PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Specializační seminář IIa - AIN500003
Anglický název: Specialist Seminar IIa
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Martin Hříbek, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Martin Hříbek, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (14.04.2020)
Účelem semináře je obeznámení studenta se základy práce historika, etapami historického výzkumu historika:
heuristikou (shromažďování literatury a pramenů), kritikou (rozbor a hodnocení pramenů), charakteristikou a
interpretací pramenů, a syntézou (zpracování pramenů), metodami historického výzkumu (induktivní deduktivní,
hypoteticko-deduktivní, metoda přímá a nepřímá metoda, diachronní a synchronní přístup, progresivní a retrospektivní
metoda, strukturální analýza, komparativní metoda, typologická, biografická a geografická metoda). Na základě
těchto znalostí by student měl být schopen samostatně zpracovat vybrané téma z indické historie starověku,
středověku či moderní doby, které bude určeno v závislosti na studijním oboru studentů, kteří budou seminář
navštěvovat. Po absolvování kurzu by student měl zvládnout zpracování daného tématu formou studie s formálními
atributy odborného textu.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (14.04.2020)

Přednes referátu na určené téma a jeho odevzdání v písemné podobě a v maximálním rozsahu 10 normostran (18 000 znaků včetně mezer).

Literatura
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (14.04.2020)

BEST, J. V., Research in Education. Historical Research, Chapt. 10., New Jersey 1977.

BORG, W., GALL, M.D., Educational Research. Other Types of Educational Research, London 1989.

HENDL, J. Úvod do kvalitativního výzkumu. Praha1997.

HOWELL, M., PREVENNIER,W. From Reliable Sources. An Introduction to Historical Methods, Ithaca 2001.

HROCH, M. a kol. Úvod do studia dějepisu. Praha 1985.

Další odborná literatura bude upřesňována vždy podle témat seminárních prací.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK