PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Diplomový seminář - AKM500066
Anglický název: Diploma Thesis Seminar
Zajišťuje: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/2, Z [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: ABO500295
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. PhDr. Petr Bílek, CSc.
doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: NARATOLOGIE (31.08.2017)
Seminář je založen na kombinaci univerzálních metodologických či "řemeslných" aspektů a konkrétních témat, která složení účastníků ten který rok do semináře přinese. Seminář by měl prohloubit (formou sebereflexe při prezentování i formou reflexe v auditoriu) způsob uvažování o tématu, ale především techniku jeho verbalizace a textace při vlastním psaní diplomové práce.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: NARATOLOGIE (31.08.2017)

Atestaci lze získat za pravidelnou aktivní práci v semináři, jež se odehrává na základě průběžného studia relevantní odborné literatury. Jádrem výkonu jsou dvě prezentace rozpracované diplomové práce (na počátku semestru a na konci semestru) formou vymezení a vysvětlení aspektů materiálových (způsob výběru, ohraničení a  koherence zvoleného literárního či kulturního materiálu), metodologických a stylově či žánrově prezentačních. Tato představení vlastní diplomové práce jsou seminárnímu kolektivu prezentována formou powerpointové prezentace s výkladem, čímž se zároveň prakticky cvičí další produktivní typ oborové komunikace (vystoupení na workshopu či konferenci). Kromě vlastních sebe-prezentací zahrnuje aktivní účast i ochotu a schopnost podílet se na diskusi nad diplomovými projekty ostatních účastníků semináře.

Literatura
Poslední úprava: NARATOLOGIE (13.09.2017)

Bowell, T. - Kemp, G.: Critical Thinking: A Concise Guide. 2nd ed. London: Routledge, 2005.

Citační norma ČSN ISO 690 (01 0197; platná od 1. dubna 2011): https://www.citace.com/CSN-ISO-690.pdf

Čmejrková S. - Daneš F. - Světlá J.: Jak napsat odborný text. Praha: Leda 1999.

Eco U., Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia 1997.

Filka J.: Metodika tvorby diplomové práce. Brno: Knihař 2002.

Hart, Ch.: Doing a Literature Review: Releasing the Social Science Research Imagination. Los Angeles: SAGE, 1998.

Howard, V. A. - Barton, M. A.: Thinking on Paper. New York: W. Morrow, 1986.

Jelínek, M. – Švandová, B. a kol.: Argumentace a umění komunikovat. Brno: Pedagogická fakulta MU, 1999.
 
Klein, O.: Argumentace v komunikaci. Praha: FF UK, 2007.
 
Kraus, J.: Rétorika a řečová kultura. Praha: Karolinum, 2004.

Petříček, M.: Esej jako metoda. In Moderní svět v zrcadle literatury a filosofie. Ed. Miroslav Petříček. Praha: Herrmann & synové, 2011, s. 41–58.

Roberts, E. V.: Writing Themes About Literature. 4th ed. Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1977.

Sgall P. - Panevová J.: Jak psát a nepsat česky. Praha: Karolinum 2004.

Šesták Z.: Jak psát a přednášet o vědě, Praha: Academia 2000.

 

Sylabus
Poslední úprava: NARATOLOGIE (31.08.2017)

Náplň semináře

I. fáze: Vstupní prezentace diplomních projektů

II. fáze: Obecná problematika koncipování a psaní textu diplomové práce:

Formální náležitosti vědecké práce, zpracování poznámek, příloh, seznamu pramenů a literatury
Koncipování tématu práce
Účel úvodu, závěrů, resumé a dalších paraetxtů
Způsoby popisu, analýzy, výkladu a interpretace; Způspby argumentace a vyvozování abstrahujících závěrů

III. fáze: Výsledná prezentace diplomních projektů

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK