PředmětyPředměty(verze: 835)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Lexikální sémantika - ALINP107B
Anglický název: Lexical semantics
Zajišťuje: Ústav obecné lingvistiky (21-ULING)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Mirjam Friedová, Ph.D.
Mgr. Tomáš Doischer
Vyučující: Mgr. Tomáš Doischer
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Tomáš Doischer (17.09.2017)

Cílem kurzu je poskytnout studentům znalost základních teoretických východisek lexikální sémantiky a praktické dovednosti uplatňované při analýze lexikálního významu. V rámci kurzu bude teoretický výklad doplněn ukázkovými příklady, následně budou studenti aplikovat nabyté znalosti při analýze poskytnutých dat jak v hodině, tak v domácích úkolech.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Tomáš Doischer (17.09.2017)

Aktivní účast na hodinách (maximálně 3 neomluvené absence), četba, včasné vypracování domácích úkolů, závěrečná zkouška.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Tomáš Doischer (17.09.2017)

Aitchison, Jean. Words in the Mind: An Introduction to the Mental Lexicon. Oxford, UK; New York, NY, USA: Blackwell, 1987.

Allwood, Jens, and Peter Gärdenfors, eds. Cognitive Semantics: Meaning and Cognition. Pragmatics & Beyond, N.S., 55. Amsterdam: Benjamins, 1999.

Clark, Eve V. First Language Acquisition. 2nd ed. Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2009.

Cruse, D. A. Lexical Semantics. Cambridge Textbooks in Linguistics. Cambridge [Cambridgeshire]; New York: Cambridge University Press, 1986.

Fortson, Benjamin W. “An Approach to Semantic Change.” In The Handbook of Historical Linguistics, by Brian D. Joseph and Richard D. Janda, 648–666. Oxford; Victoria; Berlin: Blackwell Publishing Ltd, 2003. 

Frawley, William. Linguistic Semantics. Hillsdale, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Inc., 1992.

Geeraerts, Dirk, ed. Cognitive Linguistics: Basic Readings. Cognitive Linguistics Research 34. Berlin; New York: Mouton de Gruyter, 2006.

———. Theories of Lexical Semantics. Oxford; New York: Oxford University Press, 2010.

Goddard, Cliff. “Natural Semantic Metalanguage.” In Encyclopedia of Language and Linguistics, Volume 8, by Keith Brown, 544–551. Elsevier Science, 2006.

Lakoff, George. “The Contemporary Theory of Metaphor.” In Metaphor and Thought, by Andrew Ortony. Cambridge; New York: Cambridge University Press, 1993.

Riemer, Nick. Introducing Semantics. Cambridge Introductions to Language and Linguistics. Cambridge ; New York: Cambridge University Press, 2010.

Traxler, Matthew J. Introduction to Psycholinguistics: Understanding Language Science. Chichester: Wiley-Blackwell, 2012.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Tomáš Doischer (17.09.2017)

Probrána budou následující témata:

 

 • Vymezení lexikální sémantiky vůči syntaxi a pragmatice, formální sémantice
 • Smysl a význam, sémiotika
 • Pojetí významu, definice
 • Organizace lexikonu: homonymie, polysémie/monosémie, víceznačnost, vágnost; kompozicionalita
 • Paradigmatické vztahy: lexikální vztahy (antonymie, synonymie, meronymie, hyponymie, taxonomie), sémantická pole
 • Syntagmatické vztahy: kolokace, idiomy, rámce, scripts, Frame Semantics
 • Kognitivní sémantika: konceptualizace, schémata, prostor a barvy, metafora, metonymie, prototypy a kategorizace
 • Sémantické změny: lexikalizace, gramatikalizace, sémantika a společnost
 • Význam a kontext: deixe, presupozice, lexikální pragmatika
 • Význam a mysl: typologie, univerzálie, Natural Semantic Metalanguage
 • Význam a mozek: akvizice významu, zpracování významu, mentální lexikon

 

Podrobnější sylabus včetně seznamu literatury a týdenního rozvržení témat a četby bude studentům k dispozici na Moodlu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK