PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Romština pro lingvisty - ALINV701B
Anglický název: Romani for linguists
Zajišťuje: Ústav obecné lingvistiky (21-ULING)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Z [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (22)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Viktor Elšík, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Viktor Elšík, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Viktor Elšík, Ph.D. (29.10.2019)
Cílem kurzu je představit strukturu a funkce romštiny lingvistickému publiku. Lekce 1–3 jsou věnovány základním informacím o romštině, jejím vývoji a sociolingvistic­ké si­tuaci. Lekce 4 poskytuje první vhled do struktury romštiny, podrob­něji vybrané struk­tu­ry probereme v lekcích 5–12. Vzhledem ke své obrovské dialektní diferenciaci a ne­exis­ten­ci jednotného standardu bude romština představena s při­hléd­nutím k inter­dia­lekt­ní variabilitě a diachronii probíraných struktur a k roli jazykové­ho kon­taktu při jejich vzni­ku.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Viktor Elšík, Ph.D. (29.10.2019)

Boretzky, Norbert – Igla, Birgit. 2004. Kommentierter Dialektatlas des Romani. Harrassowitz.
Elšík, Viktor – Matras, Yaron (eds.) 2000. Grammatical relations in Romani: The noun phrase. John Benjamins.
Elšík, Viktor – Matras, Yaron. 2006. Markedness and language change: The Romani sample. Mouton de Gruyter.
MatrasYaron2002. Romani: A linguistic introduction. Cambridge University Press.
Matras, Yaron – Anton Tenser (eds.) 2020. Handbook of Romani linguistic. Palgrave Macmillan Publishers.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Viktor Elšík, Ph.D. (29.10.2019)
  1. Pravidelná domácí příprava, tj. četba odborných textů v angličtině a vypraco­vávání úkolů. Pí­sem­né zpracování textů a úkolů posílejte prosím vždy do 20:00 hodin dne předcházejícího výuce.
  2. Zkouška v podobě písemného testu. Zkoušku mohou absolvovat jen studenti, kteří zpracovali všechny seminární úkoly.
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Viktor Elšík, Ph.D. (27.09.2021)
1. Základní informace 
2. Původ, vývoj, dialekty
3. Sociolingvistická situace 
4. Strukturní profil 
5. Fonologie 
6. Lexikon a slovotvorba 
7. Struktura klauze 
8. Sloveso a verbální morfosyntax 
9. Jméno a nominální morfosyntax 
10. Adverbiália 
11. Zájmenná slova a kvantifikátory
12. Komplexní konstrukce
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK