PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Ediční problematika hudby Antonína Dvořáka - AHV110360
Anglický název: Problems of Editing Music of Antonín Dvořák
Zajišťuje: Ústav hudební vědy (21-UHV)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2022 do 2022
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Z [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PhDr. Jarmila Gabrielová, CSc.
Vyučující: prof. PhDr. Jarmila Gabrielová, CSc.
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Editorial_Principles_AD.pdf Ediční zásady pro Nové souborné vydání děl Antonína Dvořáka - angl. prof. PhDr. Jarmila Gabrielová, CSc.
stáhnout Navrh_Doge.pdf manuál pro editory/ky děl A. Dvořáka prof. PhDr. Jarmila Gabrielová, CSc.
Anotace
Poslední úprava: prof. PhDr. Jarmila Gabrielová, CSc. (29.01.2023)
Výběrový kurz částečně navazuje na povinný kurz „Kritika hudebního zápisu a ediční techniky“; jeho absolvování však není podmínkou (prerekvizitou) pro zápis do kurzu věnovaného speciálně dvořákovské problematice. Kurz „Ediční problematika hudby Antonína Dvořáka“, je realizován jako přednáška + cvičení. V přednáškové části vyučující nejprve stručně zopakuje a shrne to, co bylo (je) těžištěm výkladu v přednášce „Kritika hudebního zápisu...“ Poté se bude věnovat historii vydávání děl Antonína Dvořáka, včetně „starého“ souborného vydání, započatého r. 1954, a nerealizovaného projektu Nového souborného vydání (NDE, tj. Neue Dvořák Edition, New Dvořák Edition) z let ca 2000–2014. A následně osvětlí – zčásti za spoluúčasti dalších přednášejících (Marc Niubo, event. Markéta Štědronská a/nebo Ludmila Šmídová) – pramennou a ediční problematiku jednotlivých vybraných Dvořákových děl. V praktické části (= cvičení) se studenti a studentky sami pokusí o přípravu kritické edice některé z krátkých Dvořákových skladeb, případně části rozlehlejší kompozice podle zadání. O průběhu a případných problémech své práce budou pravidelně referovat.
Udělení atestace předpokládá předložení vypracované kritické edice zadané skladby a následnou diskusi s vyučující/m nad jejími edičními problémy.

Doporučená literatura:
a) povinná:
Jakubcová, Alena – Romagnoli, Angela – Kroupa, Jiří K. (eds.): Kritika hudebního textu. Metody a problémy hudební filologie, Praha, Koniasch Latin Press 2001
Grier, James: The Critical Editing of Music. History, Method, and Practice, Cambridge 1996
b) nepovinná (volitelná):
Vašák, Pavel a kol.: Textologie. Teorie a ediční praxe, Praha 1993
Kolektiv autorů: Editor a text. Úvod do praktické textologie, 2Praha 2006
Kolektiv autorek: Rukověť hudebního editora, Praha 2008 (vyd. IBM, tj. Institut Bohuslava Martinů)
Vinci, Albert C.: Fundamentals of Traditional Musical Notation, Kent State University Press 1985 (německý překlad: Die Notenschrift. Grundlagen der traditionellen Musiknotation, přel. Dietrich Berke, Kassel 1988)
Zelinger, Ivo: Notografie, Praha 1985
Appel, Bernhard R. – Veit, Joachim (eds.): Richtlinien-Empfehlungen zur Edition von Musikerbriefen, Mainz 1997
Appel, Bernhard R. – Veit, Joachim (eds.): Editionsrichtlinien Musik, Kassel 2000


27. 1. 2023 jg
Cíl předmětu
Poslední úprava: prof. PhDr. Jarmila Gabrielová, CSc. (29.01.2023)

Viz výše

Deskriptory
Poslední úprava: prof. PhDr. Jarmila Gabrielová, CSc. (30.01.2023)

Viz výše

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: prof. PhDr. Jarmila Gabrielová, CSc. (29.01.2023)

Viz výše

Literatura
Poslední úprava: prof. PhDr. Jarmila Gabrielová, CSc. (30.01.2023)

Viz výše


Metody výuky
Poslední úprava: prof. PhDr. Jarmila Gabrielová, CSc. (29.01.2023)

Viz výšs

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. PhDr. Jarmila Gabrielová, CSc. (29.01.2023)

Viz výše

Vstupní požadavky
Poslední úprava: prof. PhDr. Jarmila Gabrielová, CSc. (07.02.2023)

Vzhledem k delší nemoci přednášející prof. Jarmily Gabrielové budou regulérní (prezenční) přednášky zahájeny pravděpodobně až v březnu 2023.

Do té doby (tj. v únoru 2023 resp. v jeho druhé polovině) nechť si studenti a studentky zapsaní do tohoto kurzu – i další případní zájemci a zájemkyně – prostudují tyto texty:

[Gabrielová, Jarmila:] Ediční zásady Nového souborného vydání děl Antonína Dvořáka / Editionsrichtlinien

der Neuen Gesamtausgabe der Werke von Antonín Dvořák, in: Hudební věda 40 (2003), s. 247–281

dostupné též online: https://kramerius.lib.cas.cz/

event tamtéž:

Muir, Stephen: Musical Sources for Antonín Dvořák´s Tvrdé palice: preliminary findings, s. 169–190

Šmídová, Ludmila: Nové prameny k Dvořákovu Klavírnímu koncertu, s. 191–210

 -----------------------

Dahlhaus,Carl: K dějinám principů hudebních edic [Zur Ideengeschichte musikalischer Editionsprinzipien],

z němčiny přel. Marta Ottlová, in: Kritika hudebního textu. Metody a problémy hudební filologie, Praha KLP

2001, s.50–58

event. tamtéž:

Brinkmann, Reinhold: Co nám vyprávějí prameny… Kapitola z hudební filologie [Was uns die Quellen

erzählen… Ein Kapitel Werk-Philologie], z němčiny přel. JG, s. 303–318

------------------

event.:

[Kol.:] Ediční zásady Souborného vydání díla Bohuslava Martinů

dostupné online – též v anglické verzi, ke stažení:

https://www.martinu.cz

29. 1. 2023 jg

----------------------

dále doporučuji:

Kachlík, Jan: Hledání autenticity. Dvořákovy Moravské dvojzpěvy a historie jejich vydávání, Praha, Etnologický ústav AVČR v.v.i. 2009

 

7. 2. 2023 jg

 

 

 

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK