PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
PVP Vyrob si svůj raně středověký stát (křesťanské náboženství součástí balení) - AHSV01142
Anglický název: PVP Make Your Own Early Medieval State (Christianity included)
Zajišťuje: Ústav českých dějin (21-UCD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Jakub Izdný, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Jakub Izdný, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Jakub Izdný, Ph.D. (21.09.2023)
Kurz se zaměří především na komparativní popis christianizace a vzniku státu ve střední Evropě. Navazuje na předchozí kurz vyučovaný v zimním semestru 2022, jeho absolvování ale není podmínkou, aby účastník porozuměl tématu.

V "dlouhém" 10. století se střední Evropa proměnila z velkomoravsko-franského regionu na východní sousedství transformované otonské říše. V průběhu tohoto procesu vznikly tři nové státní útvary, které měly na dobro ovlivnit vývoj (nejen) střední Evropy. Proces vzniku státu byl rozhodně zajímavým fenoménem, který lze nahlížet z různých perspektiv. Na celý problém budeme v tomto kurzu hledět spíše metodou diachronní komparace, i když se nevyhneme i zamyšlením nad konkrétními časovými mezníky.
Co tedy je třeba v raném evropském středověku k založení státu? (Křesťanské náboženství se vám určitě bude hodit.)
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Jakub Izdný, Ph.D. (21.09.2023)

Cílem předmětu je seznámit studenty hlouběji s tématikou středoevropské christianizace a tvorby středoevropského státu obecně. České dějiny jsou zde pojednávány v širším středoevropském rámci a komparaci.

Studenti bakalářského stupně historie mohou předmět využít jako výborný doplněk kurzů českého a obecného středověku.

Studentům navazujícího magisterského programu Českých dějin v evropském kontextu představí předmět podrobnější možnosti metodologické práce v obdobích raného středověku. Ukázky práce s prameny a řešení některých základních otázek mohou představovat zajímavou metodologickou inspiraci pro podobné fenomény v jiných tématech. Komparativní metoda je pak jednou z hlavních cest, jak v jinak probádaném období raného středověku získat zásadní nové informace a podněty.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Jakub Izdný, Ph.D. (21.09.2023)

Zápočet i zkouška:

Pravidelná docházka (připouští se tři absence bez udání důvodu).
Krátká esej tématizující osobní vztah studenta k některému z řešených problémů - zapojení tématiky do kontextu vlastního výzkumu, vyjádření vlastního názoru k některému z řešených problémů, otevření nové otázky související s tématem. Nejedná se o referát či seminární práci. Rozsah 1-2 normostrany.

Pouze ke zkoušce:

Rozprava nad seznamem prostudované literatury.

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Jakub Izdný, Ph.D. (12.06.2023)

Prameny:
Annales Fuldenses sive Annales regni Francorum orientalis (pars ed. et transl. BARTOŇKOVÁ, Dagmar, HAVLÍK Lubomír, in: MMFH I, Praha-Brno 1966, s. 85-129; MMFH IV, Brno 1971, s. 378-382.)
Anonym (Mistr P.), Gesta hungarorum (transl. PRAŽÁK, Richard, in: Legendy a kroniky koruny uherské, Praha 1988, s. 169-260.)
Bruno z Querfurtu, Vita Sancti Adalberti (transl. ZACHOVÁ, Jana, in: NOVÝ, Rostislav, SLÁMA, Jiří (ed.), Slavníkovci ve středověkém písemnictví, Praha 1987, s. 148-185.)
Canaparius, Vita Sancti Adalberti (transl. ZACHOVÁ, Jana, in: NOVÝ, Rostislav, SLÁMA, Jiří (ed.), Slavníkovci ve středověkém písemnictví, Praha 1987, s. 118-147.)
Dětmar z Merseburku, Kronika (NEŠKUDLA, Bořek, ŽYTEK, Jakub, Dětmar z Merseburku, Kronika, Praha 2008.)
Gallus Anonymus, Kronika a činy polských knížat a králů (FÖRSTER, Josef, Gallus Anonymus, Kronika a činy polských knížat a vládců, Praha 2009.)
Ibrahim ibn Jakúb, Zpráva o Slovanech (HRBEK, Ivan, in: MMFH III, Brno 1969, s. 410-420.)
Kosmas, Kronika Čechů (transl. HRDINA, Karel, BLÁHOVÁ, Marie, Kosmova kronika česká, Praha 1972; 1976; Praha-Litomyšl 2005; Praha 2011.)
Kristián, Vita et passio Sancti Wenceslai (ed. et transl. LUDVÍKOVSKÝ, Jaroslav (ed.), Kristiánova legenda: Život a umučení svatého Václava a jeho báby svaté Ludmily, Praha 1978; 2012².)
Widukind z Corvey, Res gestae Saxonicae (transl. IZDNÝ, Jakub, SPURNÁ, Kateřina, Widukind z Corvey, Dějiny Sasů, Praha 2016.)

dále též sbírky:
LABUDA, Gerard, Słowiańszczyzna starożytna i wczesnośredniowieczna. Antologia tekstów źródłowych, Poznań 1999; 2003².
NOVÝ, Rostislav, SLÁMA, Jiří (ed.), Slavníkovci ve středověkém písemnictví, Praha 1987.
ROGOV, Alexandr I., BLÁHOVÁ, Emilie, KONZAL, Václav (ed.), Staroslověnské legendy českého původu, Praha 1976.
VAJS, Josef, (ed.), Sborník staroslovanských literárních památek o sv. Václavu a sv. Lidmile, Praha 1929.

Literatura (základní, další možnosti se nabízí):

ALTHOFF, Gerd, Die Ottonen: Königsherrschaft ohne Staat, Stuttgart 2013³.
BEREND, Nora (ed.), Christianizace a utváření křesťanské monarchie: Skandinávie, střední Evropa a Rus v období 10.-12. století, Praha 2013.
BEREND, Nora, URBAŃCZYK, Przemysław, WISZEWSKI, Przemysław, Central Europe in the High Middle Ages: Bohemia, Hungary and Poland (c. 900-c.1300), Cambridge 2013.
BOWLUS, Charles R., The Battle of Lechfeld and its Aftermath (August 955): The End of the Age of Migrations in the Latin West, Aldershot-Burlington 2006.
BUKO, Andrzej, Archaeology of Early Medieval Poland: Discoveries-Hypotheses-Interpretations, Leiden 2008.
ENGEL, Pál, TheRealmof St Stephen, London-New York 2005.
GYÖRFFY, György, Święty Stefan I: Krol Węgier i jego dzielo, Warszawa 2003.
CHARVÁT, Petr, Boleslav II.: Sjednotitel českého státu, Praha 2004.
CHARVÁT, Petr, Zrod českého státu (568-1055), Praha 2007.
CHARVÁT, Petr, Slyšte volání muezzinovo: České země a arabský svět ve starším středověku (do roku 1300), Plzeň 2010.
CHARVÁT, Petr, Václav, kníže Čechů, Praha 2011.
IZDNÝ, Jakub a kol, Ludmila: Kněžna a světice, Praha 2021.
KALHOUS, David, České země za prvních Přemyslovců v 10. - 12. století: I. díl Čeleď sv. Václava, Praha 2011.
KALHOUS, David, České země za prvních Přemyslovců v 10. - 12. století: II. díl Svět doby knížecí, Praha 2013.
KARA, Michał, Najstarsze państwo Piastów: Rezultat przełomu czy kontynuacji?: Studium archeologiczne, Poznań 2009.
KUBÍN, Petr (ed.), Svatý Václav: Na památku 1100. výročí narození knížete Václava Svatého, Praha 2010.
LABUDA, Gerard, Mieszko I, Wrocław 2002.
LABUDA, Gerard, Pierwsze wieki monarchii piastowskiej, Poznań 2012.
LUTOVSKÝ, Michal, Bratrovrah a tvůrce státu: Život a doba knížete Boleslava I., Praha 2006².
LUTOVSKÝ, Michal, PETRÁŇ, Zdeněk, Slavníkovci, mýtus českého dějepisectví, Praha 2005.
MATLA-KOZŁOWSKA, Marzena, Pierwsi Przemyślidzi i ich państwo (od X do połowy XI wieku): Expansja terytorialna i jej polityczne uwarunkowania, Poznań 2008.
POLANSKÝ, Luboš, SLÁMA, Jiří, TŘEŠTÍK, Dušan (ed.), Přemyslovský stát kolem roku 1000: Na paměť knížete Boleslava II. (+ 7. února 999), Praha 2000.
SOBIESIAK, Joanna Aleksandra, Boleslav II., České Budějovice 2014.
SOMMER, Petr, Začátky křesťanství v Čechách: Kapitoly z dějin raně středověké duchovní kultury, Praha 2001.
SOMMER, Petr, TŘEŠTÍK, Dušan, ŽEMLIČKA, Josef (ed.), Přemyslovci: Budování českého státu, Praha 2009.
STEINHÜBEL, Ján, Nitranské kniežatstvo: Počiatky stredovekého Slovenska, Bratislava 2004; 2016².
STRZELCZYK, Jerzy, Otton III, Wrocław 2000.
STRZELCZYK, Jerzy, Mieszko Pierwszy. Chrzest i początki Polski, Poznań 2016.
TŘEŠTÍK, Dušan, Počátky Přemyslovců: Vstup Čechů do dějin (530-935), Praha 1997.
TŘEŠTÍK, Dušan, ŽEMLIČKA, Josef (ed.), Svatý Vojtěch, Čechové a Evropa, Praha 1998.
URBAŃCZYK, Przemysław, Trudne początki Polski, Wrocław 2008.
URBAŃCZYK, Przemysław, Zanim Polska została Polską, Toruń 2015.
WIHODA, Martin, Morava v době knížecí (906-1197), Praha 2010.
WOLVERTON, Lisa, Hastening toward Prague: Power and Society in the Medieval Czech Lands, Philadelphia 2001.

Metody výuky
Poslední úprava: PhDr. Jakub Izdný, Ph.D. (12.06.2023)
Předmět bude probíhat přednáškovou formou, diskuse bude vítána.
Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Jakub Izdný, Ph.D. (21.09.2023)

Předpokládaný program kurzu:

3. 10. 2023: Představení kurzu, podmínky; Geografie střední Evropy; Zamyšlení nad terminologií
10. 10. 2023: Místo pro stát
24. 10. 2023: Pohanští náčelníci
31. 10. 2023: Předkřesťanské náboženství
14. 11. 2023: Transformace politické moci
21. 11. 2023: Na hranicích Říše
28. 11. 2023: Christianizace střední Evropy
5. 12. 2023: Benediktini a slovanští kněží
12. 12. 2023: Velké milníky vývoje - Hnězdno? Quedlinburg!
19. 12. 2023: Poklady střední Evropy
2. 1. 2024: Je možné si stát koupit?
9. 1. 2024: Jak drahé je stát se křesťanem?

*17. 10. se předpokládá stávka VŠ
7. 11. děkanský sportovní den

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK