PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Fonetické redukce ve spontánní řeči - ALINV608B
Anglický název: Phonetic reductions in spontaneous speech
Zajišťuje: Ústav obecné lingvistiky (21-ULING)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/2, Z [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neomezen (10)
letní:neurčen / neurčen (10)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: PhDr. Pavel Machač, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Pavel Machač, Ph.D.
Je záměnnost pro: ABO500996
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Pavel Machač, Ph.D. (21.09.2020)
Cílem semináře je naučit studenty analyzovat souvislý proud spontánně mluvené řeči na úrovni segmentů, slov a vět, rozvíjet schopnost identifikovat skutečnou zvukovou podobu češtiny a otevírat pohled na vztah produkce a percepce redukovaných forem.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Pavel Machač, Ph.D. (20.09.2022)

Průběžná diskuse ke zvolené problematice zkoumání (s domácí přípravou), seminární práce (formou prezentace). Min. 75% účast na seminářích.

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Pavel Machač, Ph.D. (23.09.2020)

výběrově:

BROWMAN, C. P. & GOLDSTEIN, L. M. (1992): Articulatory Phonology: An overview. Phonetica, 49, pp. 155-180.

ERNESTUS, M. & Warner, n. (2011): An introduction to reduced pronunciation variants. Journal of Phonetics 39: 253–260

FOWLER, C. A. & SALTZMAN, E. (1993). Coordination and coarticulation in speech production. Language and Speech, 36, pp. 171-195.

JOHNSON, K. (2004) Massive reduction in conversational American English. Kiyoko Yoneyama a Kikuo Maekawa (eds.), Spontaneous speech: Data and analysis. Proceedings of the 1st Session of the 10th International Symposium. Tokyo, Japan: The National International Institute for Japanese Language, 29–54.

KOHLER, K. J. (1999). Articulatory prosodies in German reduced speech. Proc. of the 14th ICPhS, vol. 1, San Francisco, 89–92.

LINDBLOM, B. (1990). Explaining phonetic variation: A sketch of the H&H Theory. In: Hardcastle, W. J. a Marchal, A. (eds.), Speech Production and Speech Modelling, pp. 403-439. Amsterdam: Kluwer.

MADDIESON, I. (1984, 2009). Patterns of sounds. Cambridge: Cambridge University Press

MACHAČ, P. & SKARNITZL, R. (2009). Fonetická segmentace hlásek. Praha: Nakladatelství Epocha.

MACHAČ, P. (2004). Stabilita zvukových charakteristik fonémů ve spontánních mluvených projevech. In Hladká, Z. - Karlík, P. (eds.). Čeština - univerzália a specifika, 5. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, s. 427-435.

MACHAČ, P. (2008). Desonorizace českých intervokalických frikativ. In: J. Volín & J. Janoušková (Eds.), AUC Philologica 2/2007, Phonetica Pragensia XI, Praha: Karolinum, pp. 105-116.

MACHAČ, P. & ZÍKOVÁ, M. (2013): Redukční procesy v řeči z hlediska fonetických rysů. In: Uličný, O. & Prošek, M. (Eds.) Studie k moderní mluvnici češtiny 5, K české fonetice a pravopisu, s. 17-44. Univerzita Palackého v Olomouci.

MACHAČ, P. & ZÍKOVÁ, M. (2015): Parallel articulation: the phonetic base and the phonological potentiality. Slovo a slovesnost, 76(1), s. 3-21.

MEINHOLD, G. (1973). Deutsche Standardaussprache.Lautschwächungen und Formstufen. Wissenschaftliche Beiträge der Friedrich-Schiller-Universität. Jena.

MITTERER, H. (2011). Recognizing reduced forms: Different processing mechanisms for similar reductions. Journal of Phonetics, 39, pp. 298-303.

NIEBUHR, O. & KOHLER, K. J. (2011). Perception of phonetic detail in the identification of highly reduced words. Journal of Phonetics, 39, pp. 319-329.

Metody výuky
Poslední úprava: PhDr. Pavel Machač, Ph.D. (20.09.2022)

Teoretické a praktické seznámení s redukovanými výslovnostními formami. Následně samostatná detekce a identifikace redukovaných forem. Diskuse o principech, možnostech a omezeních řečových redukcí na základě získaných praktických poznatků.

Výuka bude probíhat prezenčně, v případě potřeby nebo dle pokynů vedení FF distančně prostřednictvím platformy MS Teams.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Pavel Machač, Ph.D. (21.09.2020)

1. Analýza spontánně mluvených projevů v češtině s různou úrovní artikulačního úsilí.
2. Zvuková a artikulační variabilita hlásek, slov a frekventovaných spojení slov.
3. Redukované formy v mluvené řeči a podmínky jejich srozumitelnosti.
4. Stabilita fonetických rysů na základě analýz konkrétních projevů.
5. Fonetická a fonologická úroveň rozhodování; fonologizace fonetických rysů.
6. Možnosti a omezení fonetické transkripce reálných promluv.
7. Dynamika větných redukcí.


Vstupní požadavky
Poslední úprava: PhDr. Pavel Machač, Ph.D. (23.09.2020)

Student by měl mít absolvovaný jakýkoli základní fonetický kurs (např. češtiny nebo cizího jazyka), aby měl jisté povědomí o fonetických pojmech (vokál, konsonant, frikativa atd.).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK