PředmětyPředměty(verze: 916)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Fonetika a fonologie bulharštiny - AJS1000185
Anglický název: Phonetics of Bulgarian Language
Zajišťuje: Katedra jihoslovanských a balkanistických studií (21-KJBS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Z [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (20)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. doc. PhDr. Hana Gladkova, CSc.
Vyučující: prof. doc. PhDr. Hana Gladkova, CSc.
Anotace
Poslední úprava: prof. doc. PhDr. Hana Gladkova, CSc. (03.10.2018)
Kurz je zaměřen na získání základních vědomostí a dovedností z oblasti fonetiky a fonologie spisovné bulharštiny na úrovni zvládnutí základní terminologie a bázových vědomostí a všech aspektů s tím souvisejících. Ve výkladu je používána v maximální míře metoda srovnání a porovnání s češtinou. Cílem je dále osvojení pravidel pravopisu a správní výslovnosti, fonologické transkripce a zásad spisovné výslovnosti bulharštiny. Přednášená problematika se cvičí na autentických textech, psaných a mluvených. Student je informován také o problematice transkripce mezi bulharskou cyrilicí a latinkou a transliterace užívané v mezinárodním styku.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: prof. doc. PhDr. Hana Gladkova, CSc. (03.10.2018)

Průběžná kontrola studia se provádí v průběhu auditorní činnosti. V rámci závěrečné kontroly studia formou písemného testu a ústního pohovoru student prokazuje znalost základních vědomostí předmětu a  fonetické a fonologické terminologie používané při popisu fonologického systému bulharštiny a dovednost uplatnit tyto znalosti v praxi.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Sandra Vlainić (28.05.2016)
Základní studijní literatura:
ROMPORTL, M.: Základy fonetiky. Praha, 1973.

АНДРЕЙЧИН, Л.: Основна българска граматика. София, 1978.

АНДРЕЙЧИН, Л. - ПОПОВ, К. - СТОЯНОВ, Ст.: Граматика на българския език. София, 1977.

БОЯДЖИЕВ, T. - КУЦАРОВ, И. - ПЕНЧЕВ, Й: Съвременен български език. София: Петър Берон, 1998.

БОЯДЖИЕВ, T. и кол.: Граматика на съвременния български книжовен език. Т. 1. Фонетика. София, 1982-3.

МАСЛОВ, Ю.: Грамматика болгарского языка. Москва, 1981.

ПАШОВ, П.: Практическа българска граматика. София, 1989.

ПАШОВ, П. - Първев, Х.: Българският правоговор. София, 1983.

Další odborná literatura:
HAVRÁNEK, B. - JEDLIČKA, A.: Česká mluvnice. Praha, 1960.

PALKOVÁ, Z.: Fonetika češtiny. Praha, 1994.

ПЪРВЕВ, Х. - РАДЕВА В.: Помагало по българска фонетика. София, 1980.

СТОЙКOВ, С.: Увод във фонетикат на българския език. София, 1983.

ТИЛКОВ, Д. - БОЯДЖИЕВ, Т.: Българска фонетика. София, 1977, 1981.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Sandra Vlainić (28.05.2016)

1. Zvuková stránka jazyka. Přehled disciplíny, literatura.

2. Cyrilice. Hláska a písmeno.

3. Fonetika a fonologie. Transkripce.

4. Fonologický systém bulharštiny.

5. Vokalický systém bulharštiny. Artikulační a akustická charakteristika.

6. Klasifikace a popis samohlásek

7. Varianty fonémů (redukce), distribuce a kombinatorika samohlásek.

8. Konsonantický systém bulharštiny. Artikulační a akustická charakteristika.

9. Klasifikace a popis souhlásek.

10. Varianty fonémů (asimilace), distribuce a kombinatorika souhlásek, hláskové alternace (současné a historické).

11. Kombinatorika hlásek - shrnutí. Morfonologické jevy.

12. Zvuková stránka souvislé řeči. Základní pojmy, dynamické prostředky, melodické prostředky.

13. Pauzy a frázování, tempo řeči.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK