PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
PVP 1 Dítě a dětství ve středověku a raném novověku - AHSV00671
Anglický název: Child and Childhood in MIddle Ages and Early Modern Period
Zajišťuje: Ústav českých dějin (21-UCD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Martin Holý, Ph.D.
Neslučitelnost : AHSV00667
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Martin Holý, Ph.D. (20.09.2013)
PVP 1/PVP 2/ PVP 3/ SP Dítě a dětství ve středověku a v raném novověku
PhDr. Dana Dvořáčková-Malá, Ph.D. – Doc. PhDr. Martin Holý, Ph.D.

Anotace: Specializační přednáška bude věnována vybraným aspektům dějin dětství ve středověku a v raném
novověku . Jejím cílem je prohloubení znalostí studentů bakalářského i navazujícího studia v oboru kulturních,
sociálních a vzdělanostních dějin českých zemí v evropském kontextu. Součástí kurzu doprovázeného pravidelně
powerpointovými prezentacemi bude i interpretace relevantních dobových ikonografických, písemných i jiných
pramenů k problematice dětského světa v předmoderní době.

TEMATICKÉ OKRUHY:
1) Úvod do problematiky: prameny, dosavadní bádání, metody výzkumu
2) Péče o děti ve středověku a v raném novověku v teorii a praxi
3) Dítě v přechodových rituálech předmoderní společnosti
4) Výchova a vzdělávání dítěte ve středověku a v raném novověku
5) Dětské oblečení
6) Svět dětských hraček
7) Děti českých králů, specifika vznešených potomků
8) Dětství v aristokratické společnosti českých zemí
9) Dítě ve městech a na venkově
10) Děti na cestách
11) Mýtus dětství v individuální i kolektivní paměti


Základní literatura:

Phillipe ARIÈS, L'enfant et la vie familiale sous l'Ancien régime, Paris 1960 (příp. německá verze Geschichte der
Kindheit, München 61984)

Klaus ARNOLD, Kind und Gesellschaft in Mittelalter und Renaissance. Beiträge und Texte zur Geschichte der
Kindheit, Paderborn 1980

Klaus ARNOLD, K sociálním dějinám dětství ve středověku, Historická demografie 15, 1991, s. 123-140

Werner BUCHHOLZ (Hg.), Kindheit und Jugend in der Neuzeit 1500-1900. Interdisziplinäre Annäherungen an die
Instanzen sozialer und mentaler Prägung in der Agrargesellschaft und während Industrialisierung. Das Herzogtum
Pommern (seit 1815 preußische Provinz) als Beispiel, Stuttgart 2000

Albrecht CLASSEN (ed.), Childhood in the Middle Ages and the Renaissance. The Results of a Paradigm Shift in
the History of Mentality, Berlin – New York 2005

Richard van DÜLMEN, Kultura a každodenní život v raném novověku (16.-18. století) I. Dům a jeho lidé, Praha
1999, kolem s. 123

Donata ELSCHENBROICH, Kinder werden nicht geboren. Studien zur Entstehung der Kindheit, Frankfurt 1977

Andreas FLITNER – Walter HORNSTEIN, Kindheit und Jugendalter in geschichtlicher Betrachtung, Zeitschrift für
Pädagogik 10, 1964, s. 311-339

Louis HAAS, The Renaissance Man and His Children. Childbirth and Early Childhood in Florence 1300-1600, New
York 1998

Colin HEYWOOD, A History of Childhood. Children and Childhood in the West from Medieval to Modern Times,
Cambridge 2001 (přístupné na books.google.cz)

Martin HOLÝ, Zrození renesančního kavalíra. Výchova a vzdělávání šlechty z českých zemí na prahu novověku
(1500-1620), Praha 2010

Pavla HORSKÁ et al., Dětství, rodina a stáří v dějinách Evropy, Praha 1990

Jan HORSKÝ – Markéta SELIGOVÁ, Rodina našich předků, Praha 1997

Tomáš JIRÁNEK – Jiří KUBEŠ (edd.), Dítě a dětství napříč staletími. 2. Pardubické bienále 4.-5. dubna 2002,
Pardubice 2003

Milena LENDEROVÁ, Zrození dětství, Scientific papers of the University of Pardubice. Series C. Faculty of
Humanities 7, 2001, s. 71-87

Milena LENDEROVÁ – Karel RÝDL, Radostné dětství? Dítě v Čechách devatenáctého století, Praha 2006

Jochen MARTIN – August NITSCHKE (Hg.), Zur Sozialgeschichte der Kindheit, Freiburg – München 1986

Eduard MAUR, Dětství a mládí jako fáze životního cyklu v pojetí J. A. Komenského, Stud Com et Hist 62, 1999, s.
113-125

Lloyd DE MAUS, The History of Childhood, New York 1974

Michael MITTERAUER, Sozialgeschichte der Jugend, Frankfurt am Main 1986

Martin NODL, Dětství v předmoderní době, Souvislosti 4, 1996, s. 7-29

Shulamith SHAHAR, Kindheit im Mittelalter, München – Zürich 1991 (přístupné na books.google.cz)

Marta SEDLÁKOVÁ, Svět dětí na šlechtických sídlech. Katalog výstavy dokumentující léta dětství a mládí mladých
aristokratů, Brno 2008

Matthias WINTER, Kindheit und Jugend im Mittelalter, Freiburg im Breisgau 1984


Atestace:
Kolokvium, zápočet, případně zkouška
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK