PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Převod textů z úředního jazyka do srozumitelné podoby II - ALINV313B
Anglický název: Conversion of administrative texts into a comprehensible form II
Zajišťuje: Ústav obecné lingvistiky (21-ULING)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (8)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Vysvětlení: Kurz uvítá i studenty vyšších ročníků bc. studia lingvistiky.
Garant: Mgr. Jan Křivan, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Jan Křivan, Ph.D. (08.03.2017)
Cílem předmětu je demonstrovat možnosti uplatnění lingvistické analýzy v oblasti státní správy a samosprávy. Ve
spolupráci s úřadem městské části budou analyzovány a upravovány texty na webové stránky úřadu, následně
bude na těchto datech proveden experiment. Výstupem předmětu budou (i) srozumitelné texty, které budou
publikovány na webových stránkách úřadu; (ii) kompletní návrh experimentu (online testu srozumitelnosti), který
bude spuštěn na konci semestru.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Jan Křivan, Ph.D. (08.03.2017)

Podmínky zápočtu: jazyková analýza originálních textů, odevzdávání upravených textů v průběhu semestru a jejich oponování. Příprava společného experimentu (online test).

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Jan Křivan, Ph.D. (08.03.2017)

Langer, Inghard et al. (2013). Srozumitelné vyjadřování [překlad]. Praha: Grada.

Randall, Janet. (2014). Tackling ‘legalese’: how linguistics can simplify legal language and increase access to justice. In: Emonds, Joseph & Marketa Janebova (eds.) Language Use and Linguistic Structure. Olomouc Modern Language Series Vol.3. Univerzita Palackeho, Olomouc.

(další literatura bude doplněna)

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Jan Křivan, Ph.D. (08.03.2017)

1. Úvod do tématu

2. Příprava webových stránek úřadu:

Jazyková analýza úředních textů v rubrice Jak si zařídit (občanský průkaz, ohlášení místních poplatků ze psů, změna jména a příjmení, rybářský lístek, ověřená kopie aj.)

Přestrukturování informace.

Vytvoření srozumitelných textů.

3. Příprava online výzkumu srozumitelnosti:

Design experimentu.

Vytváření testových položek.

Příprava testu ve webové aplikaci.

Spuštění testu a vyhodnocení prvních dat.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Mgr. Jan Křivan, Ph.D. (08.03.2017)

Kurz je určen studentům od druhého ročníku. Podmínkou zápisu předmětu je výborná znalost češtiny, schopnost teoreticky reflektovat jazykové úpravy a praktická schopnost přestrukturovat text do jednodušší a srozumitelnější podoby, například tento:

„Poplatník je povinen splnit ohlašovací povinnost u správce poplatku do 15 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost, která má za následek vznik povinnosti platit poplatek. Do 15 dnů je rovněž povinen oznámit každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku.

Přihlásit psa je držitel povinen u správce poplatku - úřadu příslušné městské části, přihlašovací povinnost mají i občané, kteří chovají psa, jenž podle zákona či vyhlášky poplatku nepodléhá. Po přihlášení psa vydá správce poplatku poplatníkovi evidenční známku.

Poplatek se platí od prvého dne měsíce následujícího po dni, kdy nastala skutečnost, která má za následek vznik povinnosti platit poplatek. Vznikne-li poplatková povinnost během roku, za jednotlivé i započaté měsíce do konce kalendářního roku, se platí jedna dvanáctina sazby poplatku.“

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK