PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Další areálový jazyk II. Bulharský jazyk - AJS5000082
Anglický název: Second Language from the Area of Studies II (Bulgarian)
Zajišťuje: Katedra jihoslovanských a balkanistických studií (21-KJBS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
Body: 2
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: bulharština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Je zajišťováno předmětem: AJVES00175
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Tanya Yankova, Ph.D.
Ve slož. záměnnosti pro: AVS500062, AVS500063, AVS500066, AVS500067, AVS500094, AVS500095, AVS500098, AVS500099
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Sandra Vlainić (05.03.2010)
Vstupní jazyková kompetence studenta odpovídá stupni A1 Evropského referenčního rámce pro jazyky. Cílem předmětu je
bezpečné porozumění mluvenému textu (schopnost reprodukce v daném jazyce jednoduchými prostředky) a bezpečná
orientace v pravidelné morfologické paradigmatice centrálních typů a kategorií; schopnost transformace věty jednoduché
dle zadání; variantní jazykové vybavení pro elementární situace běžného života. Kompetence je směrována především do
oblasti porozumění publicistickému textu z oblasti společenského, politického a kulturního života. Pozornost se věnuje též
současným společenským podmínkám současné bulharštiny. Výstupní jazyková kompetence studenta odpovídá stupni A2
Evropského referenčního rámce pro jazyky.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Sandra Vlainić (16.12.2012)

Zahraniční výměnní studenti mohou být v tomto předmětu klasifikováni dle stupnice ECTS.

International Exchange students may gain an ECTS grade in this course.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Sandra Vlainić (24.01.2012)

БУРОВ, С.: Български език за чужденци. 1. част. Основен курс по лексика и граматика. Велико Търново 2000.
GLADKOVA, H.: Učebnice bulharštiny I. Praha 1996.
ИЛИЕВА, П.: Български език. Братислава 1982.
KUFNEROVÁ, Z.: Bulharština pro samouky. Praha 1987.
KUFNEROVÁ, Z.: Stručná mluvnice bulharštiny. Praha 1990.
ПЕТРОВА, С. и кол.: Учете български език. 1. част (придружена от 10 аудиокасети). София 2002.
Slovníkové publikace:
АНДРЕЙЧИН, Л.: Български тълковен речник. София 1994.
HORA., K. a kol.: Bulharsko-český slovník. Praha 1959.
ИВАНЧЕВ, С.:Чешко-български речник. Том 1-2. София 2002.
ПЕРНИШКА, Е.: Речник на новите думи и значения в българския език. София 2001.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Sandra Vlainić (05.03.2010)

1. Vyjadřování infinitivu.

2. Modální a fázová slovesa.

3. Dům, domácnost a nejbližší okolí.

4. Vyjadřování syntaktické funkce jména ve větě.

5. Předložky v bulharštině.

6. Slovosled bulharské věty.

7. Budoucí čas.

8. Slovesný vid.

9. Stupňování přídavných jmen a příslovcí.

10. Rozkazovací způsob.

11. Základní číslovky.

12. Aorist slovesa být a a-konjugace.

13. Aorist e-konjugace a i-konjugace.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK