PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Kategorie evropského myšlení o literatuře II - AKM500075
Anglický název: Categories of European thought on literature
Zajišťuje: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: prof. PhDr. Vladimír Svatoň, CSc.
prof. PhDr. Petr Bílek, CSc.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Ing. Jana Řehořová (08.02.2016)

Studium národní literatury poskytuje faktický základ znalostí. Duchovní život žádného národa však není izolován od souvislostí euroamerické kultury, ba že není bez povědomí o těchto souvislostech pochopitelný. Tím spíše, že kultura slovanských národů se nejen s evropským kontextem vyrovnávala, ale také do něho aktivně zasahovala.
Přednáška se v zimním semestru soustředila na "myšlení o literatuře" v souvislosti se zakládajícími rysy evropské civilizace jakožto civilizace operující s pojmem "rozporu" a "hloubky". Takto byly charakterizovány myšlenkové koncepce Platónovy, Aristotelovy, "Pseudolonginovy" a Plotinovy.

V letním semestru se pokusím charakterizovat příznačné motivy literární reflexe od počátků novověku do 20. stol. V prvých etapách tohoto dění byla profilujícím žánrem literatury tragédie a její reflexe, založená především na různých interpretacích Aristotelovy Poetiky a Rétoriky. Je to především období klasicistních koncepcí, jež přecházejí od původního univerzalismu ke stále radikálnější úvaze o historické relativitě. Zásadními body jsou francouzské diskuse o tragédii a spor stoupenců antiky se zastánci "modernosti", jenž vyústil ve dvojí koncepci novodobého historismu (lineární a cyklické pojetí dějin). Systémovým rysem tohoto období je stoupající obhajoba jedinečného života a hledání místa člověka v "běhu světa". To bylo fascinujícím námětem především německého myšlení, jež vrcholí v německém klasickém idealismu. Podstatnými momenty tohoto směřování je vznik "měšťanské truchlohry" a teorie románu jako nikoliv jako pouhé zábavy, nýbrž ústředního žánru epochy. Vznik hermeneutiky jako filosofické disciplíny.
Historická poetika A. N. Veselovského. Kritiky pozitivismu na přelomu 19. a 20. století.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Ing. Jana Řehořová (08.02.2016)

Požadavky ke zkoušce: předložení seminární práce na téma z dějin evropského myšlení, rozhovor o tématu práce.

Zápočet, pohovor o tématech pojednávaných v přednáškách.

Literatura
Poslední úprava: Ing. Jana Řehořová (08.02.2016)

Základní literatura k orientaci v předmětu:

 

Gilbertová K. E.-Kuhn H.: Dějiny estetiky. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury a umění, 1965.

 

Losev A.-Šestakov V.: Dejiny estetických kategorií. Bratislava: Pravda, 1978.

 

Wiegmann H.: Geschichte der Poetik

 

Anikst A.: Teorija dramy na Zapade, 1-4

 

Svoboda K.: Vývoj antické estetiky. Praha: Orbis, 1926.

 

Rohde E.: Der griechische Roman

 

Bachtin M.: Román jako dialog. Praha: Odeon, 1980.

 

Gadamer H.-G.: Idea Dobra mezi Platónem a Aristotelem. Praha: Oikumene, 1994.

 

Gadamer H.-G. : Pravda a metoda, 1-2. Praha: Triáda, 2010, 2011.

 

Gadamer H.-G.: Člověk a řeč. Praha: Oikumene, 1999.

 

Eco U.: Umění a krása ve středověké estetice. Praha: Argo, 1998.

 

Le Goff J. :Intelektuálové ve středověku. Praha: Karolinum, 1999.

 

Le Goff J. Středověká imaginace. Praha: Argo, 1998.

 

Wellek R.: A. History of Modern Criticism, 1-4

 

Veselovskij A. N.: Merin i Salomon. Moskva-Sankt Peterburg:  Eksmo-Press-Terra fantastica, 2001.

 

Gregor J.: Weltgeschichte des Theaters,.Zürich: Phaidon-Verlag, 1933.

 

Heer Fr.: Evropské duchovní dějiny. Praha: Vyšehrad, 2000.

 

Frank M.: Einführung in die frühromantische Ästhetik

 

Grimm R. (ed.): Deutsche Romantheorien. Frankfurt/M.-Bonn: Athäneum Verlag, 1968.

 

Grimm R. (ed.): Deutsche Dramentheorien. 1-2. Frankfurt/M.: Athenäum Verlag, 1971.

 

Grondin J.: Úvod do hermeneutiky. Praha: Oikumene, 1997.

 

Szondi P.: Úvod do literární hermeneutiky. Brno: Host, 2003.

 

Leasing H.U. (ed.): Philosophische Hermeneutik. Freiburg-München: Karl Alber, 1999.

 

Hroch J., Konečná M., Hlouch L.: Proměny hermeneutického myšlení. Brno:

 

Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010.

 

Ricoeur P.: Život, pravda,symbol. Praha: Oikumene, 1993.

 

Ricoeur P.: Teória interpretácie: diskurz a prebytok významu. Bratislava: Archa, 1997.

 

Forget P.: Text und Interpretation. Deutsch-französische Debatte

 

Čtenář jako výzva. Výbor z prací kostnické školy. Brno: Host, 2001.

 

Derrida J.: Texty k dekonstrukci. Bratislava: Archa, 1993.

 

Foucault M.: Archeologie vědění. Praha: Herrmann a synové, 2002.

 

Požadavky ke zkoušce: předložení seminární práce na téma z dějin evropského myšlení, rozhovor o tématu práce.

 

Zápočet, pohovor o tématech pojednávaných v přednáškách.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Ivan Kafka (30.01.2017)

LS: Zkouška, podrobný rozhovor o písemné práci.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK