PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Další areálový jazyk IV. Chorvatský jazyk - AJS5000088
Anglický název: Second Language from the Area of Studies IV (Croatian)
Zajišťuje: Katedra jihoslovanských a balkanistických studií (21-KJBS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017 do 2018
Semestr: letní
Body: 2
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: chorvatština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Je zajišťováno předmětem: AJVES00181
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Romana Pastuović
Ve slož. záměnnosti pro: AVS500062, AVS500063, AVS500066, AVS500067, AVS500094, AVS500095, AVS500098, AVS500099
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Romana Pastuović (17.02.2015)
Předmět navazuje na Praktický kurz chorvatského jazyka - pokročilí I a Další areálový jazyk III - Chorvatský jazyk.
Předmět je zaměřen na osvojení základů chorvatské ortografie a čtení textu, na zvládnutí základů gramatiky chorvatského jazyka se zaměřením na rozvíjení primárních komunikačních schopností, na osvojování základní slovní zásoby a konverzační cvičení. Cílem předmětu je, aby posluchač zvládl základy fonetického systému chorvatštiny, základní deklinační vzory podstatných a přídavných jmen, zájmen, časování v přítomném čase. V předmětu budou probírána témata, která se bezprostředně dotýkají každodenního života. Výstupní jazyková kompetence studenta odpovídá stupni A2 Evropského referenčního rámce pro jazyky.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Romana Pastuović (17.02.2015)

Podmínkou je aktivní účast posluchačů na hodinách.

Předmět bude zakončen písemním testem.

 

Zahraniční výměnní studenti mohou být v tomto předmětu klasifikováni dle stupnice ECTS.

International Exchange students may gain an ECTS grade in this course.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Romana Pastuović (17.02.2015)

* Základní studijní literatura

Hrvatski za početnike 1 : udžbenik hrvatskoga kao drugoga i stranog jezika / Marica Čilaš Mikulić, Milvia Gulešić Machata, Dinka Pasini, Sanda Lucija Udier. - Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 2008.

Hrvatski za početnike 1 : vježbenica i gramatički pregled hrvatskoga kao drugog i stranog jezika / Marica Čilaš Mikulić, Milvia Gulešić Machata, Dinka Pasini, Sanda Lucija Udier. - Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 2008.

Chorvatsko-český / česko-chorvatský slovník / Dubravka Sesar. - Ostrava, 2004.

Češko-hrvatski i hrvatsko-češki praktični rječnik / Dubravka Sesar. - Zagreb : Školska knjiga, 2002.

* Doporučená literatura

Gramatika hrvatskoga jezika : priručnik za osnovno jezično obrazovanje / Stjepko Težak, Stjepan Babić. - Zagreb : Školska knjiga, 1996.

Chorvatština nejen pro samouky / Hana Jirásková. - Praha : Leda, 2009.

UNIVERZALNI češko-hrvatski i hrvatsko-češki rječnik / priredile Renata Kuchar i Suzana Kos. - Zagreb : Mozaik knjiga, 2003.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Romana Pastuović (17.02.2015)

1. Hrvatski za početnike, 15. lekcija: Putujemo zajedno (str. 203-209)

2. 15. lekcija: Putujemo zajedno (str. 209-216)

3. 16. lekcija: Zajedno u Hrvatskoj (str. 217-220)

4. 16. lekcija: Zajedno u Hrvatskoj (str. 221-222)

5. ponavljanje 15. i 16. lekcije

6. 17. lekcija

obrada genitiva uz brojeve

7. 18. lekcija

dijelovi tijela, obrada imperativ

8. 19. lekcija

glagol sviđati se / svidjeti se, imenice ženskog roda

9. obrada vokativ i ponavljanje imperativ

10. 20. lekcija, ponavljanje imperativ i vokativ

11. ponavljanje i vježba

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK