PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Aktuální otázky sociolingvistiky - ALINV315M
Anglický název: Current issues in sociolinguistics
Zajišťuje: Ústav obecné lingvistiky (21-ULING)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/2, Z [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neomezen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. PhDr. Jiří Nekvapil, CSc.
Mgr. Tamah Sherman, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Jiří Nekvapil, CSc.
Mgr. Tamah Sherman, Ph.D.
Cíl předmětu - angličtina
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Nekvapil, CSc. (19.09.2022)

Seminář je určen primárně pro doktorandy a studenty navazujícího magisterského studia, kteří píší odborné práce na sociolingvistická témata. Pojem "sociolingvistika" je pro účely semináře chápán co nejšířeji a zahrnuje následující teoreticko-metodologické rámce a výzkumná témata:

 

1) Interpretativní sociolingvistika, sociologie jazyka, variační sociolingvistika 

2) Jazykový management, jazyková politika a jazykové plánování, jazyková kultura

3) Etnometodologie, konverzační analýza, členská kategorizační analýza, interakční lingvistika

4) Lingvistická antropologie

5) Interkulturní komunikace

6) Analýza diskurzu, kritická analýza diskurzu

7) Metodologie terénního výzkumu

8) Individuální a společenský bi/multilingvismus,

9) Jazyk a komunikace v určitých společenských doménách (školství, média, pracovní sféra, rodina, atd.)

 

K seminárním aktivitám patří prezentace aktuálních výzkumných projektů, projektové plánování, společná četba odborných textů, společná četba vznikajících odborných textů, společná četba a zpětná vazba k probíhajícím odborným překladům apod. Každý jednotlivý seminář je autonomní jednotkou.

 

Seminář je koncipován interdisciplinárně -  kromě všech filologických oborů jsou v něm zastoupeny i obory sociologie, etnologie, psychologie, historie, ekonomie, právo, mediální studia aj. V závislosti na složení účastníků seminář probíhá česky nebo anglicky. Seminář zahrnuje minimálně dvě prezentace odborníků ze zahraničí v angličtině.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Nekvapil, CSc. (18.02.2022)

Podle domluvy.

Literatura - angličtina
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Nekvapil, CSc. (22.09.2022)

Základní studijní literatura:

Peter Auer (2014 / 2019) Jazyková interakce. Praha: Nakladatelství Lidové Noviny.

 

Další odborná literatura:

Creswell, J.W. (2003) Research Design. Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches. 2nd Edition. Thousand Oaks, London, New Delhi: Sage.

Bibliografická rubrika stránek o jazykovém managementu. Viz http://languagemanagement.ff.cuni.cz/bibliography

 

Časopisy/ročenky:

International Journal of the Sociology of Language, Language in Society, Journal of Sociolinguistics, Sociolinguistic Studies, Sociolinguistica

Current Issues in Language Planning, Language Policy, Language Problems & Language Planning

Discourse & Society, Discourse Studies, Discourse & Communication

Sociologický časopis, Biograf: časopis pro kvalitativní výzkum, Slovo a slovesnost

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK