PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Základy akustiky řeči - ALINV602B
Anglický název: Fundamentals of speech acoustics
Zajišťuje: Ústav obecné lingvistiky (21-ULING)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2014
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: APH200005
Vysvětlení: Další informace lze najít po kliknutí na kód předmětu, který výuku zajišťuje.
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Lenka Weingartová, Ph.D. (27.06.2014)

V teoretické části předmětu se studenti seznámí se základními principy obecné akustiky důležitými pro fonetiku, se
základy
psychoakustiky a se stěžejní teorií produkce řeči. V seminářích studenti procvičí probrané jevy formou praktických
činností
a osvojí si základní operace se softwarovými nástroji pro analýzu řečového signálu (např. generování zvuků,
filtrování,
značkování akustického signálu).

Ve zkouškovém období nenásledujícím bezprostředně po semestru, ve kterém byl předmět vyučován, bude
vypsán pouze jeden zkušební termín.
Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Jan Volín, Ph.D. (23.07.2008)

Ptáček, M. (1993): Úvod do fonetické akustiky. Praha: Karolinum.

Palková, Z. (1994): Fonetika a fonologie češtiny. Praha: Karolinum. (vybrané části)

Fant, G. (1970): Acoustic theory of speech production. The Hague: Mouton.

Ladefoged, P. (1996): Elements of acoustic phonetics. Chicago: University of Chicago Press.

Johnson, K. (2003): Acoustic and auditory phonetics. Oxford: Blackwell Publishing.

Kent, R. D. - Read, C. (1992): The acoustic analysis of speech. San Diego: Whurr Publishers.

Syrový, V. (2003): Hudební akustika. Praha: Akademie múzických umění. (vybrané části)

Sylabus -
Poslední úprava: doc. PhDr. Jan Volín, Ph.D. (23.07.2008)

Tematické okruhy:

1. Fyzikální popis zvuku: základní pojmy a veličiny, šíření zvuku;

princip Fourierovy transformace, spektrum a spektrogram; typy zvukových vln; rezonance a akustické filtry.

2.

Psychoakustický popis zvuku: vztah mezi frekvencí a výškou; vztah mezi intenzitou a hlasitostí; kvalita (barva) zvuku.

3.

Filtrová teorie produkce řeči podle Gunnara Fanta (source-filter theory).Na výuku navazuje předmět Akustika řeči II.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK