PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Územní vývoj českého středověkého státu - AHS500020
Anglický název: Territorial Development of Czech Medieval State
Zajišťuje: Ústav českých dějin (21-UCD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
zimní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, --- [HT]
zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AHSV00623
Poznámka: předmět začíná v LS a pokračuje v ZS násl. ak. roku
Garant: prof. PhDr. Lenka Bobková, CSc.
PhDr. Jan Zdichynec, Ph.D.
Neslučitelnost : AHSV00299, AHSV00300
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: prof. PhDr. Martin Holý, Ph.D. (16.02.2012)
Anotace
Přednášky sledují vznik a vývoj Koruny království českého ve 14. a 15. století z hlediska státoprávního,
společensko-politického a společensko-kulturního. Pozornost je zaměřena na celek Koruny i na jednotlivé tzv.
vedlejší korunní země (Slezsko, Horní a Dolní Lužici, Horní Falc), na komunikační vzorce mezi jejich reprezentanty
a pražským centrem, reprezentovaným králem, stavy i církevními institucemi.
Předpokládá se návaznost přednášky v LS 2012/2013.

Atestace
Atestace: Kv nebo Zk

1. (22. 2.) Termín Corona regni Bohemie, vznik České koruny a její rozsah (úvodní zamyšlení) – Lenka Bobková
2. (29. 2.) Česká koruna v historiografii – Jan Zdichynec
3. (7. 3.) Váha právních pojmů – inkorporace. „Vzorová“ vedlejší země – Nové Čechy (České državy v HF,
inkorporace a Zlatá bula, výzdoba hradu v Laufu, Böhmisches Salbüchlein) – Lenka Bobková
4. (14. 3.) Správní centra a rezidence (včetně Zhořeleckého vévodství) – Lenka Bobková/ Jan Zdichynec
5. (21. 3.) Církevní správa a Česká koruna. – Jan Zdichynec
6. (28. 3.) Slezská knížectví v rukou Lucemburků. Vratislavské hejtmanství a kancelář. – Mlada Holá
7. (4. 4.) Připojení Dolní Lužice a Braniborska. – Lenka Bobková
8. (11. 4.) Rituály, ceremonie a symboly, s důrazem na Slezsko (lenní přísahy, holdovací cesty, pobyty panovníků)
– Mlada Holá
9. (18. 4.) Proti kacířským Čechám (oslabení centrální moci za Václava IV., husitské války) – Petr Hrachovec
10. (25.4.) Účast na mezinárodním kolokviu Korunní země v dějinách českého státu VI.
11. (2. 5.) Revindikace České koruny Jiřím z Poděbrad – Jana Nešněrová
12. (9. 5.) Katolické vedlejší země a jejich kultura – Lenka Bobková
13. (16. 5.) – kolokvium (možno určit náhradní termín)

Základní studijní literatura:
• BAHLCKE, Joachim (ed.), Historische Schlesienforschung: Methoden, Themen und Perspektiven, Köln
– Weimar – Wien 2005
• BAHLCKE, Joachim, Śląsk i Ślązacy/Schlesien und die Schlesier, Warszawa 2001/München 1996
• BAHLCKE, Joachim (Hg.), Geschichte der Oberlausitz,Leipzig 2001
• BOBKOVÁ, Lenka, Územní politika prvních Lucemburků na českém trůně, Ústí n. L. 1993
• BOBKOVÁ, Lenka, 7. 4. 1348. Ustavení Koruny království českého. Český stát Karla IV., Praha 2006
(Dny, které tvořily české dějiny, sv. 12)
• BOBKOVÁ, Lenka – BŘEZINA, Luděk – ZDICHYNEC, Jan, Horní a Dolní Lužice (Stručná historie států),
Praha 2008
• BOBKOVÁ, Lenka a kol., Česká koruna na rozcestí. K dějinám Horní a Dolní Lužíce a Dolního Slezska
na přelomu středověku a raného novověku (1437-1526), Praha 2010
• BOBKOVÁ, Lenka, ČAPSKÝ, Martin, KORBELÁŘOVÁ, Irena a kol., Hejtmanská správa ve vedlejších
zemích Koruny české, Opava 2009
• BOHÁČ, Zdeněk, České země a Lužice (sebrané stati), Tišnov – Budyšín 1993
• Böhmen – Oberlausitz – Tschechien. Aspekte einer Nachbarschaft, edd. DANNENBERG, Lars-Arne –
HERRMANN, Matthias –KLAFFENBÖCK, Arnold, Görlitz 2006
• BRANKAČK, Jan – MĚTŠK, Frido (edd.), Stawizny Serbow, I–IV, Budyšin 1977
• CZECHOWICZ, Bogusław, Dvě centra v Koruně. Čechy a Slezsko na cestách integrace a rozkolu v
kontextu ideologie, politiky a umění (1348-1458), České Budějovice 2011
• ČAPSKÝ, Martin, Vévoda Přemek Opavský (1366-1433). Ve službách posledních Lucemburků, Opava
2005
• CONRADS, Norbert, Schlesien (Deutsche Geschichte im Osten Europas), Berlin 1994
• FAJT, Jiří (ed.), Karel IV. Císař z boží milosti, Praha 2006
• FRINTA, Antonín, Lužičtí Srbové a jejich písemnictví, Praha 1955
• FRINTA, Antonín –ROKYTA, Hugo (edd.), Žitavsko v českých dějinách, Praha 1947
• FUKALA, Radek, Slezsko. Neznámá země Koruny české. Knížecí a stavovské Slezsko do roku 1740,
České Budějovice 2007
• HOLÁ, Mlada, Vratislavská hejtmanská kancelář za vlády Jana Lucemburského a Karla IV., SAP 61 –
Supplementum, Praha 2011
• JANÁK, Jan – HLEDÍKOVÁ, Zdeňka, Dějiny správy v českých zemích do roku 1945, Praha 1989
• KAPRAS, Jan, Právní dějiny zemí koruny České, Praha 1913
• KAPRAS, Jan, Prawne stawizny Hornjeje a Delnjeje Łužicy za čas čěskeho knježerstwa, Budyšin 1916
• KAVKA, František, Vláda Karla IV. za jeho císařství (1355–1378), I-II, Praha 1993
• KORTA, Wacław, Historia Śląska do roku 1763, Warszawa 2003
• Korunní země v dějinách českého státu, I–V, Praha 2003, 2005, 2007, 2009, 2011
• KOUŘIL, Pavel – PRIX, Dalibor –WIHODA, Martin, Hrady českého Slezska, Brno-Opava 2000
• KOZÁK, Petr, Zrod stavovského Hlohovska, Opava 2008
• Lesk královského majestátu ve středověku. Pocta Prof. PhDr. Františku Kavkovi CSc. k nedožitým 85.
narozeninám, edd. Lenka BOBKOVÁ a Mlada HOLÁ, Praha–Litomyšl 2005
• MEZNÍK, Jaroslav, Lucemburská Morava 1310–1423, Praha 1999
• PETRY, Ludwig – MENZEL, Josef Joachim, Geschichte Schlesiens, Bd. 1: Von der Urzeit bis zum Jahre
1526; Bd. 2: Die Habsburger Zeit 1526-1740, Sigmaringen 1988
• Slezsko, perla v České koruně, Historie – Kultura – Umění, Praha 2007
• Slezsko. Země Koruny české. Historie a kultura 1300–1740, Praha 2008
• Stätten und Stationen religiösen Wirkens, edd. DANNENBERG, Lars-Arne – SCHOLZE, Dietrich,
(Schriften des Sorbischen Instituts 48), Bautzen 2009
• Stoletý most mezi Prahou a Budyšínem. Společnost přátel Lužice (1907-2007), edd. Marcel ČERNÝ –
Petr KALETA, Společnost přátel Lužice a Chvojkovo nakladatelství, Praha 2008, Česko-lužická historie 1
• VESELÝ, Jiří, Obnova zahraničních lén České koruny za Jiříka z Poděbrad, Právně historické studie 8,
1962, s. 261–279
• WRZESIŇSKI, Wojciech (Ed.), Dolny Śląsk. Monografia historiczna, Wrocław 2006
• ŽÁČEK, Rudolf, Slezsko (Stručná historie států), Praha 2005

• Časopisy a periodika: Lětopis. Časopis za rěč, stawizny a kulturu Łužiskich Serbow
 Neues lausitzisches Magazin
 Sobótka
 Kladský sborník
 Korunní země v dějinách českého státu I-IV

Literatura bude průběžně doplňována během přednášek
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK