PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Římské provincie - AKA100096
Anglický název: Roman Provinces
Zajišťuje: Ústav pro klasickou archeologii (21-UKAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
Garant: doc. PhDr. Jiří Musil, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Jiří Musil, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Ladislav Stančo, Ph.D. (25.06.2015)
V průběhu kurzu se studenti seznámí s úvodem do provinciální archeologie, včetně dějin bádání. Pozornost je
věnována předně způsobu obsazení nových území, charakteristice provincií, struktuře limitu a římské armády, její
výstroji a výzbroji. Dále řemeslu a provinciálním technologiím: výroba, chronologie bronzových nádob, spon a
dalších kovových předmětů. Studenti se seznámí se základními keramickými skupinami zaalpských provincií,
včetně terry sigillaty. Na závěr přednášky je podán přehled římsko-barbarských vztahů a importovaných předmětů
do nadlimitních oblastí.
V průběhu semináře studenti vypracovávají referáty zaměřené na dějiny a archeologické památky z římských
provincií.
Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Ladislav Stančo, Ph.D. (25.06.2015)

Povinná literatura:

Bechert. T.: Die Provinzen des Römischen Reiches. Mainz amRhein 1999.

Fischer. T. (ed.): Die römischen Provinzen. Eine Einführung in ihre Archäologie. Stuttgart 2001.

Wacher, J.: The Roman World I -II. London 1995.

Doporučená literatura:
Baatz, D.: Der römische Limes in Deutschland. Berlin 2002.

Bouzek, J. - Sakař, V.: Římské provincie a Limes Romanus ve střední a západní Evropě. Praha 1990.

Musil, J.: Úvod do římsko-provinciální archeologie. In: Bouzek, J. - Ondřejová, I. - Musil, J.: Úvod do klasické archeologie, Praha 1998.

Fitz, J.: Der römische Limes in Ungarn. Szekésfehérvár 1976.

Genser, K.: Der Österreichische Limes in Österreich, RliÖ 33 1986.

Wasmer, L. (ed.): Die Römer zwischen Alpen und Nordmeer. Zivilisatorisches Erbe einer europäischen Militärmacht. Mainz a. Rhein 2000.

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Ladislav Stančo, Ph.D. (25.06.2015)

1. Charakteristika oboru, jeho metody, dějiny, hlavní okruhy, nové provincie a jejich struktura

2. Římská armáda a její struktura

3. Výzbroj a výstroj římských legií a pomocných sborů

4. Limes romanus (struktura limitu a jeho význam). Vojenské tábory (prameny, výstavba, struktura, zástavba).

5. Provinciální sídliště I. (stavební technologie, materiály vici, Canabae)

6. Provinciální sídliště II. (města, veřejné stavby, obytné domy)

7. Venkovské villy, zemědělství (villae rusticae, plodiny)

8. Náboženství římských provincií a pohřební ritus v provinciích v 1. - 4. stol. po Kr. Bronzové nádoby

(technologie, typologie, chronologie)

9. Spony (technologie, typologie, chronologie; spony principátu a dominátu)

10. Terra sigillata (technologie, typologie, výrobní centra, chronologie)

11. Keramika římských provincií (luxusní keramika kromě sigillat, užitková a transportní keramika)

12. Provinciální lampy, sklo, bronzové předměty (kování, chirurgické nástroje

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK