PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Úvod do četby patristických textů - Aurelius Augustinus, De civitate Dei - ALMV00068
Anglický název: Introduction to Reading - Aurelius Augustinus, De civitate Dei
Zajišťuje: Ústav řeckých a latinských studií (21-URLS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: PhDr. Jan Kalivoda
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: KALIJ2AF (11.09.2015)

Dílo De civitate Dei Aurelia Augustina patří mezi několik málo textů, na kterých spočívají základy evropské náboženské a duchovní tradice. Jako výtvor svrchovaného teologa, který byl schopen vstřebat kulturní dědictví antické civilizace a byl zároveň ochoten je přesáhnout a částečně opustit, dalo západní latinsky hovořící církvi sebevědomí k tomu, aby se přestala spoléhat na podporu pozdně římského státu a neztratila naději na realizaci svého svátostného poslání i ve zcela jiné realitě, než kterou poznali za života Augustinova při své formaci její duchovní - v podmínkách středověké a novověké Evropy.

Seminář je určen jak studentům latinské medievistiky, tak studentům jiných oborů, zvláště filozofie a religionistiky a historických medievistických specializací. Bude jim nabídnut výběr pasáží, které ozřejmí účel a koncepci díla De civitate Dei a poskytnou i vhled do kulturně historické situace, v níž křesťanství teprve dosahovalo parity s mimokřesťanskými kulty pozdní antiky a muselo se vyrovnat s útoky, které proti němu vedli v dosud téměř svobodné diskusi nepřátelsky zaměření intelektuálové a představitelé dosud nepokřtěných elit Říma pozdního císařství.

Současně budou čtené pasáže vybrány tak, aby všem účastníkům semináře umožnily zdokonalení jejich schopnosti číst souvislé latinské texty, k čemuž se latina Aurelia Augustina velmi dobře hodí. Je totiž poučená antickou jazykovou normou, opouští ji však nenásilně směrem k jevům, které se později zesíleně objevují v latině středověké, a nepodléhá rétorickému manýrismu pozdní římské literatury.

Četba De civitate Dei tedy bude pro účastníky semináře všech oborů přínosná jak věcně, tak z hlediska zvyšování jejich latinistických kompetencí. Metodika vedení semináře bude zaměřena na to, aby studenti při své četbě dostali maximální podporu. Postup a objemy četby budou přizpůsobeny jejich vstupním latinistickým kompetencím, jak je vedoucí semináře bude reflektovat.
Literatura
Poslední úprava: KALIJ2AF (13.09.2015)

Pasáže k četbě budou studentům poskytnuty vedoucím semináře.

 

Aurelius Augustinus, Křesťanská vzdělanost - De doctrina Christiana (přel. a úv. studie J.Nechutová), Praha 2004.

Aurelius Augustinus - Říman, člověk, světec, Praha 2000.

Aurová M. - Kurzová H., Latinitatis Christianae fundamenta II - Sv. Augustin, České Budějovice 2000.

Flasch K., Augustinus, München 2000.

Marrou H.-I., Augustinus und das Ende der antiken Bildung, München 1982 (orig.: Saint Augustin et la fin de la culture antique, Paris 1958).

Umlauf V., Synopse dějinnosti a koncept historie, Brno 2010.

Wessey M. (ed.), A Companion to Augustine, Oxford 2012.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK