PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Španělština I - AIH520038
Anglický název: Spanish Language I
Zajišťuje: Středisko ibero-amerických studií (21-SIAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/4 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (41)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Simona Binková, CSc.
Vyučující: PhDr. Simona Binková, CSc.
Záměnnost : AIH520009
Rozvrh   Nástěnka   
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Eva Nováková (17.05.2016)

Cílem předmětu je poskytnout studentům-začátečníkům jazykové dovednosti, jež by jim umožnily orientaci v každodenních situacích ve španělskojazyčném prostředí (studijní pobyty) a usnadnily začátky užití jazyka v odborné praxi (sestavení životopisu, četba, elementární konverzace na odborné téma). Pozornost bude věnována i základním rozdílům mezi evropskou a americkou španělštinou. Vedle učebnice, jež poslouží především jako vodítko pro zvládnutí nejdůležitějších gramatických jevů, bude využito také materiálů ze zahraničních učebnic španělštiny, dalších textů a audionahrávek. Předmět počítá s vysokými nároky na soustavnou domácí přípravu, s průběžným odevzdáváním kratších písemných prací na vybraná témata a s aktivním zapojením studenta v hodinách v interakci s kolegy i učitelem formou konverzace.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Eva Nováková (17.05.2016)

Povinná učebnice:
Libuše Prokopová, Španělština pro samouky (Praha 1990 a pozdější vydání + audioCD)

Rozšiřující materiály:
Nieves García Fernández - Jesús Sánchez Lobato, Espaňol 2000. Nivel elemental, Madrid (+

audioMC)

  • , Espaňol 2000. Nivel medio. Madrid 1981nn.

kol., Fiesta 1, 2. Fraus, Praha, 2001nn.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Eva Nováková (17.05.2016)

1 - Úvod. Výslovnost, grafika a jejich vzájemný vztah. Písmeno - hláska - foném.

2 - Samohlásky silné a slabé, dvojhlásky a trojhlásky. Přízvuk, vázání.

Sloveso tener, otázka, zápor. Téma: pozdravy

3 - Rod, člen, přechylování podst. a příd. jmen. Množné číslo. Téma: přátelé

4 - Osobní zájmena. Slovesa 1. třídy.

5 - Slovesa 2 a 3. třídy.

6 - Vyjádření pádových vztahů. Sloveso ser.

7 - Číslovky základní 0-10. Sloveso venir. Téma: rodina

8 - Přivlastňovací zájmena. Nepravidelná slovesa typu conocer. Mucho - poco - demasiado - bastante.

9 - Sloveso estar. Rozdíl estar - ser. Slovesa saber, salir.

10 - Ukazovací zájmena. Sloveso haber. Rozdíly ser -estar - haber. Sloveso ver. Téma: Mi ciudad

11 - Rozkazovací způsob. Slovesa ir a oír. Vyjádření blízké budoucnosti.

12 - Číslovky základní 11-30. Hodiny. Slovesa se změnou v kmeni E-IE. Sloveso dar.

13 - Číslovky základní 40-1000. Zvratná slovesa. Slovesa se změnou v kmeni O-UE.

1 - Budoucí čas pravidelných a nepravidelných sloves. Téma: program na zítra, v létě…

2 - Číslovky řadové. Dny v týdnu, označení měsíců. Slovesa se změnou v kmeni E-I.

3 - Stupňování příd. jmen a příslovcí. Srovnávání. Téma: počasí

4 - Osobní zájmena 3. a 4. pádu. Slovesa decir a traer. Téma: v restauraci

5 - Imperfektum. Téma: obvyklé prázdniny.

6 - Skupiny osobních zájmen 3. a 4. pádu. Podmiňovací způsob přítomný.

7 - Osobní zájmena po předložkách. Vyjádření todo - todos - todo el - todos los - cada.

8 - Shrnutí tázacích a vztažných zájmen a příslovcí. Sloveso poner. Téma: nákupy.

9 - Minulý čas dokonavý pravidelných sloves.

10 - 11 Minulý čas dokonavý nepravidelných sloves. Téma: program včera, loni…

12 - Opakování předložkových vazeb.

13 - Předpřítomný a předminulý čas.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK