PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
PVP Jak psát dějiny? Styly historiografie - AHSV00699
Anglický název: PVP How to write history? Historiography styles
Zajišťuje: Ústav českých dějin (21-UCD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AHS660055
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Mgr. Daniela Tinková, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: doc. Mgr. Daniela Tinková, Ph.D. (17.09.2022)
Jak se píší dějiny I. – Psaní odborného textu
Writing History

Kurz tvoří součást závazného curricula pro studující pedagogicko-didaktického zaměření; ostatním studujícím z historických oborů je nabízen jako volitelný.
Cílem kurzu je především seznámit studenty s různými podobami tvorby odborného/akademického stylu a univerzitního textu se zaměřením na historické obory. Během kurzu by si měli studenti vyzkoušet a osvojit základní postupy tvůrčího psaní, a to jak na základě četby a analýzy textů a studií jiných autorů, tak i formou tvorby vlastní.
Měli by se naučit lépe formulovat a prezentovat expozici zvoleného tématu, různé formy argumentace a formulace hypotéz, vytvořit logickou strukturu kratšího textu i rozsáhlejší práce a vyzkoušet různé rétorické a stylistické postupy vhodné pro zvolený žánr a cíl.

Na kurz bude v letním semestru volně navazovat volitelný předmět Jak se píší dějiny II. – Psaní pro veřejnost zaměřený na psaní textů určených širšímu, laickému publiku (eseje, populárně naučné texty a fejetony, historická beletrie apod., ale i podcasty či multimediální záznamy).
Podmínky atestace:
Zápočet: aktivní účast na výuce, prezentace vlastní domácí práce
Zkouška: vypracování rozsáhlejšího textu dle zaměření studující/ho a dohody s vyučující

Osnova:
1. Uvedení do problematiky, rozdělení práce na semestr.

A. Drobnější analytické útvary:

2- 3 ) Recenze a kritika cizího díla. Rozdíl mezi recenzí a anotací.
Vlastní práce: jak (ne)recenzovat práci, která se mi (ne)líbí
4-5) Prezentace. Referát; vlastní studie
Prezentace vlastní práce. Práce s powerpointem, výstavba ústně podaného textu, výstavba dílčí studie
Vlastní práce: prezentace vlastního tématu; osnova studie určené k publikaci
6) Práce s poznámkovým aparátem: o čem vypovídají citace? (M. Nodl: Tragický osud české poznámky, DTK)
- Otázka „inspirace“ a „plagiátu“: Jak pracovat s díly svých předchůdců aneb jak (ne)napsat a (ne)rozpoznat plagiát?

Rozsáhlejší práce
Zde vlastní práce: a) prezentace daného žánru formou referátu; b) paralelně četba textů (recenze-projekt…)
7) Monografie – příklad: diplomová práce.
Volba tématu, výstavba práce, úvod, závěr;
Vlastní práce: prezentace vlastní (diplomové) práce podle formálního členění, vytyčení hlavních cílů (úvod) a (předpokládaných) závěrů
9) Biografie: možnosti uchopení biografické tematiky, druhy biografií
Srovnání možných přístupů ke kompozici a stylu historiografických životopisů, čtenářské zkušenosti a očekávání; Vlastní práce: charakteristika vybraného biografického díla nebo vlastní návrh na biografii individuálně zvolené osobnosti
10) Syntéza: Jak psát syntézu? Čím se liší syntéza od jiného monografického díla? Jaké mohou být druhy syntéz? Syntéza a učebnice: k čemu (ne)potřebujeme syntézy a učebnice?
Vlastní práce: charakteristika vybraného syntetického díla nebo vlastní návrh na syntézu – členění určité epochy / státu / národa /kraje …
(případně může být zařazena též 11) Příprava projektu)
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. Mgr. Daniela Tinková, Ph.D. (17.09.2022)

Podmínky atestace:

               Zápočet: aktivní účast na výuce, prezentace vlastní domácí práce

               Zkouška: vypracování rozsáhlejšího textu dle zaměření studující/ho a dohody s vyučující

 

Literatura
Poslední úprava: doc. Mgr. Daniela Tinková, Ph.D. (17.09.2022)

Základní literatura:

1)     Tvůrčí psaní; psaní odborného textu

ČECHOVÁ, M.: Vyučování slohu. Úvod do teorie. Praha 1985
ČECHOVÁ, M. : Postup při tvorbě odborného textu. ČJL 45. 1994-1995, 7-8 str. 156-162

ECO, Umberto, Role čtenáře, Praha 2010

ECO, Umberto, Jak napsat diplomovou práci, Olomouc 1997

FIŠER, Z.: Tvůrčí psaní. Malá učebnice technik tvůrčího psaní. Brno 2001, Paido Brno 2001
GRYGAR, M.: Terminologický slovník českého surrealismu. Obecné pojmy estetiky a teorie umění, Brno 1999.

HAJN, P.: Jak se píší knihy. Praha 1988

HAMAN, A., Úvod do studia literatury a interpretace textu, Praha 1999.

HOFFMANNOVÁ, J.: Stylistika. Současná situace stylistiky, Praha 1997

HRDLIČKA, Fr.: Průvodce po literárním řemesle. Základy tvůrčího psaní. Praha 2004, Votobia Praha

KRAUS, J., Rétorika a řečová kultura. Praha 2004, Karolinum

QUENEAU, R.: Stylistická cvičení. Praha 1994, Volvox Globator
WATTS, N.: Umění psát. Praha 1998, Grada

2)     Psaní dějin

BERGER Stefan, FELDNER Heiko, PASSMORE Kevin (ed.), Jak se píšou dějiny: teorie a praxe. Brno 2016.

CERTEAU de, Michel, Psaní dějin, Brno 2011;

ČINÁTL, Kamil, Dějiny a vyprávění, Praha 2011.

HORSKÝ, Jan, Dějepisectví mezi vědou a vyprávěním, Praha 2009

KALISTA, Zdeněk. Cesty historikovy. 1. vyd. V Praze: Václav Petr, 1947. 1. kapitola: Kterak se historik setkává s básníkem

NODL, Martin, Tragický konec české poznámky. Dějiny – teorie – kritika 2019/1 – online: https://www.dejinyteoriekritika.cz/Modules/ViewDocument.aspx?Did=4685

ŘEPA, Milan, Poetika českého dějepisectví, Brno 2006.

ŘEZNÍKOVÁ, Lenka, Moderna a historismus / historické reprezentace v proměnách literatury na přelomu devatenáctého a dvacátého století. 1. vyd. Praha: Libri, 2004

VAŠÍČEK, Zdeněk, Obrazy minulosti, Praha 1996.

VEYNE, Paul, Jak se píšou dějiny, Červený Kostelec 2010.

WHITE, Hayden, Metahistorie, Brno 2011.

WHITE, Hayden, Tropika diskurzu, Praha 2011

Další doporučená literatura:

Barthes R., Nový stupeň rukopisu. Základy sémiologie, Praha 1967

Brukner, Jos., Filip J.: Větší poetický slovník. Praha 1968, Československý spisovatel

Creme, Phillys – Lea, Mary L.: Writing at University. A Guide for Students. Buckingham – Bristol 1997

Čmejrková-Hoffmannová, J.: Jazyk, média, politika. 2003
Doležel, L. : Kapitoly z dějin strukturální poetiky. Od Aristotela k Pražské  škole, Praha 2000.

Evans, D.: How to Write a Better Thesis or Report, Melbourne 1995, 1996

Gibson, Joanna Barnett – Killingsworth, M. Jimmie: Academic Writing. An Introductory Guide. Univ. Iowa, 1996 – 3. vyd.

MANGUEL, Alberto, Dějiny čtení, Brno 2007.

Richard, M.: A Short Guide To Writing About History, New York 1999

Rut, P.: Menší poetický slovník v příkladech (1974 - 1981). Praha 1985, Mladá fronta

Svozilová, N.: Jak dnes píšeme/mluvíme a jak hřešíme proti dobré češtině, Praha 1999

Turner, M.: Literární mysl. O původu myšlení a jazyka. Brno 2005, Host

kolektiv: Academic Writing Course. European University Institute, Florence 2000

Seminar Participation Course. European University Institute, Florence 2000

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK