PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Dokumentografické systémy - AIS10140
Anglický název: Bibliographic Information Systems
Zajišťuje: Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AIS100122
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Jindřich Marek, Ph.D.
Mgr. Adéla Jarolímková, Ph.D.
Je záměnnost pro: AIS500069
Anotace -
Obecné principy a funkce komunikace bibliografických a návazných informací ve společnosti. Bibliografické a autoritní entity, jejich reprezentace a identifikátory. Dějiny bibliografie. Komunikativní formáty záznamů bibliografických a návazných záznamů. Metadata a jejich formáty. Typologie bibliografických systémů. Univerzální bibliografické systémy, databáze, produkty a služby (národní bibliografie a národní souborné katalogy knihoven). Šedá literatura.

Studijní materiály a další informace jsou dostupné v Moodle - https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=5216
Onine výuka probíhá dle rozvrhu v MS Teams - http://bit.ly/dgis2021
Poslední úprava: Jarolímková Adéla, Mgr., Ph.D. (04.02.2021)
Cíl předmětu

Poznatkové zvládnutí teorie, metodiky a technologie budování a provozování profesionálních dokumentografických (bibliografických) informačních systémů (DgIS), zejména registračního typu (výjimečně typu lokalizačního), jejich databází, výstupů a služeb. Student je seznámen s základními a hlavními principy budování a provozování databází dokumentografického (bibliografického) typu. Kladen je důraz na orientaci v prostředí národním a základním rozhledu v mezinárodním měřítku. Kromě teoretického výkladu je součástí každé hodiny praktické cvičení, které umožní osvojení a prohloubení rešeršních kompetencí, podložených znalostí struktur databáze. Předmět propojuje znalosti studentů získané v předchozím studiu, zejména v oblasti rešeršní práce, identifikačního popisu a dějin oboru informační věda.

 


 

Poslední úprava: UISRIMAN (15.02.2017)
Literatura -

Dějiny a teorie bibliografie

BOWERS, Fredson. Principles of bibliographical description. Princeton: Princeton University Press, 1949.

GASKELL, Philip. A new introduction to bibliography. New York: The Clarendon Press, 1972.

KÁBRT, Jiří. Počátky české bibliografie: od nejstarších zpráv o knihách až do r. 1620. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1961.

KÁBRT, Jiří. Základy české obrozenské bibliografie: od sedmdesátých let 18. století do dvacátých let 19. století. 1. vyd. Praha: SPN, 1967.

KÁBRT, Jiří. Česká bibliografie v době temna: od r. 1620 až do sedmdesátých let osmnáctého století. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1964.

MCKENZIE, D. F. Bibliography and the sociology of texts. 1st pub. Cambridge: Cambridge University Press, 1999. ISBN 0-521-64258-2.

MCKERROW, Ronald B. An introduction to bibliography for literary students. Oxford: Clarendon Press, 1927.

ŠAMURIN, Jevgenij Ivanovič. Geschichte der bibliothekarisch-bibliographischen Klassifikation. Leipzig: Bibliographisches Institut, 1964-1967. 2 sv. (Ruský originál: Očerki po istoriji bibliotečno-bibliografičeskoj klassifikaciji. Moskva: Izdatel'stvo Vsesojuznoj knižnoj palaty, 1955-1959. 2 sv.)

 

České tištěné bibliografie 18. až 20. století

KONIÁŠ, Antonín. Clavis haeresim claudens et aperiens. Klíč kacířské bludy k rozeznání otvírající, k vykořenění zamykající. Aneb Registřík některých bludných, pohoršlivých, podezřelých neb zapověděných kněh s předcházejícími oučinlivými prostředky, s kterými pohoršlivé a škodlivé knihy vyskoumati a vykořeniti se mohou. Hradec Králové: Jan Kliment Tibelli, 1749.

JUNGMANN, Josef. Historie literatury české. Aneb Soustavný přehled spisů českých s krátkou historií národu, osvícení a jazyka. 2. vyd. Praha: Nákladem Českého museum, 1849.

HANUŠ, Ignác Jan. Dodávky a doplňky k Jungmannově Historii literatury české. I., První a druhé oddělení literatury české. Praha: Nákladem Českého museum, 1869.

HANUŠ, Ignác Jan. Dodávky a doplňky k Jungmannově Historii literatury české. II., Třetí oddělení (neúplné, č. 1.-601.). Praha: Nákladem Augusta Řehoře, 1871.

Knihopis československých tisků od doby nejstarší až do konce XVIII. století. Díl I., Prvotisky (do r. 1500). Text, Tabule. Praha, 1925.

Knihopis českých a slovenských tisků od doby nejstarší až do konce XVIII. století. Díl II., Tisky z let 1501-1800. Praha, 1939-1967.

 • Část I. Písmeno A, Dodatky k dílu I. Redigoval Zdeněk Tobolka. Praha, 1939.
 • Část II. Písmena B-Č. Praha, 1941.
 • Část III. Písmena D-J. Praha, 1946.
 • Část IV. Písmena K-L. Praha, 1948.
 • Část V. Písmena M-O. Redigoval František Horák, odborná spolupráce Zdeněk Václav Tobolk. Praha, 1950.
 • Část VI. Písmeno P-PÍSEŇ. Redigoval František Horák. Praha, 1956.
 • Část VII. Písmena PÍSNĚ-Ř. Praha, 1961.
 • Část VIII. Písmena S-V. Praha, 1965.
 • Část IX. Písmena W-Ž. Praha, 1967.

Knihopis českých a slovenských tisků od doby nejstarší až do konce XVIII. století. Dodatky. Díl I., Prvotisky (do r. 1500). Editor Emma Urbánková. Praha, 1994.

Knihopis českých a slovenských tisků od doby nejstarší až do konce XVIII. století. Dodatky. Díl II., Tisky z let 1501-1800.

 • Část I. Písmeno A. Editor Bedřiška Wižďálková. Praha, 1994.
 • Část II. Písmeno B-Č. Praha, 1995.
 • Část III. Písmeno D-J. Praha, 1996.
 • Část IV. Písmeno K-L. Praha, 1998.
 • Část V. Písmeno M-O. Praha, 2000.
 • Část VI. Písmeno P-PÍSEŇ. Praha, 2006.
 • Část VII. Písmeno PÍSNĚ-Ř. Redaktoři Jan Andrle, Vladimír Jarý. Praha, 2008.
 • Část VIII. a IX. Písmeno S-Ž. Praha, 2010.

 

Světové knihovědné bibliografie online

GW                             Gesamtkatalog der Wiegendrucke. Dostupné z www: <http://www.gesamtkatalogderwiegendrucke.de> (cit. 17. 1. 2017).

ISTC                           Incunabula Short Title Catalogue. Dostupné z www: <http://www.bl.uk/catalogues/istc> (cit. 17. 1. 2017).

VD 16                        Verzeichniss der im deutschen Sprachbereich erschienenen Drucke des 16. Jahrhunderts. Dostupné z www: <http://www.vd16.de> (cit. 17. 1. 2017).

VD 17                        Das Verzeichnis der im deutschen Sprachraum erschienenen Drucke des 17. Jahrhunderts. Dostupné z www: <http://www.vd17.de> (cit. 17. 1. 2017).

VD 18                        VD18-Datenbank: Das Verzeichnis Deutscher Drucke des 18. Jahrhunderts. Dostupné z www:  <http://www.vd18.de> (cit. 17. 1. 2017).

EDIT16                     EDIT16. Censimento nazionale delle edizioni italiane del XVI secolo. Dostupné z www: <http://edit16.iccu.sbn.it> (cit. 17. 1. 2017).

GLN15-16               GLN 15-16. [Une bibliographie de la production imprimée des 15e et 16e siècles des villes de Genève, Lausanne et Neuchâtel] Dostupné z www: <http://www.ville-ge.ch/musinfo/bd/bge/gln/> (cit. 17. 1. 2017).

ESTC                          English Short Title Catalogue. Dostupné z www: <http://estc.bl.uk> (cit. 17. 1. 2017).

STCN                         Short-Title Catalogue, Netherlands. Dostupné z www: <http://picarta.nl/DB=3.11/> (cit. 17. 1. 2017).

STCV                         STCV. De bibliografie van het handgedrukte boek. Dostupné z www: <http://www.stcv.be> (cit. 17. 1. 2017).

USTC                         Universal Short Title Catalogue. Dostupné z www: <http://www.ustc.ac.uk> (cit. 17. 1. 2017).

 

WorldCat                  WorldCat.org: The World's Largest Library Catalog. Dostupné z www: <https://www.worldcat.org> (cit. 17. 1. 2017).

EBDB                        Einbanddatenbank. Dostupné z www: <http://www.hist-einband.de> (cit. 17. 1. 2017).

Bernstein                  The memory of paper: Bernstein. Dostupné z www: <http://www.memoryofpaper.eu> (cit. 17. 1. 2017).

CERL Thesaurus  CERL Thesaurus. Dostupné z www: <https://thesaurus.cerl.org> (cit. 17. 1. 2017).

 

České knihovědné bibliografie online

KPS                             KPS - Databáze Knihopis. Dostupné z www: <http://aleph.nkp.cz/cze/kps> (cit. 17. 1. 2017).

BCBT                         Bibliografie cizojazyčných bohemik. Dostupné z www: <http://clavius.lib.cas.cz/katalog> (cit. 17. 1. 2017).

 

ČNB                           CNB - Česká národní bibliografie. Dostupné z www: <http://aleph.nkp.cz/cze/cnb> (cit. 17. 1. 2017).

Provenio                   Provenio. Dostupné z www: <http://www.provenio.net> (cit. 17. 1. 2017).

Historické fondy  Historické fondy. Dostupné z www: <https://www.historickefondy.cz> (cit. 17. 1. 2017).

 

K českým online bibliografiím

ANDRLE, Jan. Česká národní retrospektivní bibliografie jako pomůcka a výzva pro literární historii. Česká literaturačasopis pro literární vědu, 2012, roč. 60, č. 6, s. 903-930.

MACH, David. Knihopis českých a slovenských tisků a jeho integrace do portálu Knihověda.cz. Knihovna: knihovnická revue, 2016, roč. 27, č. 2, s. 35-53.

ŠÍCHA, Vojtěch. Databáze Bibliografie cizojazyčných bohemikálních tisků 1501-1800 (BCBT). In: Kniha 2014. Zborník o problémoch a dejinách knižnej kultúry. Martin: Slovenská národná knižnica, 2014. ISBN 978-80-8149-037-8, s. 373-377.

Poslední úprava: Marek Jindřich, doc., Ph.D. (15.02.2017)
Požadavky ke zkoušce -

Semestrální předmět (v rozsahu 2/2 týdně) je ukončen písemným testem, celkem bude položeno 6 otázek.

Podrobnosti ke zkoušce - viz moodle: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=5216.

Poslední úprava: Drobíková Barbora, PhDr., Ph.D. (30.04.2018)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK