PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
PVP Jak psát dějiny? Styly historiografie - AHSV00698
Anglický název: PVP How to write history? Historiography styles
Zajišťuje: Ústav českých dějin (21-UCD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AHS660055
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Mgr. Daniela Tinková, Ph.D.
Je neslučitelnost pro: AHSV00702
Anotace
Poslední úprava: doc. Mgr. Daniela Tinková, Ph.D. (30.08.2022)
Kurz tvoří součást závazného curricula pro studující pedagogicko-didaktického zaměření; ostatním studujícím z historických oborů je nabízen jako volitelný.
Cílem kurzu je především seznámit studenty s různými podobami tvorby odborného/akademického stylu a univerzitního textu se zaměřením na historické obory. Během kurzu by si měli studenti vyzkoušet a osvojit základní postupy tvůrčího psaní, a to jak na základě četby a analýzy textů a studií jiných autorů, tak i formou tvorby vlastní.
Měli by se naučit lépe formulovat a prezentovat expozici zvoleného tématu, různé formy argumentace a formulace hypotéz, vytvořit logickou strukturu kratšího textu i rozsáhlejší práce a vyzkoušet různé rétorické a stylistické postupy vhodné pro zvolený žánr a cíl.
Na kurz bude v letním semestru volně navazovat volitelný předmět Jak se pPodmínky atestace:
Zápočet: aktivní účast na výuce, prezentace vlastní domácí práce
Zkouška: vypracování rozsáhlejšího textu dle zaměření studující/ho a dohody s vyučující
íší dějiny II. – Psaní pro veřejnost zaměřený na psaní textů určených širšímu, laickému publiku (eseje, populárně naučné texty a fejetony, historická beletrie apod., ale i podcasty či multimediální záznamy).
Podmínky atestace:
Zápočet: aktivní účast na výuce, prezentace vlastní domácí práce
Zkouška: vypracování rozsáhlejšího textu dle zaměření studující/ho a dohody s vyučující

Osnova:
1. Uvedení do problematiky, rozdělení práce na semestr.

A. Drobnější analytické útvary:

2- 3 ) Recenze a kritika cizího díla. Rozdíl mezi recenzí a anotací.
Vlastní práce: jak (ne)recenzovat práci, která se mi (ne)líbí
4-5) Prezentace. Referát; vlastní studie
Prezentace vlastní práce. Práce s powerpointem, výstavba ústně podaného textu, výstavba dílčí studie
Vlastní práce: prezentace vlastního tématu; osnova studie určené k publikaci
6) Práce s poznámkovým aparátem: o čem vypovídají citace? (M. Nodl: Tragický osud české poznámky, DTK)
- Otázka „inspirace“ a „plagiátu“: Jak pracovat s díly svých předchůdců aneb jak (ne)napsat a (ne)rozpoznat plagiát?

Rozsáhlejší práce
Zde vlastní práce: a) prezentace daného žánru formou referátu; b) paralelně četba textů (recenze-projekt…)
7) Monografie – příklad: diplomová práce.
Volba tématu, výstavba práce, úvod, závěr;
Vlastní práce: prezentace vlastní (diplomové) práce podle formálního členění, vytyčení hlavních cílů (úvod) a (předpokládaných) závěrů
9) Biografie: možnosti uchopení biografické tematiky, druhy biografií
Srovnání možných přístupů ke kompozici a stylu historiografických životopisů, čtenářské zkušenosti a očekávání; Vlastní práce: charakteristika vybraného biografického díla nebo vlastní návrh na biografii individuálně zvolené osobnosti
10) Syntéza: Jak psát syntézu? Čím se liší syntéza od jiného monografického díla? Jaké mohou být druhy syntéz? Syntéza a učebnice: k čemu (ne)potřebujeme syntézy a učebnice?
Vlastní práce: charakteristika vybraného syntetického díla nebo vlastní návrh na syntézu – členění určité epochy / státu / národa /kraje …
(případně může být zařazena též Příprava projektu)

Základní literatura:
1) Tvůrčí psaní; psaní odborného textu
ČECHOVÁ, M.: Vyučování slohu. Úvod do teorie. Praha 1985
ČECHOVÁ, M. : Postup při tvorbě odborného textu. ČJL 45. 1994-1995, 7-8 str. 156-162
ECO, Umberto, Role čtenáře, Praha 2010
ECO, Umberto, Jak napsat diplomovou práci, Olomouc 1997
FIŠER, Z.: Tvůrčí psaní. Malá učebnice technik tvůrčího psaní. Brno 2001, Paido Brno 2001
GRYGAR, M.: Terminologický slovník českého surrealismu. Obecné pojmy estetiky a teorie umění, Brno 1999.
HAJN, P.: Jak se píší knihy. Praha 1988
HAMAN, A., Úvod do studia literatury a interpretace textu, Praha 1999.
HOFFMANNOVÁ, J.: Stylistika. Současná situace stylistiky, Praha 1997
HRDLIČKA, Fr.: Průvodce po literárním řemesle. Základy tvůrčího psaní. Praha 2004, Votobia Praha
KRAUS, J., Rétorika a řečová kultura. Praha 2004, Karolinum
QUENEAU, R.: Stylistická cvičení. Praha 1994, Volvox Globator
WATTS, N.: Umění psát. Praha 1998, Grada
2) Psaní dějin
BERGER Stefan, FELDNER Heiko, PASSMORE Kevin (ed.), Jak se píšou dějiny: teorie a praxe. Brno 2016.
CERTEAU de, Michel, Psaní dějin, Brno 2011;
ČINÁTL, Kamil, Dějiny a vyprávění, Praha 2011.
HORSKÝ, Jan, Dějepisectví mezi vědou a vyprávěním, Praha 2009
KALISTA, Zdeněk. Cesty historikovy. 1. vyd. V Praze: Václav Petr, 1947. 1. kapitola: Kterak se historik setkává s básníkem
NODL, Martin, Tragický konec české poznámky. Dějiny – teorie – kritika 2019/1 – online: https://www.dejinyteoriekritika.cz/Modules/ViewDocument.aspx?Did=4685
ŘEPA, Milan, Poetika českého dějepisectví, Brno 2006.
ŘEZNÍKOVÁ, Lenka, Moderna a historismus / historické reprezentace v proměnách literatury na přelomu devatenáctého a dvacátého století. 1. vyd. Praha: Libri, 2004
VAŠÍČEK, Zdeněk, Obrazy minulosti, Praha 1996.
VEYNE, Paul, Jak se píšou dějiny, Červený Kostelec 2010.
WHITE, Hayden, Metahistorie, Brno 2011.
WHITE, Hayden, Tropika diskurzu, Praha 2011
Další doporučená literatura:
Barthes R., Nový stupeň rukopisu. Základy sémiologie, Praha 1967
Brukner, Jos., Filip J.: Větší poetický slovník. Praha 1968, Československý spisovatel
Creme, Phillys – Lea, Mary L.: Writing at University. A Guide for Students. Buckingham – Bristol 1997
Čmejrková-Hoffmannová, J.: Jazyk, média, politika. 2003
Doležel, L. : Kapitoly z dějin strukturální poetiky. Od Aristotela k Pražské škole, Praha 2000.
Evans, D.: How to Write a Better Thesis or Report, Melbourne 1995, 1996
Gibson, Joanna Barnett – Killingsworth, M. Jimmie: Academic Writing. An Introductory Guide. Univ. Iowa, 1996 – 3. vyd.
MANGUEL, Alberto, Dějiny čtení, Brno 2007.
Richard, M.: A Short Guide To Writing About History, New York 1999
Rut, P.: Menší poetický slovník v příkladech (1974 - 1981). Praha 1985, Mladá fronta
Svozilová, N.: Jak dnes píšeme/mluvíme a jak hřešíme proti dobré češtině, Praha 1999
Turner, M.: Literární mysl. O původu myšlení a jazyka. Brno 2005, Host

kolektiv: Academic Writing Course. European University Institute, Florence 2000
Seminar Participation Course. European University Institute, Florence 2000
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. Mgr. Daniela Tinková, Ph.D. (23.09.2020)

Atestace:

Zápočet: Aktivní účast na seminářích, tj. průběžné zpracovávání domácích úkolů (vlastní drobná historiografická/literární tvorba dle zadání, prezentace, přednesení referátu, zpracování recenze apod…)

Zkouška: podmínkou je splnění zápočtu

– jednooboroví: jako zápočet + alespoň jedna prezentace zvolené historiografické problematiky („syntéza“, „biografie“, „autorský subjekt“,…) + vypracování vlastního rozsáhlejšího textu dle zaměření studující/ho a domluvy s vyučující

-        Dvouoboroví: jako zápočet + volba mezi prezentací historiografické problematiky a psaním vlastního textu (domluva s vyučující)

Literatura
Poslední úprava: doc. Mgr. Daniela Tinková, Ph.D. (23.09.2020)

Základní literatura:

BERGER Stefan, FELDNER Heiko, PASSMORE Kevin (ed.), Jak se píšou dějiny: teorie a praxe. Brno 2016.

CERTEAU de, Michel, Psaní dějin, Brno 2011;

ČINÁTL, Kamil, Dějiny a vyprávění, Praha 2011.

ECO, Umberto, Role čtenáře, Praha 2010.

ECO, Umberto, Jak napsat diplomovou práci

HORSKÝ, Jan, Dějepisectví mezi vědou a vyprávěním, Praha 2009.

KALISTA, Zdeněk. Cesty historikovy. 1. vyd. V Praze: Václav Petr, 1947. 1. kapitola: Kterak se historik setkává s básníkem

MANGUEL, Alberto, Dějiny čtení, Brno 2007.

NODL, Martin, Tragický konec české poznámky. Dějiny – teorie – kritika 2019/1 – online: https://www.dejinyteoriekritika.cz/Modules/ViewDocument.aspx?Did=4685

ŘEPA, Milan, Poetika českého dějepisectví, Brno 2006.

ŘEZNÍKOVÁ, Lenka, Moderna a historismus / historické reprezentace v proměnách literatury na přelomu devatenáctého a dvacátého století. 1. vyd. Praha: Libri, 2004

VAŠÍČEK, Zdeněk, Obrazy minulosti, Praha 1996.

VEYNE, Paul, Jak se píšou dějiny, Červený Kostelec 2010.

WHITE, Hayden, Metahistorie, Brno 2011.

WHITE, Hayden, Tropika diskurzu, Praha 2011.

Roland BARTHES, Diskurz historie, Česká literatura 6/2007, s. 815-828

Stefan BERGER – Heiko FELDNER – Kevin PASSMORE (edd.), Jak se píšou dějiny. Teorie a praxe, Brno 2016

Michel de CERTEAU, Psaní dějin, Brno 2011. 

Kamil ČINÁTL, Dějiny a vyprávění, Praha 2011. 

Umberto ECO, Lector in fabula. Role čtenáře, Praha 2010

Jan HORSKÝ, Dějepisectví mezi vědou a vyprávěním, Praha 2009

Roger CHARTIER, Na okraji útesu, Červený Kostelec 2010

George LAKOFF – Mark JOHNSON, Metafory, kterými žijeme, Brno 2014

Paul RICOEUR, Čas a vyprávění I-III, Praha 2000-2007

Milan ŘEPA, Poetika českého dějepisectví, Brno 2006

Lawrence STONE, The Revival of Narrative. Reflections on a New Old History, Past & Present, 1979, č. 85, s. 3-24

Další doporučená literatura:

1)

Čechová, M.: Vyučování slohu. Úvod do teorie. Praha 1985
Čechová, M. : Postup při tvorbě odborného textu. ČJL 45. 1994-1995, 7-8 str. 156-162

Eco, U.: Jak napsat diplomovou práci. Olomouc 1997
Fišer, Z.: Tvůrčí psaní. Malá učebnice technik tvůrčího psaní. Brno 2001, Paido Brno 2001
Grygar, M.: Terminologický slovník českého surrealismu. Obecné pojmy estetiky a teorie umění, Brno 1999.

Haman, A., Úvod do studia literatury a interpretace textu, Praha 1999.

Hoffmannová, J.: Stylistika. Současná situace stylistiky, Praha 1997

Hrdlička, Fr.: Průvodce po literárním řemesle. Základy tvůrčího psaní. Praha 2004, Votobia Praha

Queneau, R.: Stylistická cvičení. Praha 1994, Volvox Globator
Richard, M.: A Short Guide To Writing About History, New York 1999

Watts, N.: Umění psát. Praha 1998, Grada
 

2)

Barthes R., Nový stupeň rukopisu. Základy sémiologie, Praha 1967

Brukner, Jos., Filip J.: Větší poetický slovník.Praha 1968, Československý spisovatel

Creme, Phillys – Lea, Mary L.: Writing at University. A Guide for Students. Buckingham – Bristol 1997

Čmejrková-Hoffmannová, J.: Jazyk, média, politika. 2003
Doležel, L. : Kapitoly z dějin strukturální poetiky. Od Aristotela k Pražské  škole, Praha 2000.

Evans, D.: How to Write a Better Thesis or Report, Melbourne 1995, 1996

Gibson, Joanna Barnett – Killingsworth, M. Jimmie: Academic Writing. An Introductory Guide. Univ. Iowa, 1996 – 3. vyd.

Hajn, P.: Jak se píší knihy. Praha 1988

Kraus, J.: Rétorika a řečová kultura. Praha 2004, Karolinum
Rut, P.: Menší poetický slovník v příkladech (1974 - 1981). Praha 1985, Mladá fronta Svozilová, N.: Jak dnes píšeme/mluvíme a jak hřešíme proti dobré češtině, Praha 1999

Turner, M.: Literární mysl. O původu myšlení a jazyka. Brno 2005, Host
kolektiv: Academic Writing Course. European University Institute, Florence 2000

Seminar Participation Course. European University Institute, Florence 2000

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK