PředmětyPředměty(verze: 821)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Dokumentografické systémy - AIS10140
Anglický název: Bibliographic Information Systems
Zajišťuje: Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Barbora Drobíková, Ph.D.
PhDr. Radka Římanová, Ph.D.
Mgr. Jindřich Marek, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Barbora Drobíková, Ph.D.
Mgr. Jindřich Marek, Ph.D.
PhDr. Radka Římanová, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: UISDROBI (21.02.2017)

Obecné principy a funkce komunikace bibliografických a návazných informací ve společnosti. Bibliografické a autoritní entity, jejich reprezentace a identifikátory. Dějiny bibliografie. Komunikativní formáty záznamů bibliografických a návazných záznamů. Metadata a jejich formáty. Typologie bibliografických systémů. Univerzální bibliografické systémy, databáze, produkty a služby (národní bibliografie a národní souborné katalogy knihoven). Šedá literatura.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Radka Římanová, Ph.D. (15.02.2017)

Poznatkové zvládnutí teorie, metodiky a technologie budování a provozování profesionálních dokumentografických (bibliografických) informačních systémů (DgIS), zejména registračního typu (výjimečně typu lokalizačního), jejich databází, výstupů a služeb. Student je seznámen s základními a hlavními principy budování a provozování databází dokumentografického (bibliografického) typu. Kladen je důraz na orientaci v prostředí národním a základním rozhledu v mezinárodním měřítku. Kromě teoretického výkladu je součástí každé hodiny praktické cvičení, které umožní osvojení a prohloubení rešeršních kompetencí, podložených znalostí struktur databáze. Předmět propojuje znalosti studentů získané v předchozím studiu, zejména v oblasti rešeršní práce, identifikačního popisu a dějin oboru informační věda.

 


 

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Jindřich Marek, Ph.D. (15.02.2017)

Dějiny a teorie bibliografie

BOWERS, Fredson. Principles of bibliographical description. Princeton: Princeton University Press, 1949.

GASKELL, Philip. A new introduction to bibliography. New York: The Clarendon Press, 1972.

KÁBRT, Jiří. Počátky české bibliografie: od nejstarších zpráv o knihách až do r. 1620. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1961.

KÁBRT, Jiří. Základy české obrozenské bibliografie: od sedmdesátých let 18. století do dvacátých let 19. století. 1. vyd. Praha: SPN, 1967.

KÁBRT, Jiří. Česká bibliografie v době temna: od r. 1620 až do sedmdesátých let osmnáctého století. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1964.

MCKENZIE, D. F. Bibliography and the sociology of texts. 1st pub. Cambridge: Cambridge University Press, 1999. ISBN 0-521-64258-2.

MCKERROW, Ronald B. An introduction to bibliography for literary students. Oxford: Clarendon Press, 1927.

ŠAMURIN, Jevgenij Ivanovič. Geschichte der bibliothekarisch-bibliographischen Klassifikation. Leipzig: Bibliographisches Institut, 1964-1967. 2 sv. (Ruský originál: Očerki po istoriji bibliotečno-bibliografičeskoj klassifikaciji. Moskva: Izdatel'stvo Vsesojuznoj knižnoj palaty, 1955-1959. 2 sv.)

 

České tištěné bibliografie 18. až 20. století

KONIÁŠ, Antonín. Clavis haeresim claudens et aperiens. Klíč kacířské bludy k rozeznání otvírající, k vykořenění zamykající. Aneb Registřík některých bludných, pohoršlivých, podezřelých neb zapověděných kněh s předcházejícími oučinlivými prostředky, s kterými pohoršlivé a škodlivé knihy vyskoumati a vykořeniti se mohou. Hradec Králové: Jan Kliment Tibelli, 1749.

JUNGMANN, Josef. Historie literatury české. Aneb Soustavný přehled spisů českých s krátkou historií národu, osvícení a jazyka. 2. vyd. Praha: Nákladem Českého museum, 1849.

HANUŠ, Ignác Jan. Dodávky a doplňky k Jungmannově Historii literatury české. I., První a druhé oddělení literatury české. Praha: Nákladem Českého museum, 1869.

HANUŠ, Ignác Jan. Dodávky a doplňky k Jungmannově Historii literatury české. II., Třetí oddělení (neúplné, č. 1.-601.). Praha: Nákladem Augusta Řehoře, 1871.

Knihopis československých tisků od doby nejstarší až do konce XVIII. století. Díl I., Prvotisky (do r. 1500). Text, Tabule. Praha, 1925.

Knihopis českých a slovenských tisků od doby nejstarší až do konce XVIII. století. Díl II., Tisky z let 1501-1800. Praha, 1939-1967.

 • Část I. Písmeno A, Dodatky k dílu I. Redigoval Zdeněk Tobolka. Praha, 1939.
 • Část II. Písmena B-Č. Praha, 1941.
 • Část III. Písmena D-J. Praha, 1946.
 • Část IV. Písmena K-L. Praha, 1948.
 • Část V. Písmena M-O. Redigoval František Horák, odborná spolupráce Zdeněk Václav Tobolk. Praha, 1950.
 • Část VI. Písmeno P-PÍSEŇ. Redigoval František Horák. Praha, 1956.
 • Část VII. Písmena PÍSNĚ-Ř. Praha, 1961.
 • Část VIII. Písmena S-V. Praha, 1965.
 • Část IX. Písmena W-Ž. Praha, 1967.

Knihopis českých a slovenských tisků od doby nejstarší až do konce XVIII. století. Dodatky. Díl I., Prvotisky (do r. 1500). Editor Emma Urbánková. Praha, 1994.

Knihopis českých a slovenských tisků od doby nejstarší až do konce XVIII. století. Dodatky. Díl II., Tisky z let 1501-1800.

 • Část I. Písmeno A. Editor Bedřiška Wižďálková. Praha, 1994.
 • Část II. Písmeno B-Č. Praha, 1995.
 • Část III. Písmeno D-J. Praha, 1996.
 • Část IV. Písmeno K-L. Praha, 1998.
 • Část V. Písmeno M-O. Praha, 2000.
 • Část VI. Písmeno P-PÍSEŇ. Praha, 2006.
 • Část VII. Písmeno PÍSNĚ-Ř. Redaktoři Jan Andrle, Vladimír Jarý. Praha, 2008.
 • Část VIII. a IX. Písmeno S-Ž. Praha, 2010.

 

Světové knihovědné bibliografie online

GW                             Gesamtkatalog der Wiegendrucke. Dostupné z www: <http://www.gesamtkatalogderwiegendrucke.de> (cit. 17. 1. 2017).

ISTC                           Incunabula Short Title Catalogue. Dostupné z www: <http://www.bl.uk/catalogues/istc> (cit. 17. 1. 2017).

VD 16                        Verzeichniss der im deutschen Sprachbereich erschienenen Drucke des 16. Jahrhunderts. Dostupné z www: <http://www.vd16.de> (cit. 17. 1. 2017).

VD 17                        Das Verzeichnis der im deutschen Sprachraum erschienenen Drucke des 17. Jahrhunderts. Dostupné z www: <http://www.vd17.de> (cit. 17. 1. 2017).

VD 18                        VD18-Datenbank: Das Verzeichnis Deutscher Drucke des 18. Jahrhunderts. Dostupné z www:  <http://www.vd18.de> (cit. 17. 1. 2017).

EDIT16                     EDIT16. Censimento nazionale delle edizioni italiane del XVI secolo. Dostupné z www: <http://edit16.iccu.sbn.it> (cit. 17. 1. 2017).

GLN15-16               GLN 15-16. [Une bibliographie de la production imprimée des 15e et 16e siècles des villes de Genève, Lausanne et Neuchâtel] Dostupné z www: <http://www.ville-ge.ch/musinfo/bd/bge/gln/> (cit. 17. 1. 2017).

ESTC                          English Short Title Catalogue. Dostupné z www: <http://estc.bl.uk> (cit. 17. 1. 2017).

STCN                         Short-Title Catalogue, Netherlands. Dostupné z www: <http://picarta.nl/DB=3.11/> (cit. 17. 1. 2017).

STCV                         STCV. De bibliografie van het handgedrukte boek. Dostupné z www: <http://www.stcv.be> (cit. 17. 1. 2017).

USTC                         Universal Short Title Catalogue. Dostupné z www: <http://www.ustc.ac.uk> (cit. 17. 1. 2017).

 

WorldCat                  WorldCat.org: The World's Largest Library Catalog. Dostupné z www: <https://www.worldcat.org> (cit. 17. 1. 2017).

EBDB                        Einbanddatenbank. Dostupné z www: <http://www.hist-einband.de> (cit. 17. 1. 2017).

Bernstein                  The memory of paper: Bernstein. Dostupné z www: <http://www.memoryofpaper.eu> (cit. 17. 1. 2017).

CERL Thesaurus  CERL Thesaurus. Dostupné z www: <https://thesaurus.cerl.org> (cit. 17. 1. 2017).

 

České knihovědné bibliografie online

KPS                             KPS - Databáze Knihopis. Dostupné z www: <http://aleph.nkp.cz/cze/kps> (cit. 17. 1. 2017).

BCBT                         Bibliografie cizojazyčných bohemik. Dostupné z www: <http://clavius.lib.cas.cz/katalog> (cit. 17. 1. 2017).

 

ČNB                           CNB - Česká národní bibliografie. Dostupné z www: <http://aleph.nkp.cz/cze/cnb> (cit. 17. 1. 2017).

Provenio                   Provenio. Dostupné z www: <http://www.provenio.net> (cit. 17. 1. 2017).

Historické fondy  Historické fondy. Dostupné z www: <https://www.historickefondy.cz> (cit. 17. 1. 2017).

 

K českým online bibliografiím

ANDRLE, Jan. Česká národní retrospektivní bibliografie jako pomůcka a výzva pro literární historii. Česká literaturačasopis pro literární vědu, 2012, roč. 60, č. 6, s. 903-930.

MACH, David. Knihopis českých a slovenských tisků a jeho integrace do portálu Knihověda.cz. Knihovna: knihovnická revue, 2016, roč. 27, č. 2, s. 35-53.

ŠÍCHA, Vojtěch. Databáze Bibliografie cizojazyčných bohemikálních tisků 1501-1800 (BCBT). In: Kniha 2014. Zborník o problémoch a dejinách knižnej kultúry. Martin: Slovenská národná knižnica, 2014. ISBN 978-80-8149-037-8, s. 373-377.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: UISDROBI (21.02.2017)

Semestrální předmět (v rozsahu 2/2 týdně) je ukončen písemným testem, celkem bude položeno 6 otázek vybraných ze sady níže uvedených otázek.

 

Dále studenti ve dvojicích zpracují do stanoveného data semestrální práci v rozsahu do 10 normostran, odevzdání do 21. května 2017, kde bude popsán jeden český a jeden zahraniční dokumentografický systém.Studenti provedou rešerši k literatuře o tématu, zpracují metodou studijně rozborové práce výtah z těchto zdrojů, dále provedou průzkum online nebo off-line rozhraní systému. V popisu českého systému bude proveden také polostrukturovaný rozhovor s osobou odpovědnou (plně nebo dílčím způsobem) za budování dokumentografického systému. V závěru práce bude provedena komparace významných rysů obou systémů (metoda stanovení indikátorů kvantitativní nebo kvalitativní, dle rozhodnutí studentů). Pokud se student rozhodne, může práci zpracovat samostatně, zadání pro dvojice není povinné.

 

Klasifikace je stanovena podle výsledků obou úkolů.  Povinná je docházka na všechny přednášky i konzultace. Omluva možná pouze ze standardních vážných důvodů a platí povinnost doplnění znalostí na základě sylabu a studijní e-learningové podpory.

 

Okruhy otázek k testu:

 1. Popište počátky vědeckých časopisů ve světě a v českých zemích
 2. Popište vývoj retrospektivní knihovědné bibliografie v českých zemích.
 3. Charakterizujte hlavní světové knihovědné bibliografie online
 4. Charakterizujte hlavní české knihovědné bibliografie online
 5. Charakterizujte Českou národní bibliografii
 6. Charaterizujte hlavní směry vývoje národních bibliografií podle IFLA (viz National Bibliographies in the Digital Age: Guidance and New Directions)
 7. Charakterizujte databázi Národní autority ČR
 8. Charakterizujte projekt VIAF (The Virtual International Authority File)
 9. Charakterizujte Národní úložiště šedé literatury
 10. Charakterizujte databáze budované Úřadem průmyslového vlastnictví
 11. Charakterizujte projekt Webarchiv Národní knihovny ČR
 12. Charakterizujte standardy EDItEUR
 13. Charakterizujte hlavní funkce souborných katalogů, jmenujte dva vybrané zástupce souborných katalogů v ČR a v zahraničí a stručně je popište. 
 14. Charakterizujte funkce identifikátorů v dokumentografických systémech, jmenujte alespoň čtyři příklady a jejich využití. 
 15. Mezinárodní bibliografická kontrola, role organizace IFLA v zajištění legislativy povinného výtisku 
 16. Metadatové formáty v dokumentografických systémech, charakteristika dvou vybraných zástupců dle volby studenta. 
 17. Charakterizujte vybraný souborný katalog zpřístupňující záznamy periodik z USA. 
 18. Charakterizujte vybraný souborný katalog zpřístupňující záznamy periodik z vybrané evropské země. 

 


 

 

 

 

 

Sylabus
Poslední úprava: UISDROBI (08.02.2018)

21. 2. Úvodní hodina - požadavky ke zkoušce, struktura předmětu (45 minut), typologie – dokument, systém, identifikátor, dokument, informační zdroj … dokumentografický x bibliografický, Mezinárodní bibliografická kontrola -Barbora Drobíková 

28.2.  Souborné katalogy, LoC, OCLC … - Barbora Drobíková 

7.3. Dějiny bibliografie, knihovědné retrospektivní bibliografie ve světě - Jindřich Marek  

14. 3. Knihovědné retrospektivní bibliografie v českých zemích - Jindřich Marek 

21. 3.Národní bibliografie a výměnné formáty - Radka Římanová

28. 3. Autority, VIAF – Radka Římanová

4. 4. Periodika – ZDB... - Barbora Drobíková

11. 4. Šedá literatura, webarchiv – Radka Římanová

18. 4. Šedá literatura, patenty – Radka Římanová

25. 4. Nakladatelská a knihkupecká oblast, ONYX  – Radka Římanová

2. 5. Metadatové formáty - Barbora Drobíková 

9. 5. Opakování

16. 5. rektorský den, exkurze

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK