PředmětyPředměty(verze: 875)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Teoretické základy selekčních jazyků (kombinované studium) - AIS50160
Anglický název: Theory of Retrieval Languages - Basics (combined study)
Zajišťuje: Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2011
Semestr: zimní
Body: 4
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: student může plnit i v dalších letech
Garant: Mgr. Klára Kovaříková
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Blanka Vorlíčková, Ph.D. (15.07.2008)
Cílem předmětu je popsat a zhodnotit teoretické základy selekčních jazyků v lingvistice, logice a sémiotice a podat příklady
jejich praktické aplikace.
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Blanka Vorlíčková, Ph.D. (15.07.2008)

Doporučená literatura:

Základní literatura bude průběžně aktualizována v systému Moodle.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Blanka Vorlíčková, Ph.D. (05.01.2011)

Osnova:

1 Všeobecný úvod do problematiky teoretických základů selekčních jazyků

1.1 Základní pojmy

2 Teoretické základy selekčních jazyků v lingvistice

2.1 Lingvistika a její význam pro teoretické základy selekčních jazyků

2.2 Jazyk, jeho podstata, funkce a druhy

2.2.1 Jazyk a řeč, jazyk (langue) a promluva (parole)

2.2.2 Přirozený jazyk a jeho povaha

2.2.3 Formalizované jazyky, poslání, typy a konstrukce

2.2.4 Umělý jazyk a jeho odvozenost od jazyka přirozeného

2.2.5 Metajazyk, symbolický a formalizovaný jazyk, jazyk vědy

2.3 Selekční jazyk, jeho podstata, funkce a druhy

2.3.1 Definice selekčního jazyka a její výklad

2.3.2 Selekční jazyk jako druh formalizovaného jazyka

2.3.3 Vztah mezi pořádáním informací a selekčním jazykem

2.3.4 Druhy selekčních jazyků (identifikační selekční jazyk, věcné selekční jazyky)

2.3.5 Typy selekčních jazyků

2.3.5.1 Prekoordinované a postkoordinované selekční jazyky

2.3.5.2 Univerzální, odvětvové (oborové), speciální, dokumentografické a faktografické selekční jazyky

2.3.5.3 Selekční jazyky s gramatikou a bez gramatiky

2.3.6 Výklad nejdůležitějších pojmů a termínů selekčních jazyků

2.3.6.1 Indexování, ukládání a vyhledávání informací

2.3.6.2 Selekční systém. Selekční obraz dokumentu a informačního dotazu. Selekční předpis

2.3.6.3 Jiné pojmy a termíny

2.3.7 Lexika, abeceda a gramatika selekčního jazyka

3 Teoretické základy selekčních jazyků v logice

3.1 Logika a její význam pro teoretické základy selekčních jazyků

3.2 Aplikovaná teorie množin

3.2.1 Klasifikace (rozklad) množiny jako ústřední pojem teorie a praxe selekčních jazyků

3.2.1.1 Aplikace klasifikace množiny na dělení pojmu (rod a druh, třídy ekvivalence)

3.2.2 Klasifikace věd a selekční jazyky

3.2.2.1 Klasifikace věd, její podstata a funkce

3.2.2.2 Příklady významných klasifikací věd

3.2.2.3 Výklad vztahu mezi klasifikacemi věd a selekčními jazyky

3.3 Význam logiky při vyhledávání informací na podkladě lexikálních jednotek selekčních jazyků prostřednictvím výrazů Booleovy algebry

4 Teoretické základy selekčních jazyků v sémiotice

4.1 Definice, funkce a složky sémiotiky a její význam pro teoretické základy selekčních jazyků

4.2 Znaky a znakové soustavy v teorii selekčních jazyků (aplikovaná syntaktika)

4.3 Pojem významu v teorii i praxi selekčních jazyků (aplikovaná sémantika)

4.3.1 Vztah mezi označujícím a označovaným

4.3.2 Smysl a denotace v teorii i praxi selekčních jazyků

4.3.3 Synonymie a selekční jazyky

4.3.4 Víceznačnost a selekční jazyky

4.3.5 Vágnost a další problémy významu

4.3.6 Jednoznačnost, sémantická schopnost a otevřenost selekčního jazyka

4.3.7 Paradigmatické a syntagmatické vztahy mezi lexikálními jednotkami selekčního jazyka

5 Možnosti automatického indexování a vyhledávání informací v úplných textech

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK