PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
PVP 2 Jak psát dějiny? Styly historiografie - AHSV00699
Anglický název: How to write history? Historiography styles
Zajišťuje: Ústav českých dějin (21-UCD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AHSV00698
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Marek Fapšo
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Kamil Činátl, Ph.D. (21.09.2018)
Jak psát dějiny? Styly historiografie
ZS 2018/2019
Kamil Činátl, Ph.D.
Anotace:

Kurz se zaměřuje na roli jazyka a stylu v kontextu historického poznání. Nabídne základní přehled o možnostech historiografického psaní. Kromě ukázek z české historické vědy bude pozornost zacílena i na současné trendy ve světové historiografii (možnosti biografie, návrat vyprávění, jak psát mikrohistorii, role subjektu ve vědeckém textu aj.). Absolvent získá povědomí o konceptech, které reflektují roli jazyka v rámci historického poznání, získá též zkušenost s jejich aplikací do historiografické praxe. Součástí kurzu budou i drobná praktická cvičení, zaměřená na rozvoj stylistických dovedností. Kromě tvorby textů bude věnována pozornost i jejich vnímání (recepce). Konstrukt modelového čtenáře představuje důležitou část tvůrčí práce s jazykem a stylem.
Sylabus:
1) Proč se zabývat jazykem? Představuje stylistika pouze praktickou, řemeslnou dovednost, nebo výrazněji ovlivňuje formy historického vědění? Role jazyka v rámci epistemologie společenských věd, dopady psaní a čtení na možnosti historického poznání, seznámení s odbornou literaturou k tématu.
2) Čtení z české historiografie I.: od Františka Palackého k Zdeňkovi Nejedlému. Vybrané ukázky z kanonických textů českého dějepisectví, pluralita stylistických forem, provázanost stylu a metodologie historické vědy.
3) Čtení z české historiografie II.: od Františka Kutnara k současné produkci. Vybrané ukázky z kanonických textů českého dějepisectví, pluralita stylistických forem, provázanost stylu a metodologie historické vědy.
4) Jazyk a styl jako kritéria vědeckosti historiografie. Srovnání středoevropské, francouzské a angloamerické tradice vědeckého psaní, styl jako figura či ornament vs. styl jako nástroj poznávání, proměny modelového čtení vědeckých textů.
5) K čemu slouží učebnice dějepisu? Případová studie zaměřená na typ historiografického textu, který je spojen s typizovanou čtenářskou rolí, srovnání českých a zahraničních učebnic dějepisu, praktické cvičení ze stylistiky.
6) Návrat vyprávění? Proč se historiografie odvracela od příběhu a proč vyprávění zase znovu objevovala? Role příběhu v historiografickém psaní v teoretické i praktické perspektivě, kombinace metodologických konceptů (Hayden White) s praktickými ukázkami textů (Carlo Ginzburg).
7) Možnosti biografie. Srovnání možných přístupů ke kompozici a stylu historiografických životopisů, čtenářské zkušenosti a očekávání, praktické inspirace pro vlastní psaní.
8) Historiografie mezi trhem a slonovinovou věží. Je legitimní psát pro širší publikum? Česká tradice tzv. populárně-naučné literatura a literatury faktu, možnosti popularizace. Musí mít jazyk historiografie expertní a odbornickou podobu? Existují historiografické bestsellery? Metodologické koncepty modelového čtenáře (Umberto Eco).
9) Praktické ukázky textů z produkce účastníků kurzu, vzájemné čtení, poznávací strategie užití jazyka a stylu, diskuze autorů a jejich čtenářů.

Základní literatura:
BERGER, Stefan, FELDNER, Heiko, PASSMORE, Kevin (ed.): Jak se píšou dějiny: teorie a praxe, Brno 2016.
de CERTEAU, Michel: Psaní dějin, Brno 2011.
CULLEN, Jim: Essaying the Past: How to Read, Write and Think about History, New York 2012.
ČINÁTL, Kamil: Dějiny a vyprávění, Praha 2011.
ECO, Umberto: Role čtenáře, Praha 2010.
HORSKÝ, Jan: Dějepisectví mezi vědou a vyprávěním, Praha 2009.
LAKOFF, George, JOHNSON, Mark: Metafory, kterými žijeme, Brno 2014.
MANGUEL, Alberto, Dějiny čtení, Brno 2007.
ŘEPA, Milan: Poetika českého dějepisectví, Brno 2006.
VAŠÍČEK, Zdeněk: Obrazy minulosti, Praha 1996.
VEYNE, Paul: Jak se píšou dějiny, Červený Kostelec 2010.
WHITE, Hayden: Metahistorie, Brno 2011.
WHITE, Hayden: Tropika diskurzu, Praha 2011.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK