PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Lingvistická antropologie - ALINV406M
Anglický název: Linguistic anthropology
Zajišťuje: Ústav obecné lingvistiky (21-ULING)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/0, Z [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: ASEV00505
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. PhDr. Jiří Nekvapil, CSc.
Neslučitelnost : ALINV412M
Je neslučitelnost pro: ALINV412M
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Jiří Januška, Ph.D. (05.07.2021)
Přednáška je úvodem do přístupů a témat lingvistické antropologie, jako je vztah mezi jazykem a kulturou, jazyková diverzita, jazykové ideologie, jazyková socializace a formy komunikace, zvl. multilingvní a interkulturní. Pozornost je věnována i středoevropským tradicím kulturní lingvistiky a etnolingvistiky, zejména výzkumu tzv. jazykového obrazu světa. Přístupy a témata jsou probírána především na příkladu střední Evropy, různých aspektů vývoje její jazykové situace – od jazykové socializace v romských rodinách po formy komunikace v nadnárodních podnicích působících ve střední Evropě.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Marián Sloboda, Ph.D. (06.10.2021)

 • Pravidelná docházka
 • Průběžná četba (seznam literatury bude představen na začátku výuky)
 • Atestace formou závěrečné písemné práce na jedno z prezentovaných témat (v rozsahu 8-10 NS, odevzdání min. 3 týdny před požadovaným udělením atestace).

Literatura
Poslední úprava: Jiří Januška, Ph.D. (05.07.2021)

Základní literatura

a) Obecné úvody

AHEARN, L. M. (2011). Living Language: An Introduction to Linguistic Anthropology. Wiley-Blackwell.

DURANTI, A. (1997). Linguistic Anthropology. Cambridge: Cambridge University Press.

SALZMANN, Z. (1997). Jazyk, kultura a společnost: úvod do lingvistické antropologie. Praha: Ústav pro etnografii a folkloristiku Akademie věd České republiky. (Nebo novější anglická vydání.)

 

b) Metodologie

BLOMMAERT, J. & DONG J. (2009). Ethnographic Fieldwork: A Beginner's Guide. Buffalo: Multilingual Matters.

COPLAND, F., CREESE, A., ROCK, F., & SHAW, S. J. (2015). Linguistic Ethnography: Collecting, Analysing and Presenting Data. Los Angeles: SAGE.

 

c) K jednotivlým tématům

- jazyková diverzita

SLOBODA, M. (2016). Transition to super-diversity in the Czech Republic: its emergence and resistance. In M. Sloboda, P. Laihonen & A. Zabrodskaja (eds), Sociolinguistic Transition in Former Eastern Bloc Countries: Two Decades after the Regime Change. Peter Lang: Frankfurt am Main, pp. 141–183.

UHEREK, Z. (2011). Ethnic (national) diversity in the Czech Republic: invariables and new developments. In Z. Uherek et al. Migration, Diversity and Their Management. Praha: Institute of Ethnology, Academy of Sciences of the Czech Republic, 63–86.

VASILJEV, I. (1986). Vietnamští pracující ve vědomí naší společnosti. In A. Robek et al. (eds) Etnické procesy VI.: Etnické procesy v pohraničí českých zemí po r. 1945 (společnost a kultura). Praha: Ústav pro etnografii a folkloristiku ČSAV, s. 153–164.

VERTOVEC, S. (2007). Super-diversity and its implications. Ethnic and Racial Studies 30 (6), s. 1024–1054.

 

- jazykové ideologie

 

LANSTYÁK, I. (2016). Jazykové ideológie (všeobecné otázky a glosár). Working Papers in Language Management No. 1, online

LANSTYÁK, I. (2012). Jazykové problémy a jazykové ideológie týkajúce sa viacjazyčnosti a jazykových kontaktov. In P. Stankowska, M. Wtorkowska & J. Pallay (eds), Individualna in kolektivna dvojezičnost. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, s. 11–24.

IRVINE, J. T. (2016). Language ideology. Oxford Bibliographies in Anthropology. Dostupné na: https://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780199766567/obo-9780199766567-0012.xml (užitečný přehled s anotacemi literatury)

KROSKRITY, P. V. (2016). Language ideologies and language attitudes. Oxford Bibliographies in Linguistics. Available at: https://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780199772810/obo-9780199772810-0122.xml (užitečný přehled s anotacemi literatury)

GAL, S. (2002). A semiotics of the public/private distinction. differences 13 (1), 77–95. / GAL, S. (2005). Language ideologies compared: metaphors of public/private. Journal of Linguistic Anthropology 15(1), 23–37.

NEKVAPIL, J. & SHERMAN, T. (2013). Language ideologies and linguistic practices: The case of multinational companies in Central Europe. In E. Barát, P. Studer & J. Nekvapil (eds), Ideological Conceptualizations of Language: Discourses of Linguistic Diversity. Frankfurt am Main: Peter Lang, pp. 85–117.

 

- jazykový obraz světa

BARTMIŃSKI, J. (2016). Jazyk v kontextu kultury. Praha: Karolinum.

BARTMIŃSKI, J. (2007). Stereotypy mieszkają w języku: Studia etnolingwistyczne. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

BARTMIŃSKI, J. (2009). Aspects of Cognitive Ethnolinguistics. Sheffield: Equinox.

BARTMIŃSKI, J. (ed.) (2004). Językowy obraz świata. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

ŠLÉDROVÁ, J. (ed.) (2007). Obraz světa v jazyce II. Praha: Filozofická Fakulta.

VAŇKOVÁ, I. (ed.) (2001). Obraz světa v jazyce. Praha: Filozofická Fakulta.

VAŇKOVÁ, I., NEBESKÁ, I., SAICOVÁ ŘÍMALOVÁ & L. ŠLÉDROVÁ, J. (2005). Co na srdci, to na jazyku: Kapitoly z kognitivní lingvistiky. Praha: Karolinum.

 

- měřítka (škály)

BLOMMAERT, J. (2007). Sociolinguistic scales. Intercultural Pragmatics 4 (1), 1–19.

CARR, E. S. & LEMPERT, M. (2016). Scale: Discourse and Dimensions of Social Life. Oakland, California: University of California Press. (Dostupné online na: https://www.luminosoa.org/site/books/10.1525/luminos.15/)

GRYGAR, J. (2006). Borders and borderlands in the process of Europeanization: the case of Teschen Silesia. In L. Jesień (ed.), The Borders and Limits of European Integration. Kraków, s. 129–150.

 

- jazyková socializace

KUBANÍK, P. (2015). Hra na knížky: Poznámky k akvizici slovenštiny v Gavu. In T. Podolinská & T. Hrustič (eds), Čierno-biele svety: Rómovia v majoritnej spoločnosti na Slovensku. Bratislava: Ústav etnológie SAV, VEDA, s. 374–397.

LANGMAN, J. (2003). Growing a bányavirág (rock crystal) on barren soil: Forming a Hungarian identity in eastern Slovakia through joint (inter)action. In Bayley, R. & Schecter, S. R. (eds.), Language Socialization in Bilingual and Multilingual Societies. Clevedon: Multilingual Matters, s. 182-199.

OCHS, E. & SCHIEFFELIN, B. B. (1984). Language acquisition and socialization: three developmental stories and their implications. In Schweder, R. A. & LeVine, R. A. (eds.), Culture Theory: Essays on Mind, Self, and Emotion. New York: Cambridge University Press, s. 276-322.

OCHS, E. & SCHIEFFELIN, B. S. (eds.) (1986). Language Socialization Across Cultures. Cambridge: Cambridge University Press.

RÉGER, Z. (1999). Teasing in the linguistic socialization of Gypsy children in Hungary. Acta linguistica hungarica 46 (3–4): 289–316.

RÉGER, Z. & BERKY-GLEASON, J. (1991). Romāni child-directed speech and children's language among Gypsies in Hungary. Language in Society 20 (4), s. 601-617.

 

- slang

DALZELL, T. (2014). Hip-hop slang. In J. Coleman (ed.), Global English Slang: Methodologies and Perspectives. Routledge, 15–24.

KLIMEŠ, L. (1972). An attempt at a quantitative analysis of social dialects. Prague Studies in Mathematical Linguistics 4, 77–93.

KLIMEŠ, J. (1971). Slang hornických, poštovních a železničních učňů v západních Čechách. Sborník Pedagogické fakulty v Plzni, Jazyk a literatura X: Regionální studie, s. 11–45. 

PÍRKOVÁ-JAKOBSON, S. (1957). Prague and the Purple Sage. Harvard Slavic Studies III. 's-Gravenhage: Mouton, 247–287.

 

- komodifikace 

HELLER, M. (2010). The commodification of language. Annual Review of Anthropology 39, 101–114.

PAVLENKO, A. (2017). Russian-friendly: how Russian became a commodity in Europe and beyond. International Journal of Bilingual Education and Bilingualism 20 (4), 385–403.

 

- nadnárodní podniky

NEKVAPIL, J. (1997). Die kommunikative Überwindung der tschechisch-deutschen ethnischen Polarisation: Deutsche, deutsche Kollegen, Expatriates und andere soziale Kategorien im Automobilwerk Škoda. In S. Höhne & M. Nekula (eds), Sprache, Wirtschaft, Kultur: Deutsche und Tschechen in Interaktion. München: Iudicum, 127–145.

NEKVAPIL, J. & SHERMAN, T. (2018). Managing superdiversity in multinational companies. In A. Creese & A. Blackledge (eds), The Routledge Handbook of Language and Superdiversity. London: Routledge.

  

Další doporučená literatura

WHORF, B. L. (2011 [1956]). Vztah habituálního myšlení a chování k jazyku. Studie z aplikované lingvistiky / Studies in Applied Linguistics 2 (2), 69–85.

HYMES, D. (ed.) (1964). Language in Culture and Society: A Reader in Linguistics and Anthropology. New York: Harper & Row.

HYMES, D. (1989). Foundations in Sociolinguistics: An Ethnographic Approach. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.

NAKASSIS, C. V. (2016). Linguistic anthropology in 2015: not the study of language. American Anthropologist 118 (2), 330–345.

SAPIR, E. (1929). The status of linguistics as a science. Language 5, 207–214. (Přetištěno v: D. G. Mandelbaum (ed.) (1951), Selected Writings of Edward Sapir in Language, Culture and Personality. Berkeley, Los Angeles: University of California Press, s. 160–166.)

SNELL, J., SHAW, S. & COPLAND, F. (eds.) (2015). Linguistic Ethnography: Interdisciplinary Explorations. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

WALLERSTEIN, I. (2004). World-Systems Analysis: An Introduction. Durham.

STEGER, M. B. (2017). Globalization: A Very Short Introduction. 4th ed. Oxford: Oxford University Press.

COUPLAND, N (ed.) (2010). The Handbook of Language and Globalization. Chichester: Wiley-Blackwell.

CARL, J. & STEVENSON, P. (eds.) (2009). Language, Discourse and Identity in Central Europe: The German Language in a Multilingual Space. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

STEVENSON, P. & CARL, J. (2010). Language and Social Change in Central Europe: Discourses on Policy, Identity and the German Language. Edinburgh: Edinburgh University Press.

 

Časopisy

 

Sylabus
Poslední úprava: Marián Sloboda, Ph.D. (06.10.2021)

 • Jazyková diverzita střední Evropy
 • Lingvistická antropologie jako vědní disciplína
 • Jazykové ideologie
 • Etnolingvistika
 • Jazykový obraz světa
 • Jazyková socializace
 • Slang jako sociokulturní fenomén
 • Komodifikace jazyka
 • Komunikace v nadnárodních korporacích
 • Závěrečná diskuse

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK