PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Židovská filosofie a myšlení - AHZ100006
Anglický název: Jewish Philosophy and Thinking
Zajišťuje: Katedra Blízkého východu (21-KBV)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=4146
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Milan Lyčka, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Milan Lyčka, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Milan Lyčka, Ph.D. (29.08.2023)
Židovská filosofie, resp. filosofie judaismu je specifickou formou filosofie náboženství, která jako taková se snaží o racionální reflexi náboženské zkušenosti lidstva a role, jakou náboženství hraje v dějinách kultury a civilizace. Specifičnost filosofie judaismu spočívá v tom, že se na jedné straně snaží dostát nárokům rozumu vzhledem k židovskému náboženství, na straně druhé jsou předmětem její reflexe zejména obsahy a témata tohoto náboženství. Na povaze židovské filosofické reflexe se výrazně podepsal fakt, že probíhala téměř výhradně v diaspoře, a musela se tak vyrovnávat se silnými vlivy myšlení té které většinové společnosti, v níž židovská komunita v dané době žila. Kurs má tedy povahu dějin židovské filosofie, zaměří se na nejdůležitější témata určité epochy a její nejvýznamnější filosofické představitele.

Po obecném uvedení do problematiky filosofie a náboženství, resp. rozumu a zjevení v židovském kontextu bude obsahem kursu představení hlavních formativních fází a rozhodujících vlivů při utváření svébytných forem filosofie judaismu, od hellénismu přes středověký rozkvět pod vlivem islámu, novoplatonismu a aristotelismu k moderní kritice náboženství, novokantismu, fenomenologii a existencialismu.

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Milan Lyčka, Ph.D. (29.08.2023)

Primární literatura

 

Filón Alexandrijský, O stvoření světa. O gigantech. O neměnnosti boží. Praha: Oikúmené 2001

Filón z Alexandrie, Život Mojžíšův. Jihlava: Nakladatelství Mlýn 2015

 

Sa’adja Ga’on, Kniha zjevených pravd a rozumových argumentů. Praha: Academia 2021

 

Jehuda ha-Levi, Kniha argumentů a důkazů ve prospěch opovrhovaného náboženství (Kniha Chazarů), známá jako Kuzari. Praha: Academia 2013

Bachja ibn Pakuda, Duties of the Heart. Jerusalem – New York: Feldheim Publishers 1999

Selected Religious Poems of Solomon ibn Gabirol. Philadelphia: The Jewish Publication Society of America 1974

Mária Mičaninová, Koruna kráľovstva rabi Šlomo Ben Gabirola. Praha: Bergman 2010

 

Maimonides, Výběr z korespondence. Praha: Academia 2010

Rabiho Moše ben Majmona Osm kapitol o lidské duši a mravním konání. Praha: Sefer 2001

Maimonides (Moses ben Maimon), Ethical Writings of Maimonides. New York: Dover Publications 1975

 

Benedikt Spinoza, Traktát theologicko-politický. Praha: s. n. 1922?

Benedikt Spinoza, Etika. Praha: Dybbuk 2004

 

Franz Rosenzweig, The Star of Redemption. London: Routledge & Kegan Paul 2002

Gershom Scholem, Davidova hvězda. Praha: Nakladatelství Franze Kafky 1996

 

Josef Solovějčik, Halachický člověk. Praha: Academia 2012

Josef Solovějčik, Osamělý člověk víry. Praha: Nakladatelství P3K 2012

 

Abraham Joshua Heschel, Člověk hledá Boha. O modlitbě a řeči symbolů. Praha: Vyšehrad 2018

Abraham Joshua Heschel, Šabat. Jeho význam pro současného člověka. Praha: Academia 2009

Abraham Joshua Heschel, Kdo je člověk? Praha: Oikúmené 2017

 

Martin Buber, Já a ty. Praha: Portál 2016

Martin Buber, Temnota Boží. Praha: Vyšehrad 2002

 

Sekundární literatura

 

Julius Guttmann, Philosophies of Judaism. New York: Anchor Books 1966

The Cambridge Companion to Medieval Jewish Philosophy. Cambridge: Cambridge University Press 2003

The Cambridge Companion to Modern Jewish Philosophy. Cambridge: Cambridge University Press 2007

Colette Sirat, A History of Jewish Philosophy in the Middle Ages. Cambridge: Cambridge University Press 1990 

Claude Tresmontant, Bible a antická tradice: Esej o hebrejském myšlení. Praha: Vyšehrad 1998

Kurt Schubert, Židovské náboženství v proměnách věků. Praha: Vyšehrad 1995

František Kovář, Filosofické myšlení hellenistického židovstva. Praha: Herrmann & synové 1996

Miroslav Šedina, Filón Alexandrijský, O stvoření světa. O gigantech. O neměnnosti boží. Praha: Oikúmené 2001

Dita Rukriglová a kolektiv, Moše ben Majmon – Maimonides. Filosof, právník a lékař. Praha: Academia 2014

Milan Lyčka, Filosofie náboženství Josefa Solovějčika. Praha: Academia 2010

Metody výuky
Poslední úprava: PhDr. Milan Lyčka, Ph.D. (29.08.2023)

Kurs je koncipován jako kombinace přednášky a semináře. V první, přednáškové části každé hodiny budou studenti seznámeni s obecnými souvislostmi projednávaného tématu, druhá, seminární část bude věnována četbě vybraného textu, který má ilustrovat a konkrétně představit dané téma. Texty, dostupné v moodlu, se budou číst primárně česky, případně anglicky, možné bude použít i jinojazyčné verze (hebrejština, němčina, francouzština apod.). Cílem četby vybraných úryvků je kromě nabídky informací vyvolat bližší zájem každého jednotlivého studenta o některé z témat, jež potom bude základem pro seminární prezentaci.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Milan Lyčka, Ph.D. (29.08.2023)

Předpokladem úspěšného složení zkoušky bude aktivní účast na přednáškách/seminářích, každý student musí také koncem semestru prezentovat vybrané téma ostatním účastníkům kursu. Písemné zpracování daného tématu poslouží jako východisko hodnocení, samotná zkouška bude rozpravou nad tímto příspěvkem s ohledem na širší souvislosti tématu.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Milan Lyčka, Ph.D. (12.09.2023)

6.10.2023

 

Úvod. Židovská filosofie. Filosofické myšlení v tradiční židovské literatuře

 

13.10.2023

 

Židovský hellénismus. Filón Alexandrijský

 

20.10.2023

 

Židovský kalám. Saadja Gaon

 

3.11.2023

 

Židovský novoplatonismus. Jehuda ha-Levi

 

10.11.2023

 

Židovský aristotelismus. Maimonides

 

24.11.2023

 

Židovské osvícenství. Baruch Spinoza

 

1.12.2023

 

Židovská filosofie v kontextu moderního západního myšlení. Franz Rosenzweig

 

8.12.2023

 

Filosofie moderní židovské orthodoxie. Josef Solovějčik

 

15.12.2023

 

Židovská fenomenologie. Abraham Joshua Heschel

 

22.12.2023

 

Židovský existencialismus. Martin Buber

 

5.1.2024

 

Studentské prezentace 1

 

12.1.2024

 

Studentské prezentace 2

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK