PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
PVP Bohemia sancta - sakrální místa Čech - AHSN00287
Anglický název: PVP Bohemia sancta - the sacred places of Bohemia
Zajišťuje: Ústav českých dějin (21-UCD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AHSV01147
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Magdaléna Pokorná, CSc.
PhDr. Jan Zdichynec, Ph.D.
Anotace

Bohemia sancta

Inspirací této přednášky není – i když se název shoduje – publikace Jaroslava Kadlece, ale navazujeme na přednášku v zimním semestru – Bohemia docta.
Cílem přednášky je prohloubit znalosti o významu a úloze náboženství v české společnosti 19. století, s časovými přesahy oběma směry. Předmětem budou tedy zastřešující témata: vztah státu a církve, církve a školství, jednotlivá vyznání (evangelíci, reformovaní, židé), ale i sekularizace. Zkoumat je budeme na základě reflexe tisku (např. Karel Havlíček, Jan Neruda, časopisy Blahověst, či Časopis pro katolické duchovenstvo, Hlasy od Siona atd.), dobové osvětové a preskriptivní literatury, náboženské literatury, případně korespondence a paměti. Představeny budou významné osobnosti, např. pražský arcibiskup Bedřich ze Schwarzenbergu, biskup Jan Valerián Jirsík, vyšehradský kanovník Karel Alois Vinařický, pedagog Václav Štulc, František Josef Řezáč (sloužil i jako duchovní ve vězení), Bedřich Vilém Košut (představitel kalvínského vyznání) atd.
Těžiště kursu budou tvořit exkurze do významných míst (kláštery a kostely, např. arcibiskupský palác, kostel sv. Bartoloměje, Loreta či kapucínský klášter na Loretánském náměstí, kostel a klášter křižovníků s červenou hvězdou u paty Karlova mostu, kostel sv. Ignáce na Karlově náměstí, karlínský chrám sv. Cyrila a Metoděje atd.) Tyto exkurze plánujeme tak, aby se účastníci mohli vrátit po jejich skončení na další případnou výuku. Plánujeme (to upřesníme v diskusi s vámi studenty) i časově náročnější exkurze (např. Vyšehrad, Svatá Hora u Příbrami).

Poslední úprava: Pokorná Magdaléna, doc. PhDr., CSc. (06.02.2024)
Podmínky zakončení předmětu

Zápočet: docházka, samostatná reflexe přednášeného ústní či písemnou formou

Zkouška: docházka, písemný referát na další „svaté místo“, libovolně zvolené, místo, stavbu, instituci s náboženským či duchovním obsahem či přesahem a rozprava o něm.

Poslední úprava: Zdichynec Jan, PhDr., Ph.D. (08.02.2024)
Literatura

Literatura (bude průběžně doplňována)

Borový Klement, Dějiny diecése pražské: na památku 900letého jubilea, Praha 1874

 

FASORA, Lukáš; Jiří HANUŠ a Tomáš W. PAVLÍČEK a kol., Kněžské identity v českých zemích. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2017.

 

Hanuš, Jiří, Fasora Lukáš, Malíř, Jiří, Sekularizace českých zemí v letech 1848–1914, Brno: CDK 2007

Havlíček Karel, Kutnohorské epištoly (některé z vydání)

Hroch, Miroslav, Na prahu národní existence: Touha a skutečnost. Praha: Mladá fronta, 1999.

 

Macek, Ondřej (ed.), Po vzoru Berojských: Život a víra českých a moravských evangelíků v předtoleranční a toleranční době, Praha 2008

 

Melmuková, Eva, Patent zvaný toleranční, Praha 1999

 

Mikulec, Jiří – Zdeněk Beneš – Kateřina Bobková Valentová Martin Holý – Dalibor Janiš Pavel Kůrka Martina Ondo-Grečenková – Svatava Raková Tomáš Sterneck, Církev a společnost raného novověku v Čechách a na Moravě, Praha 2013 (= Práce Historického ústavu AV ČR, 42)

NEŠPOR Zdeněk R. a kol., Náboženství v 19. století: Nejcírkevnější století, nebo období zrodu českého ateismu? Praha: Scriptorium, 2010.

Nešpor, Zdeněk R., Bedřich kardinál Schwarzenberg a katolická konfesionalizace 19. století. In: GAŽI, Martin, Zdeněk BEZECNÝ a Martin C. PUTNA (edd.), Schwarzenbergové v české a středoevropské kulturní historii. České Budějovice: Národní památkový ústav, územní pracoviště v Českých Budějovicích, 2008, s. 483–494.

Nešpor, Zdeněk R., Století evangelických časopisů: 1849–1948. Časopisy v dějinách „lidových“ protestantských církví v Čechách a na Moravě. Praha: Kalich, 2010.

Veselý, Martin, Kaiserová, Kristina, Rak, Jiří, Vlnas, Vít a kol., Národ místo Boha v 19. století a v první polovině 20. století, Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2007.

 

Vlček, Pavel – Petr Sommer – Dušan Foltýn, Encyklopedie českých klášterů, Praha 1998

Poslední úprava: Pokorná Magdaléna, doc. PhDr., CSc. (06.02.2024)
Sylabus

Církevní a náboženská mapa Prahy doby předmoderní a moderní jako odraz spletité náboženské situace Čech (oba)

Kláštery v Praze

Fenomén sekularizace

Postavení kněze v národní společnosti

Exkurze:

Arcibiskupský palác jako jádro arcidiecéze

Karlín: kostel sv. Cyrila a Metoděje

Sv. Bartoloměj: kostel a klášter šedých sester

Vyšehrad jako svaté místo paměti

Sv. Ignác: kostel a rezidence jezuitů

Sv. František Serafínský: kostel a řádový dům křižovníků s červenou hvězdou

Klášter kapucínů na Hradčanech

Sv. Voršila: kostel a klášter vzdělávacího ženského řádu (případně se sv. Vojtěchem)

Závěrečná exkurze celodenní: Svatá Hora

Atestace:

Zápočet: samostatná reflexe přednášeného, docházka

Zkouška: písemný referát na další „svaté místo“, libovolně zvolené, místo, stavbu, instituci s náboženským či duchovním obsahem či přesahem a rozprava o něm

Poslední úprava: Pokorná Magdaléna, doc. PhDr., CSc. (06.02.2024)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK