PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Vývoj a historická mluvnice srbštiny - AJS500228
Anglický název: Development and Historical Grammar - Serbian
Zajišťuje: Katedra jihoslovanských a balkanistických studií (21-KJBS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. et Mgr. Helena Stranjik, Ph.D.
Vyučující: Mgr. et Mgr. Helena Stranjik, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Helena Stranjik, Ph.D. (01.02.2023)
Cílem předmětu je rozšířit teoretické znalosti struktury studovaného jazyka o diachronní aspekt a naučit studenty vnímat fungování dynamiky v jazykovém vyjadřování. Předmět je koncipován jako průřez nejdůležitějšími rysy ve vývoji standardního areálového jazyka opírající se též o dialekty. Jeho náplní je ucelený přehled vývoje jazyka z diachronní perspektivy s odkazy na jeho synchronní strukturu. Značný prostor je věnován diachronnímu popisu mluvnice z hlediska morfologického a syntaktického, což je doplněno i o poznatky z oblasti lexikologie a etymologie.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Sandra Vlainić (29.09.2022)

BELIĆ, A.: Istorija srpskog jezika. (Izabrana dela Aleksandra Belića, T. 4). Beograd, 2006.

IVIĆ, P.: Pregled istorije srpskog jezika. Sremski Karlovci-Novi Sad, 1998.

MILANOVIĆ, A.: Kratka istorija srpskog književnog jezika. Beograd, 2004.

MLADENOVIĆ, A.: Istorija srpskog jezika. Odabrani radovi. Beograd, 2008.

NEWEKLOWSKY, G.: Srpske i južnoslovenske teme. Beograd-Novi Sad, 2010.

POPOVIĆ, I.: Istorija srpskohrvatskog jezika. Novi Sad, 1955.

TOLSTOJ, N. I.: Studije i članci iz istorije srpskog književnog jezika. Beograd-Novi Sad, 2004.

TRIFUNOVIĆ, Đ.: Primeri iz stare srpske književnosti. Beograd, 1975.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Helena Stranjik, Ph.D. (01.02.2023)

K úspěšnému získání atestace z kursu se předpokládá aktivní účast v hodinách (povoleny jsou max. tři neomluvené absence). Kurs je ukončen ústní zkouškou z probírané látky.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Sandra Vlainić (29.09.2022)

1. Specifika církevněslovanského jazyka srbské redakce a jeho poměr k národnímu jazyku.

2. Periodizace vývoje srbsko-chorvatského jazykového areálu a jeho dialekty (11.-18. století).

3. Historická mluvnice srbštiny - přestavba fonologického systému (hláskoslovné procesy srbského a chorvatského jazykového areálu, metatonie, vznik přízvučných intonací a jejich odraz ve štokavských dialektech).

4. Historická mluvnice srbštiny - specifika vývoje deklinace jmenného systému.

5. Historická mluvnice srbštiny - specifika vývoje konjugace sloves.

6. Historická mluvnice srbštiny - specifické jevy vývoje syntaktické struktury.

7. Jazyková dichotomie spisovné srbštiny v 15.-17. století.

8. Slavenosrbský jazyk 18. století.

9. Srbský jazyk 1. poloviny 19. století a činnost Vuka Stefanoviće Karadžiće.

10. Problémy formování srbochorvatského spisovného jazyka (2. polovina 19. století a počátku 20. století).

11. Proces utváření srbochorvatského spisovného jazyka v letech 1918-1991.

12. Rozdíly srbského a chorvatského spisovného jazyka (důsledky odlišného geopolitického vývoje v hláskosloví, mluvnici a lexiku).

13. Nejnovější vývojové trendy spisovné srbštiny.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK