PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Bakalářský seminář - AKA100102
Anglický název: Bachelor seminar
Zajišťuje: Ústav pro klasickou archeologii (21-UKAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
Garant: doc. PhDr. Ladislav Stančo, Ph.D.
prof. PhDr. Peter Pavúk, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Ladislav Stančo, Ph.D.
Anotace
Seminář se zaměřuje na podporu a kontrolu tvorby bakalářských diplomových prací. V semináři jsou probírány
obsahové i metodologické otázky spojené se zpracováním zvolených témat závěrečných prací. Jednotliví studenti
předloží v prvé polovině semestru teze svých bakalářských prací, přiblíží zvolenou metodu postupu a cíle, kterých
má být v práci dosaženo. Ve druhé půli semestru pak představí již část výsledků své práce, věnují se tedy více
věcnému obsahu a dosáhnou-li jich, pak i vlastním závěrům. Referáty jsou dále zhodnoceny vedoucími semináře
a jsou předmětem detailní diskuse. Pozornost je věnována i formálním náležitostem, zejména správnému
sestavení seznamu použité literatury, citačnímu aparátu, provázanosti textu s obrazovou přílohou atd.
Poslední úprava: Tušlová Petra, Mgr., Ph.D. (09.03.2021)
Literatura
Povinná literatura:
Podle tématu bakalářské práce.

Doporučená literatura:
Eco, U.: Jak napsat diplomovou práci. Olomouc 1997.

Čmejrková, S. - Daneš, F. - Světlá, J.: Jak napsat odborný text. Praha 1999.

Poslední úprava: Tušlová Petra, Mgr., Ph.D. (09.03.2021)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK