PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Metalingvistický seminář - ALINV304M
Anglický název: Metalinguistic seminar
Zajišťuje: Ústav obecné lingvistiky (21-ULING)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (10)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Vysvětlení: Kurz uvítá i studenty vyšších ročníků bc. studia lingvistiky.
Garant: Mgr. Jan Křivan, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: KRIVJ1AF (04.02.2015)
Seminář se věnuje metodologickým otázkám jazyka lingvistiky. Pozornost bude zaměřena na často problematické způsoby, jak se lingvisté vyjadřují o jazyce, a na to, jaký vliv mají jejich metajazyky na uchopení a chápání objektového jazyka. Metodologické texty české i zahraniční lingvistiky věnující se těmto tématům budou při semináři rozebírány a dále využity jako východisko k diskusi a také k analýze existujících textů o jazyce. Zároveň budou v tomto kontextu probírány i otázky jazykových explanací. Cílem předmětu je, aby si studenti teoreticky i prakticky prohloubili kritický přístup jak k četbě odborných textů, tak k vlastním úvahám o jazyce. Jednotlivým tématům budou věnovány 1-2 lekce.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: KRIVJ1AF (04.02.2015)

Těžištěm semináře je domácí četba vybraných textů, jejich prezentace na semináři, diskuse o nich. Seminář bude zakončen testem, který bude zaměřen na reflexi probíraných metodologických problémů.

Literatura
Poslední úprava: KRIVJ1AF (04.02.2015)

Berka, K., L. Tondl (eds.) (1968). Problémy jazyka vědy. Výbor prací Rudolfa Carnapa. Praha : Svoboda.

Dixon, R. M. W. (2010a). Basic linguistic theory, Volume 1, Methodology. Oxford: Oxford University Press.

Dryer, M. (1999). Functionalism and the metalanguage-theory confusion. Rkp., University at Buffalo. Dostupné on-line: «http://wings.buffalo.edu/linguistics/dryer/papers».

Dryer, Matthew S. (2006). Descriptive theories, explanatory theories, and basic linguistic theory. In: Felix Ameka - Alan Dench - Nicholas Evans (eds.), Catching Language: The Standing Challenge of Grammar Writing. Berlin: Mouton de Gruyter, s. 207-234.

Enfield, Nick J. (2014). Natural causes of language: Frames, biases, and cultural transmission(Conceptual Foundations of Language Science 1). Berlin: Language Science Press.

Haspelmath, Martin (2007a). Pre-established categories don’t exist: consequences for language description and typology. Linguistic Typology, 11.1, s. 119-132.

Haspelmath, Martin (2010a). Comparative concepts and descriptive categories in cross-linguistic studies. Language, 86, s. 663-687.

Haspelmath, Martin (2010b). Framework-free grammatical theory. In: Bernd Heine - Heiko Narrog (eds.), The Oxford Handbook of Linguistic Analysis. Oxford: Oxford University Press, s. 341-365.

Keller, Rudi. (1994). On language change: The invisible hand in language. Routledge.

Lazard, Gilbert. (2005). What are we typologists doing? In: Zygmunt Frajzyngier, Adam Hodges, & David S. Rood (eds.). Linguistic Diversity and Language Theories. Amsterdam: Benjamins, 1-23.

Novák, P. (2010). Lingvistika a jazyková realita: výbor z díla. (Eds. Jan Křivan, Jiří Januška, Jan Chromý.) Praha: Akropolis.

Novák, P. (1966). K teorii větných členů. Jazykovědné aktuality, 3, s. 11-12. In: Novák 2010.

Novák, P. (1973). Některé závažné sémantické pojmy. Jazykovědné aktuality, 10, s. 132-133. In: Novák 2010.

Novák, P. (1973). O „klamu“ gramatické formy. Slovo a slovesnost, 34, s. 146-149. In: Novák 2010.

Novák, P. (1974). Obecné problémy slovních druhů, zejména z hlediska teorie klasifikace. In: Materiály ze semináře pro přípravu nové vědecké mluvnice spisovné češtiny. Praha: interní tisk ÚJČ ČSAV, s. 11-14. In: Novák 2010.

Novák, P. (1976). K terminologii lingvistiky (užívání tzv. vztahových adjektiv). Bulletin ruského jazyka a literatury, 20, s. 113-115. In: Novák 2010.

Novák, P. (1978). Některé přednosti tzv. unilaterálního pojetí (jazykového) znaku. Slovo a slovesnost, 39, s. 215-217. In: Novák 2010.

Novák, P. (1978). „Systém“, „struktura“, „vztah“ (významy těchto výrazů, pojmy, problémy). In: Teoretické problémy jazykovědy v kontextu jazykovědy sovětské. (Ed. Z. Palková.) Praha: FF UK (pro interní potřebu FF UK), s. 45-48. In: Novák 2010.

Novák, P. (1983). Poznámky o jazyce lingvistiky (O směšování funkčních úseků textu v lingvistice). Slovo a slovesnost, 44, s. 83-90. In: Novák 2010.

Sylabus
Poslední úprava: KRIVJ1AF (04.02.2015)

Hlavní tematické okruhy:

  • Objektový jazyk vs. metajazyk. Základní terminologie v lingvistice.
  • Různé způsoby vyjádření téhož. Klam pomocí vyjadřování. Směšování empirie a teorie (empirický vs. verbální postoj). Skryté posuny významu termínů.
  • Jazyk vs. model jazyka. Směšování metajazyka a teorie jazyka.
  • Funkční explanace jazyka (vs. formální explanace jazyka).
  • Univerzálnost jazykových kategorií vs. univerzálnost metajazykových kategorií.
  • Základní jazyková teorie (Basic linguistic theory.)
  • Mezijazykové kategorie vs. jazykově specifické kategorie. Jejich směšování.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK