PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Lexikální sémantika - ALINP107B
Anglický název: Lexical semantics
Zajišťuje: Ústav obecné lingvistiky (21-ULING)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (22)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. Mirjam Friedová, Ph.D., mimořádný profesor Univerzity Karlovy
Mgr. Michal Láznička, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Michal Láznička, Ph.D.
Mgr. Martin Sedláček
Prerekvizity : ALINP116B
Anotace
Poslední úprava: doc. Mirjam Friedová, Ph.D., mimořádný profesor Univerzity Karlovy (09.09.2019)
Cílem kurzu je poskytnout studentům znalost základních teoretických východisek lexikální sémantiky a praktické dovednosti uplatňované při analýze lexikálního významu. Teoretický výklad bude doplněn ukázkovými příklady, následně budou studenti aplikovat nabyté znalosti při analýze poskytnutých dat jak v semináři, tak v domácích úkolech.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. Mirjam Friedová, Ph.D., mimořádný profesor Univerzity Karlovy (13.08.2021)
Aktivní účast na semináři, průběžná četba, včasné vypracování domácích úkolů, závěrečný písemný test. Dolní hranice pro získání atestace je 70%.
Literatura
Poslední úprava: doc. Mirjam Friedová, Ph.D., mimořádný profesor Univerzity Karlovy (25.09.2019)

Základní literatura:

Riemer, Nick. Introducing Semantics. Cambridge Introductions to Language and Linguistics. Cambridge ; New York: Cambridge University Press, 2010. (vybrané části)

Aitchison, Jean. Words in the Mind: An Introduction to the Mental Lexicon. Oxford, UK; New York, NY, USA: Blackwell, 1987. (vybrané části)

Aitchison, Jean. Language Chage. Cambridge, UK: CUP. 2001. (vybrané části)

 

Doplňková četba:

Allwood, Jens, and Peter Gärdenfors, eds. Cognitive Semantics: Meaning and Cognition. Pragmatics & Beyond, N.S., 55. Amsterdam: Benjamins, 1999.

Clark, Eve V. First Language Acquisition. 2nd ed. Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2009.

Frawley, William. Linguistic Semantics. Hillsdale, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Inc., 1992.

Fillmore, Charles J. & Collin Baker. A Frames Approach to Linguistic Analysis. In Bernd Heine & Heiko Narrog (eds.), The Oxford Handbook of Linguistic Analysis. Oxford University Press. 2009.

Geeraerts, Dirk, ed. Cognitive Linguistics: Basic Readings. Cognitive Linguistics Research 34. Berlin; New York: Mouton de Gruyter, 2006.

———. Theories of Lexical Semantics. Oxford; New York: Oxford University Press, 2010.

Goddard, Cliff. “Natural Semantic Metalanguage.” In Encyclopedia of Language and Linguistics, Volume 8, by Keith Brown, 544–551. Elsevier Science, 2006.

Traxler, Matthew J. Introduction to Psycholinguistics: Understanding Language Science. Chichester: Wiley-Blackwell, 2012.

Metody výuky
Poslední úprava: doc. Mirjam Friedová, Ph.D., mimořádný profesor Univerzity Karlovy (13.08.2021)

Výuka bude probíhat prezenčně. V krajním případě může být přesunuta do online prostředí - podle epidemilogické situace a pokynů vedení fakulty.

Sylabus
Poslední úprava: doc. Mirjam Friedová, Ph.D., mimořádný profesor Univerzity Karlovy (09.09.2019)

Probrána budou následující témata:

  • Pojetí významu, definice, komponentová analýza
  • Organizace lexikonu: homonymie, polysémie/monosémie, víceznačnost, vágnost; kompozicionalita
  • Paradigmatické vztahy: lexikální vztahy (antonymie, synonymie, meronymie, hyponymie, taxonomie), sémantická pole
  • Syntagmatické vztahy: kolokace, idiomy, rámce, scripts, Frame Semantics
  • Kognitivní sémantika: konceptualizace, schémata, metafora, metonymie, prototypy a kategorizace
  • Sémantické změny: typy změn, lexikalizace, pragmatikalizace
  • Význam a kontext: deixe, presupozice, lexikální pragmatika
  • Význam a mysl: jayzková relativita, univerzálnost símantických kategorií, Natural Semantic Metalanguage
  • Význam a mozek: akvizice významu, zpracování významu, mentální lexikon

 Podrobnější sylabus včetně seznamu literatury a týdenního rozvržení témat a četby bude studentům k dispozici na Moodlu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK