PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Lexikální sémantika - ALINP107B
Anglický název: Lexical semantics
Zajišťuje: Ústav obecné lingvistiky (21-ULING)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (22)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. Mirjam Friedová, Ph.D., mimořádný profesor Univerzity Karlovy
Mgr. Michal Láznička, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Michal Láznička, Ph.D.
Mgr. Martin Sedláček
Prerekvizity : ALINP116B
Anotace
Cílem kurzu je poskytnout studentům znalost základních teoretických východisek lexikální sémantiky a praktické dovednosti uplatňované při analýze lexikálního významu. Teoretický výklad bude doplněn ukázkovými příklady, následně budou studenti aplikovat nabyté znalosti při analýze poskytnutých dat jak v semináři, tak v domácích úkolech.
Poslední úprava: Friedová Mirjam, doc., Ph.D., mimořádný profesor Univerzity Karlovy (09.09.2019)
Podmínky zakončení předmětu
Aktivní účast na semináři, průběžná četba, včasné vypracování domácích úkolů, závěrečný písemný test. Dolní hranice pro získání atestace je 70%.
Poslední úprava: Friedová Mirjam, doc., Ph.D., mimořádný profesor Univerzity Karlovy (13.08.2021)
Literatura

Základní literatura:

Riemer, Nick. Introducing Semantics. Cambridge Introductions to Language and Linguistics. Cambridge ; New York: Cambridge University Press, 2010. (vybrané části)

Aitchison, Jean. Words in the Mind: An Introduction to the Mental Lexicon. Oxford, UK; New York, NY, USA: Blackwell, 1987. (vybrané části)

Aitchison, Jean. Language Chage. Cambridge, UK: CUP. 2001. (vybrané části)

 

Doplňková četba:

Allwood, Jens, and Peter Gärdenfors, eds. Cognitive Semantics: Meaning and Cognition. Pragmatics & Beyond, N.S., 55. Amsterdam: Benjamins, 1999.

Clark, Eve V. First Language Acquisition. 2nd ed. Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2009.

Frawley, William. Linguistic Semantics. Hillsdale, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Inc., 1992.

Fillmore, Charles J. & Collin Baker. A Frames Approach to Linguistic Analysis. In Bernd Heine & Heiko Narrog (eds.), The Oxford Handbook of Linguistic Analysis. Oxford University Press. 2009.

Geeraerts, Dirk, ed. Cognitive Linguistics: Basic Readings. Cognitive Linguistics Research 34. Berlin; New York: Mouton de Gruyter, 2006.

———. Theories of Lexical Semantics. Oxford; New York: Oxford University Press, 2010.

Goddard, Cliff. “Natural Semantic Metalanguage.” In Encyclopedia of Language and Linguistics, Volume 8, by Keith Brown, 544–551. Elsevier Science, 2006.

Traxler, Matthew J. Introduction to Psycholinguistics: Understanding Language Science. Chichester: Wiley-Blackwell, 2012.

Poslední úprava: Friedová Mirjam, doc., Ph.D., mimořádný profesor Univerzity Karlovy (25.09.2019)
Metody výuky

Výuka bude probíhat prezenčně. V krajním případě může být přesunuta do online prostředí - podle epidemilogické situace a pokynů vedení fakulty.

Poslední úprava: Friedová Mirjam, doc., Ph.D., mimořádný profesor Univerzity Karlovy (13.08.2021)
Sylabus

Probrána budou následující témata:

  • Pojetí významu, definice, komponentová analýza
  • Organizace lexikonu: homonymie, polysémie/monosémie, víceznačnost, vágnost; kompozicionalita
  • Paradigmatické vztahy: lexikální vztahy (antonymie, synonymie, meronymie, hyponymie, taxonomie), sémantická pole
  • Syntagmatické vztahy: kolokace, idiomy, rámce, scripts, Frame Semantics
  • Kognitivní sémantika: konceptualizace, schémata, metafora, metonymie, prototypy a kategorizace
  • Sémantické změny: typy změn, lexikalizace, pragmatikalizace
  • Význam a kontext: deixe, presupozice, lexikální pragmatika
  • Význam a mysl: jayzková relativita, univerzálnost símantických kategorií, Natural Semantic Metalanguage
  • Význam a mozek: akvizice významu, zpracování významu, mentální lexikon

 Podrobnější sylabus včetně seznamu literatury a týdenního rozvržení témat a četby bude studentům k dispozici na Moodlu.

Poslední úprava: Friedová Mirjam, doc., Ph.D., mimořádný profesor Univerzity Karlovy (09.09.2019)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK