PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Bakalářský seminář a - AIN100020
Anglický název: Bachelor Seminar a
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Zuzana Špicová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Zuzana Špicová, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (06.05.2019)
Cílem semináře je studenty systematicky připravit k odpovídajícímu teoreticko-metodologickému zvládnutí vybraného
tématu bakalářské práce. Seminář má studentům poskytnout prostor a odbornou podporu při přípravě a následném
stanovení základních pilířů obhajoby zvoleného tématu závěrečné bakalářské práce z vybrané oblasti.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (06.05.2019)

Podmínkou udělení atestace je aktivní účast na diskuzích v hodinách, příprava seznamu literatury a osnovy a jejich prezentace, sepsání části práce v minimálním rozsahu 10 stran a její prezentace.

Literatura
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (06.05.2019)

Základní:

ČMEJRKOVÁ, S., DANEŠ, F., SVĚTLÁ, J. Jak napsat odborný text. Leda, Praha 1999.

ECO, U. Jak napsat diplomovou práci. Votobia, Olomouc 1997.

HOSLOUŠKOVÁ, D., KROBOTOVÁ, M. Diplomová a závěrečná práce. Univerzita Palackého, Olomouc 2002.

SGALL, P., PANEVOVÁ, J. Jak psát a nepsat česky. Karolinum, Praha 2004.

ŠANDEROVÁ, J. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. SLON, Praha 2005.

ŠESTÁK, Z. Jak psát a přednášet o vědě. Academia, Praha 2000.

ČSN ISO 690. Informace a dokumentace - Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011. 39 s. Třídící znak 01 0197.

Literatura k tématu diplomové práce (bude specifikována podle zaměření jednotlivých prací).

Sylabus
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (06.05.2019)

1.-3. Propedeutika k psaní bakalářské práce, rozvržení témat.

4.-13. Prezentace témat bakalářských prací, jejich osnov a seznamů literatury.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK