PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Diplomový seminář - AIN500010
Anglický název: Diploma Seminar
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AIN100020
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Zuzana Špicová, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (14.04.2020)
Seminář bude zaměřen na metodické vedení k technice psaní odborně zaměřené práce většího rozsahu v rovině
obecné i na konkrétní magisterské práce s různým zaměřením (jazykovým, literárním, kulturně historickým, případně
jiným při dvouoborovém studiu) a při různé jazykové specializaci (jazyky novoindické a klasické). Bude požadována
schopnost kritického zhodnocení literatury a pramenů v předběžné shromažďovací fázi i jeho písemná formulace v
práci samé. Jednotlivé kapitoly budou diplomanty průběžně prezentovány a posuzovány v debatě s ostatními, což
současně poslouží jako příprava k obhajobě magisterské práce.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (16.04.2020)

Student by se měl soustavně zabývat diplomovou prací a na semináři postupně prezentovat plody své práce. V diskuzi by se měl zamýšlet nad tématy svých kolegů a plnit pokyny a úkoly vyučujícího.

Literatura
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (14.04.2020)

ČMEJRKOVÁ, S., DANEŠ, F., SVĚTLÁ, J. Jak napsat odborný text. Leda, Praha 1999.

ECO, U. Jak napsat diplomovou práci. Votobia, Olomouc 1997.

FILKA, J. Metodika tvorby diplomové práce. Knihař, Brno 2002.

HOSLOUŠKOVÁ, D., KROBOTOVÁ, M. Diplomová a závěrečná práce. UP, Olomouc 2002.

KUBÁTOVÁ, H. a D. ŠIMEK (eds.). Od abstraktu do závěrečné práce: jak napsat diplomovou práci ve společenskovědních a humanitních oborech: praktická příručka. 4. přeprac. vyd., Univerzita Palackého, Olomouc 2007.

LIŠKA, V. Diplomová práce, zpracování a obhajoba. Ivo Ulrych, Praha 2003.

POKORNÝ, J. (ed.). Úspěšnost zaručena: jak efektivně zpracovat a obhájit diplomovou práci. Akademické nakladatelství CERM, Brno 2004.

SGALL, P., PANEVOVÁ, J. Jak psát a nepsat česky. Karolinum, Praha 2004.

ŠANDEROVÁ, Jadwiga. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. SLON, Praha 2005.

ŠESTÁK, Z. Jak psát a přednášet o vědě. Academia, Praha 2000.

Doporučení pro popis částí dokumentu na základě mezinárodního standardního bibliografického popisu. NKP, Praha 1997.

ČSN ISO 690. Informace a dokumentace - Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Praha 2011, 39 s. Třídící znak 01 0197.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK