mluvnice současné češtiny 2. Karolinum, Praha 2014.

Šmilauer, V.: Novočeská skladba. SPN, Praha 1969.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Lucie Chlumská, Ph.D. (14.06.2017)

Požadavky k zápočtu: aktivní účast na seminářích, test, samostatné zpracování lingvistického jevu korpusovými metodami.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Lucie Chlumská, Ph.D. (14.06.2017)

Rozpis témat

Následující témata budou při vyučování pokryta. Čas věnovaný jednotlivým tématům se přizpůsobí možnostem a potřebám studentů.

 

  • Syntaktické jevy v morfologicky anotovaných korpusech

  • Syntaktická anotace v korpusu SYN2015

  • Pražský závislostní korpus: anotace na analytické a na tektogramatické rovině

  • Tred: nástroj pro prohlížení treebanků

  • Universal Dependencies: závislostní syntax pro srovnání syntaxe různých jazyků

  • Závislostní a složková syntax

  • Zpracování rozsáhlejšího lingvistického výzkumu (např. bakalářská/diplomová práce) na základě korpusových dat

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK