PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Workshop Aspekty psané češtiny českých neslyšících - ALINV906B (Lingvistika Praha 2015)
Anglický název: Workshop Aspects of written Czech of the Czech deaf community
Zajišťuje: Ústav obecné lingvistiky (21-ULING)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/4, Z [HS]
Počet míst: neurčen / neurčen (10)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://lingvistikapraha.ff.cuni.cz
Garant: Mgr. Magdalena Králová Zíková, Ph.D.
Mgr. Jan Křivan, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: KRIVJ1AF (12.10.2015)
Konference Lingvistika Praha 2015 se koná ve dnech 22. až 24. října 2015. Srdečně vás zveme na celý program
konference.

Plenární přednášky a tematické sekce jsou studentům volně přístupné. Na workshopy je vždy třeba se
zaregistrovat pomocí webu na adrese http://lingvistikapraha.ff.cuni.cz.

Studentům navíc umožňujeme, aby si jednotlivé workshopy zapsali v SIS jako volitelný předmět (viz podmínky
atestace). Pro účast na workshopu ale není registrace v SIS nutná.

V rámci workshopů LP 2015 si studenti osvojí praktické technické a metodologické dovednosti potřebné pro
empirický lingvistický výzkum a analýzu jazykových dat obecně. Účastníci pracují individuálně nebo ve skupinách
na plnění zadaných úkolů a společně s vedoucím workshopu procházejí jednotlivé kroky analýzy. K účasti na
workshopech nejsou vyžadovány žádné předběžné znalosti.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: KRIVJ1AF (12.10.2015)
  • aktivní účast
  • analýza předloženého textu podle zadaných kritérií, kategorizace jevů zvláště z hlediska a) chybovosti nerodilých mluvčích, b) interferencí z českého znakového jazyka

Sylabus
Poslední úprava: KRIVJ1AF (14.10.2015)

Samotný workshop se koná ve čtvrtek 22. října 13:30-15:00, následně navazuje tematická sekce s příspěvky účastníků konference.

V rámci workshopu budeme srovnávat předložkový systém češtiny s analogickým systémem vyjadřování prostorových, temporálních, kauzálních a dalších typů vztahů v českém znakovém jazyce. Na vybraných textech v psané češtině se budeme snažit postihnout a systematizovat nedostatky, které jsou pro texty neslyšících typické. Míra nedostatků je závislá na míře kompetence neslyšícího v češtině, proto budeme pracovat se škálou textů odstupňovaných podle pokročilosti mluvčích. Všímat si přitom budeme zejména možných interferencí ze znakového jazyka do češtiny. V závěru na problematiku nahlédneme jak obecně lingvisticky (tj. CO je vlastně předložkový systém flektivní češtiny, jaké má rysy sémantické, jaké rysy formálně-sémantické a jak hluboce podmiňuje porozumění složitým vztahům ve výpovědích), tak didakticky (tj. zda a jak tuto problematiku promítnout do výuky češtiny jako cizího jazyka).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK