PředmětyPředměty(verze: 902)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Jazykovědný seminář - AIN100017
Anglický název: Linguistic Seminar
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Jaroslav Strnad, Ph.D.
Mgr. Pavel Hons, Ph.D.
Mgr. Martin Hříbek, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (06.05.2019)
Seminář je zaměřen na metodologii práce s jazykovým materiálem a na jeho použití při popisu gramatických jevů.
Tématem seminární práce může být shrnutí poznatků o gramatické kategorii, případně popis jazykové situace v Indii, a
to z hlediska historického, geografického, sociolingvistického a literárního.
Student je veden k odbornému používání sekundární literatury a metodologii citování. Každý účastník semináře
alespoň jednou během semestru ústně prezentuje postupy zpracování svého tématu a také výslednou seminární práci,
kterou předloží ke společné debatě.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (06.05.2019)

Pro získání atestace je nutná aktivní účast na diskuzi v hodinách, docházka v minimálním rozsahu 75% výukových hodin, samostatná příprava seminární práce a její prezentace v hodině.

Literatura
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (06.05.2019)

CARDONA, G., DHANESH, J. The Indo-Aryan Languages. Routledge, London and New York 2003.

CURRENT TRENDS IN LINGUISTICS, Vol. V, Linguistics in South Asia. Mouton, The Hague, Paris 1969.

ČERMÁK F., Základy lingvistické metodologie. Nástin hlavních principů na pozadí obecné teorie vědy. Univerzita Karlova, Praha 1993.

ČERNÝ, J., Úvod do studia jazyka. Rubico, Olomouc 1998.

GLEASON, H.A. An Introduction to Descriptive Linguistics. Holt, Rinehart and Winston, 1961 (nebo další vydání).

HOCKET, Ch. F. A Course in Modern Linguistics. The MacMillan Company, New York 1963 (nebo další vydání).

LOTKO, E. Slovník lingvistických termínů pro filology. Univerzita Palackého, Olomouc 1999 (nebo jiné vydání).

POKORNÝ, J. Lingvistická antropologie: jazyk, mysl a kultura. Grada Publishing, Praha 2010.

VACEK, J. Úvod do studia indických jazyků I., Univerzita Karlova, Praha 1971.

VACEK, J. PREINHAELTEROVÁ, H., Úvod do studia indických jazyků II., Univerzita Karlova, Praha 1980.

ZVELEBIL, K. Dravidian Linguistics: An Introduction. Pondicherry Institute of Linguistics and Culture, Pondicherry 1990.

Literatura k tématu seminární práce bude specifikována podle zaměření jednotlivých prací.

Sylabus
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (06.05.2019)
Tematické okruhy:
1. Jazykovědná práce s textem v indických jazycích: Morfologický a syntaktický rozbor. Výběr témat.

2. Prezentace dílčích problémů z vybraných témat a literárních zdrojů. Diskuse o struktuře a obsahu jednotlivých písemných prací.

3. Stručná prezentace jednotlivých seminárních prácí. Rozbor a debata s ostatními účastníky semináře.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK