PředmětyPředměty(verze: 916)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Dějiny jihovýchodní Evropy (19. stol.) - AJS1000289
Anglický název: History of South Eastern Europe (19th century)
Zajišťuje: Katedra jihoslovanských a balkanistických studií (21-KJBS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (25)
Minimální obsazenost: 1
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: specializační
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PhDr. Jan Pelikán, CSc.
Vyučující: prof. PhDr. Jan Pelikán, CSc.
Je neslučitelnost pro: AHSV10463, AHSV10465, AHSV10464
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Sandra Vlainić (26.07.2019)
Cílem přednášky je seznámit studenty se základními problémy vývoje jihovýchodní Evropy od přelomu 18. a 19. až
do přelomu 19. a 20. století, přičemž výklad se zaměří zejména na vývoj mezinárodních vztahů a politické dějiny
jednotlivých národních států či multietnických státních útvarů areálu jihovýchodní Evropy. V rámci přednášek budou
objasněny základních historické i geografické pojmy, definovány a vysvětleny klíčové dějinné mezníky. Součástí
výkladu bude i objasnění civilizačních a kulturních rozdílů vzniklých odlišnou etnickou či konfesní tradicí. V rámci
přednášek budou také analyzovány příslušné narativy národních dějin, které se většinou formují právě v 19. stol.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Sandra Vlainić (26.07.2019)
Základní studijní literatura:
Encyklopedický atlas světových dějin. Praha 1999.

HLADKÝ, L. : Bosenská otázka v 19. a 20. století. Brno 2005.

HONZÁK, F., PEČENKA, M., STELLNER, F., VLČKOVÁ, J.: Evropa v proměnách staletí. Praha 2001.

HRADEČNÝ, P. a kol.: Dějiny Řecka. Praha 1998.

HRADEČNÝ, P. : Dějiny Albánie. Praha 2008.

PELIKÁN, J. a kol.: Dějiny Srbska. Praha 2004.

KONTLER, L: Dějiny Maďarska. Praha 2004.

TREPTOW, K. W.: Dějiny Rumunska. Praha 2000.

RYCHLÍK, J.: Dějiny Bulharska. Praha 2000.

RYCHLÍK, J., KOUBA, M.: Dějiny Makedonie. Praha 2003.

RYCHLÍK, J. : Dějiny Chorvatska. Praha 2007.

RYCHLÍK, J. a kol. : Dějiny Slovinska, Praha 2011.

ŠESTÁK, M: a kol. Dějiny jihoslovanských zemí. Praha 1998.

Další studijní literatura:
BANAC, I.: The National Question in Yugoslavia. Origins, History, Politics. New York 1984.

BARTL, P.: Albanien vom Mittelalter zur Gegenwart. Regensburg 1995.

BATAKOVIĆ, D., Nova istorija srpskog naroda, Beograd 2000

BENSON, L.: Yugoslavia. A Concise History. New York 2001

BLAGOJEVIĆ, D., MEDAKOVIĆ, D.: Istorija srpske državnosti I. Novi Sad 2000.

CLOGG, R.: A Short History of Modern Greece. Cambridge 1985.

CRAMPTON, R. J.: A Concise History of Bulgaria. Cambridge 1997.

ČEPIČ, Z. (red.), Zgodovina Slovencev. Ljubljana 1979.

EKMEČIĆ, M.: Stvaranje Jugoslavije 1790-1918. Beograd 1989.

FINE, J., DONIA, R.: Bosnia and Herzegovina. A Tradition Betrayed. New York 1994.

GOLDSTEIN, I.: Hrvatska povijest. Zagreb 2003.

GOUDOEVER, A. P.: Romanian History, 1848-1918. Goningen 1979.

GRAFENAUER, B.: Zgodovina slovenskega naroda. Ljubljana 1974.

HÖSCH, E: Geschichte der Balkanländer. Von der Frühzeit bis zur Gegenwart. München 1995.

HROCH, M.: Evropská národní hnutí v 19. století. Společenské předpoklady vzniku novodobých národů. Praha 1986.

INALCIK, H., QUATAERT, D. (ed.): An Economic and Social History of the Ottoman Empire, 1300-1914. Cambridge UP 1994.

KOLEJKA, J.: Národy habsburské monarchie v revoluci 1848-1849. Praha 1989.

KOSEV, D.: Istorija na Balgarija, T. 2-5. Sofija 1980-1988.

PANOV, B., STOJANOVSKI, A. (red.): Istorija na makedonskiot narod t. 1-2. Skopje 1998-1999.

POUNDS, N. J. G.: An Historical Geography of Europe. Cambridge 1994.

PRAŽÁK, R. a kol.: Dějiny Maďarska. Brno 1993.

ŠIDAK, J.: Hrvatski narodni preporod - ilirski pokret. Zagreb1990.

TODOROVA, M: Imagining the Balkane. New York 1997.

VAKALOPULOS, A.: Griechische Geschichte von 1204 bis heute. Köln 1985.

VICKERS, M.: Between Serb and Albanian: a History of Kosovo. London 1988.

WACHTEL, A.B.: Balkans in World History, New York: Oxford University Press, 2008.

ŽÁČEK, V. a kol.: Češi a Jihoslované v minulosti. Od nejstarších dob do roku 1918. Praha 1975.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Sandra Vlainić (26.07.2019)

1. Jihovýchodní Evropa v 19. století. Vymezení teritoria, objasnění základních geografických termínů.

2. Změny v uspořádání Balkánu po Napoleonských válkách.

3. Jihovýchodní Evropa v období vídeňského systému (1815-1853).

4. Situace Osmanské říše.

5. Jihovýchodní Evropa a nový koncert velmocí (1853-1875).

6. Ruské zájmy na Balkáně, krymská válka a její důsledky.

7. Jihoslovanské národy a Rakouské císařství.

8. Hlavní rozvoj národních hnutí v jihovýchodní Evropě.

9. Velká východní krize a Balkán (1875-1878).

10. Jihovýchodní Evropa po roce 1878.

11. Pokusy o reformování osmanské říše.

12. Tzv. Makedonská otázka.

13. Jihovýchodní Evropa v období balkánských válek a v předvečer I. světové války.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK