PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Úvod do politologie mimoevropských oblastí - AIH520042
Anglický název: Introduction to politology of non-European regions
Zajišťuje: Středisko ibero-amerických studií (21-SIAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0 Z [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 26 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Radek Buben, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Radek Buben, Ph.D.
Třída: A – Mezioborová nabídka VP: Sociální vědy
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. Markéta Křížová, Ph.D. (27.09.2016)

Kurz je určen všem studentům FF UK, kteří mají o věc zájem. Očekává se, že studenti budou ochotni seznámit se
samostatně se základními konturami moderních světových dějin. Předmět se primárně orientuje na studenty
bakalářské, ale není nijak uzavřen studentům magisterským. Má však úvodní a přehledový ráz. Očekává se, že
studenti, kteří si daný kurz zapíší, sledují (či budou v průběhu kurzu sledovat) politické dění v mimoevropském
světě.

Klíčová upozornění: Povinné texty jsou povinné a očekává se, že studenti je budou důkladně znát. Kurz vychází z
toho, že s ohledem na jeho šíři je více než očekávatelná a vítaná mnohem hlubší znalost parciálních problémů na
straně studentů. Předmět má přehledový a zastřešující charakter.
Způsob zakončení: Zápočtový test

Podmínky k zápočtu: Znalost zaslaných textů a odpřednášené látky. Na závěr se koná zápočtový test.

Charakteristika kurzu:
Cílem kurzu je jednak přiblížit studentům společenskovědní perspektivy při studiu politiky v mimoevropském
světě, někdy zvaném Třetí svět, jindy „rozvojový svět“ atd., a jednak analyzovat základní rysy aktuálního dění v
něm. V případě druhém se budou hledat strukturálnější kořeny studovaných problémů. Analyzovány budou
zejména regiony Afriky, Asie/Pacifické oblasti a Latinské Ameriky. Méně pozornosti pak bude věnováno vybraným
aspektům politiky v USA, Kanadě, Austrálii a na Novém Zélandu. Přiblíženy budou jak teoretické, tak empirické
otázky. Program se může přizpůsobovat jak aktuálnímu dění (volby v USA, státní převraty, náhlý politický vývoj...),
tak požadavkům a zájmu studentů.

Náčrt programu:
1/ Státy a režimy: definice, přístupy, klasifikace, datasety.
2/ Problematika státu a státnosti mimo Evropu: koloniální a postkoloniální stát. State-building a national building.
3/ Typy politických režimů: demokracie, autoritářství, tzv. totalitarismus, hybridní režimy...
4/ Armáda v politice a politika v armádě.
5/ Problémy demokratizace.
6/ Politika v etnicky, národnostně a nábožensky rozdělených společnostech.
7/ Institucionální modely politických režimů: prezidencialismus, poloprezidencialismus, parlamentarismy,
federalismy...
8/ Volební systémy.


Povinná literatura:
Texty, jež budou studentům průběžně zasílány

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK