PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
PVP Praha středověká II - AHSV01155
Anglický název: PVP Prague in the Middle Ages II
Zajišťuje: Ústav českých dějin (21-UCD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Mgr. Martin Musílek
doc. PhDr. Tomáš Klír, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Jan Dienstbier, Ph.D., Ph.D.
Vyučující: Mgr. et Mgr. Jan Dienstbier, Ph.D., Ph.D.
doc. PhDr. Tomáš Klír, Ph.D.
PhDr. Mgr. Martin Musílek
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Martin Musílek (27.09.2023)
<br>
Praha neboli pražské souměstí se ve středověku skládalo se ze Starého a Nového Města pražského, Malé Strany a Hradčan. Bylo zároveň sídelním městem vládnoucí dynastie, tj. hlavním městem a nejvýznamnějším centrem království na poli obchodu. V průběhu staletí docházelo k častým změnám v uspořádání městského organizmu a v etnickém či později konfesijním složení obyvatelstva. Město umožňovalo svým obyvatelům prožívat všední i sváteční život, pracovat, obchodovat, podnikat, ale také odpočívat, milovat nebo se věnovat vlastním zálibám. Poskytovalo jim ochranu, duchovní zakotvení v rámci farních okrsků či řeholních institucí. Pražské souměstí bylo také místem hospodářského, společenského a kulturního života nebo každodenního setkávání jeho obyvatel. V městském prostoru se odehrávaly a byly řešeny spory, probíhala důležitá právní, obchodní, církevní i politická jednání. Po celé období středověku do Prahy přicházeli lidé za obživou, obchodem nebo vzděláním. Pražské souměstí představovala dynamicky se rozvíjející městskou aglomeraci, která pulzovala životem tisíců obyvatel, jejichž osudy a rozdílné životní strategie budou představeny formou kvalitativních sond.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Martin Musílek (27.09.2023)

Stěžejním cílem kurzu je upozornit na doposud netušenou dynamiku rozvoje a proměn středověké Prahy, respektive ve středověku přesněji pražského souměstí, to vše prizmatem důsledného mezioborového přístupu historie, archeologie, dějin umění a stavební historie. Pražská památková rezervace dnes často podléhá „tlaku peněz“, které generují výstavbu v památkových zónách a tím dochází ke ztrátě kulturního dědictví. Nelze tak pomíjet ani památkové aspekty ochrany a rozvoje městských památkových zón a objektů. Chceme, aby si studenti jednotlivých oborů uvědomili nejen metodické postupy a zásady příbuzných vědních oborů, ale důraz bude také kladen na představení spolupráce humanitních a přírodovědných disciplín při výzkumu pražského souměstí a venkovského zázemí (archeobotanika, dendrochronologie, fotogrametrie apod.). Prostřednictvím tohoto kurzu chceme posluchačům nabídnout platformu ke kritické diskuzi se studenty jiných vědních oborů či externími odborníky při výzkumu dějin, které lze nahlížet pohledem různých vědních disciplín. Vedle vlastního výkladu vyučujících chceme (nejen) pražské městské dějiny prezentovat také formou zvaných přednášek předních domácích odborníků. Pravidelnou součástí výuky budou exkurze po významných pražských památkách, aktuálně probíhajících archeologických výzkumech nebo návštěvy muzeí a galerií. Přednáška je určena pro studenty se specializací na období středověku a raného novověku v bakalářském i magisterském cyklu studia, ale i pro další zájemce o české a moravské středověké dějiny.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Jakub Izdný, Ph.D. (08.09.2023)

zkouška (probíraná témata, dále na základě seznamu vlastní četby, minimálně 5 položek)

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Martin Musílek (27.09.2023)

BEČKOVÁ Kateřina, Zmizelá Praha. Nové Město, Praha 1998.

BEČKOVÁ Kateřina, Zmizelá Praha. Staré Město, Praha 2005.

BOHÁČOVÁ Ivana – PODLISKA Jaroslav, Průvodce pražskou archeologií. Památky známé, neznámé i skryté, Praha 2018.

ČAREK Jiří, Románská Praha, Praha 1947.

ČELAKOVSKÝ Jaromír, O vývoji středověkého zřízení radního v městech Pražských, Sborník příspěvků k dějinám hlavního města Prahy I/2, Praha 1920, s. 124–389.

ČELAKOVSKÝ Jaromír, Soupis rukopisů chovaných v archivu královského hlavního města Prahy, Sborník příspěvků k dějinám hlavního města Prahy I/2, Praha 1920, s. 1–123.

ČIHÁKOVÁ Jarmila – MÜLLER Martin, Malostranská rotunda svatého Václava v Praze, Praha 2020.

ČORNEJ Petr – LEDVINKA Václav, Praha Husova a husitská 1415–2015, Praha 2015.

Dějiny Prahy 1. Od nejstarších dob do sloučení pražských měst (1784), red. Jan Vlk, Praha 1997.

DRAGOUN Zdeněk, Praha 885–1310. Kapitoly o románské a raně gotické architektuře, Praha 2002.

GOLIŃSKI Mateusz, Dzieje miast praskich do początku XV wieku, Kraków 2018 (český překlad má vyjít do konce roku 2022 v nakladatelství Argo).

GRAUS František, Chudina městská v době předhusitské, Praha 1949.

HAVRDA Jan – TRYML Michal, Nebovidy. Středověká osada v pražském podhradí, Praha 2013.

HRDLIČKA Ladislav, Týnský dvůr a středověká Praha. Archeologický výzkum 1976–1986, Praha 2005.

JANÁČEK Josef a kol., Dějiny Prahy, Praha 1964.

JANÁČEK Josef, Malé dějiny Prahy, Praha 1983.

JEČNÝ Hubert a kol.,, Praha v raném středověku. Jeden ze současných pohledů na vývoj přemyslovského města, Archaeologica Pragensia 5, Praha 1984, s. 211–284.

JUŘINA Petr, Náměstí Republiky: Výzkum století, Praha 2009.

KOVÁŘ Miroslav, Raně gotická architektura benediktinského kláštera v Břevnově, Praha 2010.

KYBALOVÁ Ludmila – LUNGA Radek – VÁCHA Petr, Pražské zvony, Praha 2005.

LAŠŤOVKA Marek – LEDVINKA Václav a kol., Pražský uličník. Encyklopedie názvů pražských veřejných prostranství 1-2, Praha 1998.

LEDVINKA Václav – PEŠEK Jiří, Praha, Praha 2000.

LORENC Vilém, Nové Město pražské, Praha 1973.

MENDL Bedřich, Hospodářské a sociální poměry v městech Pražských v letech 1378–1434, ČČH 22, 1916, s. 54–57, 422–445; ČČH 23, 1917, s. 74–84, 353–364.

MENDL Bedřich, Sociální krise měst českých ve století čtrnáctém, ČČH XXX, 1924, s. 35–73.

MENDL Bedřich, Z hospodářských dějin středověké Prahy, Sborník příspěvků k dějinám hlavního města Prahy V/2, Praha 1932.

MEZNÍK Jaroslav, Praha před husitskou revolucí, Praha 1990.

MUSÍLEK Martin, Patroni, klienti, příbuzní. Sociální svět Starého Města pražského ve 14. století, Praha 2015.

PETRÁŇOVÁ Lydia, Domovní znamení staré Prahy, Praha 2008.

POCHE Emanuel a kol., Praha středověká. Čtvero knih o Praze, Praha 1983.

SOMMER Petr – ROYT Jan – STECKER Martin, Sázavský klášter, Praha 2021.

SOUKUPOVÁ Helena, Anežský klášter v Praze, Praha 2011.

SVATOŠ Michal, Dějiny Univerzity Karlovy I (1347/1348–1622), Praha 1995.

TEIGE Josef – HERAIN Jan, Staroměstský rynk v Praze, Praha 1908.

TOMEK, Václav, Vladivoj, Dějepis města Prahy I.-XII., Praha 1875–1905.

Umělecké památky Prahy (Staré Město – Josefov, Nové Město, Vyšehrad, Malá Strana, Velká Praha), red. Pavel Vlček, Praha 1996–2017.

VOJTÍŠEK Václav, Čtení o Staroměstské radnici v Praze, Praha 1926.

 http://www.praha-archeologicka.cz/

https://www.youtube.com/channel/UCXtMiLy2iK-mDQ2DF-0CsmQ

http://www.staletapraha.cz/

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Martin Musílek (01.11.2023)

2. 10. Výuka odpadá

9. 10. Úvodní hodina: literatura a prameny k pražským dějinám (JD, TK, MM)

16. 10. Exkurze 1 – Jan Dienstbier: Anežský klášter: umění a vizuální kultura ve městě (JD, MM)

23. 10. Soužití křesťanského a židovského obyvatelstva ve středověké Praze (MM)

30. 10. Venkovské zázemí středověké Prahy (TK)

6. 11. Městská a měšťanská reprezentace, šlechta ve městech (MM)

13. 11. Exkurze 2 – Jan Dienstbier – Jan Havrda/Michal Tryml: Kostel sv. Vavřince v Nebovidech (Malá Strana, Hellichova 396/16 (JD, MM)

20. 11. Tomáš Cymbalak – Zdeněk Neústupný, Nové archeologické objevy v Sázavském klášteře (MM)

27. 11. Exkurze 3 – Michal Tryml: Břevnovský klášter: archeologické vykopávky v areálu kláštera (MM)

4. 12. Sociální a prostorová mobilita ve středověké Praze (MM)

11. 12. Exkurze 4 – Jan Havrda: Pražské jezulátko: archeologický výzkum v klášteře bosých karmelitánů na Malé Straně (MM)

18. 12. Exkurze 5 – Jarmila Čiháková – Martin Miller: rotunda sv. Václava na Malé Straně (MM)

8. 1. Závěrečné kolokvium (pozor, změna výukových prostor (!): studovna Ústavu pro archeologii, Celetná 2, 1. patro, m. č. 143)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK